LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Автоматизований комплекс для психофізіологічного тестування і відбору персоналу в системі органів внутрішніх справ України

26


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОВАЛЬ ЛЕОНІД ГРИГОРОВИЧУДК 621.372.5
АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ І ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вінницькому національному технічному університеті

Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник:доктор технічних наук, професор

Злепко Сергій Макарович,

Вінницький національний технічний університет,

завідувач кафедри проектування медико-біологічної

апаратури


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,

Хаїмзон Ігор Ізєвіч

Вінницький національного медичний університет ім. М.І. Пирогова, завідувач кафедри медичної фізики та інформатики


кандидат технічних наук, доцент

Поворознюк Анатолій Іванович

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, професор кафедри обчислювальної техніки та програмуванняЗахист відбудеться "18" вересня 2007р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.062.01 при Національному авіаційному університеті за адресою: 03680, м. Київ-680, просп. Космонавта Комарова 1З дисертацією можна ознайомитись в Національному авіаційному університеті за адресою: 03680, м. Київ-680, просп. Космонавта Комарова 1


Автореферат розіслано "18" серпня 2007р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради, Куц Ю.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В сучасній психофізіології та теорії розвитку ергатичних систем в останній час на перше місце виходить новий напрямок -психофізіологічне супроводження професійної діяльності, яке включає в себе оцінку і прогнозування функціональних можливостей персоналу, надійність, безпеку професійної діяльності, корекцію виявлених відхилень та порушень, проведення заходів, направлених на адаптацію персоналу до умов професійної діяльності.

Специфіка аналізу ергатичних систем полягає в тому, що має місце невизначеність в констатації лінії розподілу між організмом і середовищем як мінімум, у функціональному відношенні (Павлов В.В., 1989), а складність аналізу — в неможливості формалізувати деякі функціональні можливості людини, наприклад — її психічну діяльність, яку оцінюють по стану психічної компоненти здоров'я. Тому велику зацікавленість викликають проблеми і питання, пов'язані із дослідженням механізму функціонування людини на інформаційному і енергетичному рівнях та із процесом прийняття рішень. Психофізіологічне тестування є одним із процесів, результатом якого є по-перше - прийняття рішення особою, що тестується, при відповіді на питання тесту, і по-друге — прийняття рішення керівником тесту (на основі отриманих психофізіологічних даних) про кінцевий результат тестування. Проблема визначення надійності кадрів, їх професійної придатності та розстановки набула в останні роки особливої актуальності. І це, незважаючи на велику кількість професійних та напівпрофесійних тестів і методик, що використовуються в ОВС, СБУ, МО України, банківській сфері, тощо. До суттєвих недоліків того, що сьогодні використовується, слід віднести невизначеність та похибки в оцінці результатів тестування, невідповідність професії або займаній посаді, достатньо великі фінансові і часові витрати, неповну адаптацію до умов професійної діяльності.

Одним із найбільш перспективних напрямків розв'язання цієї проблеми є розробка таких методів, систем і технологій психофізіологічного тестування, які могли б забезпечити в кінцевому результаті оцінку відповідності особи, що тестується, вимогам професіограми.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась в межах Комплексної програми вдосконалення бойової та психологічної підготовки особового складу органів та підрозділів внутрішніх справ України (наказ МВС України від 26.05.2205р. №385), розпорядження Міністра внутрішніх справ України від 12.12.2005р. №1022 та згідно з планами наукових досліджень Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України в рамках держбюджетної НДР 30-Д-289 “Створення автоматизованих діагностичних систем для оцінювання функціонального стану людини” (номер держреєстрації 0105U002421).

Мета та задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є розвиток теорії і створення автоматизованого комплексу для психофізіологічного тестування і відбору персоналу в системі ОВС України.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати такі задачі:

 • Вдосконалити класифікацію психодіагностичних та психофізіологічних систем і технологій для тестування і відбору персоналу.

 • Розробити інтегральний критерій відповідності працівників ОВС України напрямкам професійної діяльності.

 • Розробити метод формування зразкових типологічних профілів працівників ОВС по напрямках діяльності.

 • Провести моделювання процесу психофізіологічного тестування і відбору персоналу.

 • Вдосконалити метод контролю якості і оцінки адекватності процесу психофізіологічного тестування.

 • Створити технологію психофізіологічного тестування і відбору персоналу ОВС України.

 • Створити інтегральний автоматизований психодіагностичний комплекс (ІАПДК).

 • Розробити методику по застосуванню ІАПДК для психофізіологічного тестування та відбору персоналу в системі ОВС України.

  Об'єкт дослідження - процес психофізіологічного тестування персоналу.

  Предмет дослідження -характеристики процесу психофізіологічного тестування персоналу та оцінка відповідності особи, що тестується, вимогам професіограм.

  Методи досліджень – в роботі використані методи системного аналізу, математичного моделювання, математичної статистики, теорії автоматичного керування, психоаналізу, функціональної діагностики, нечіткої логіки.

  Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі отримані такі наукові результати:

 • Проведено аналіз сучасних методів та засобів психофізіологічного тестування і відбору персоналу, який дозволив оцінити їх стан і рівень, визначити систему існуючих критеріїв та обґрунтувати необхідність використання фізіологічної компоненти у взаємозв’язку із психічною.

 • Вперше розроблено інтегральний критерій відповідності, який визначає по результатах тестування оцінку відповідності якостей кандидата, як суб’єкта професійної діяльності, відповідним вимогам професіограми або психограми, що підвищує функціональну і професійну надійність персоналу ОВС України.

 • Вперше, на основі нечіткої логіки, розроблено метод формування зразкових типологічних профілів по напрямках професійної діяльності працівників ОВС України, які обумовлюють оптимальне співвідношення між вимогами професіограми (психограми) і типами особистості кандидата, що забезпечує якісний, багаторівневий професійний відбір і розстановку кадрів.

 • Вдосконалено метод контролю якості і ефективності процесу психофізіологічного тестування, побудованого на основі гіпотези двох порогів та принципу “нормальної піраміди” при побудові тестових структур, який дозволяє здійснювати контроль якості за допомогою суб’єктивної складової (шкала відвертості) та об’єктивної, яка, в свою чергу, забезпечує режим відкритого контролю фізіологічної компоненти кандидата і вперше запропонований, режим прихованого контролю.

 • Запропоновано критерій оцінки взаємодії фізіологічної та психічної компонент з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей організму особи, яка тестується, що дозволило розробити і ввести в теорію і практику тестування нові коефіцієнти: впевненості, психологічної


 •