LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Автоматизовані системи обліку і контролю використання інтелектуальної власності
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН І СИСТЕМ

ОТРІШКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

УДК 681.3.016АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ05.13.06 Автоматизовані системи управління та прогресивні

інформаційні технологіїАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв 2003

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Інституті проблем математичних машин і систем НАН України, м. Київ.Науковий керівник: доктор технічних наук,

член кореспондент НАН України, професор

Морозов Анатолій Олексійович,

Інститут проблем математичних машин і систем

НАН України, директорОфіційні опоненти: доктор технічних наук, академік НАН України, професор

Скурихін Володимир Ілліч,

Міжнародний науково-навчальний центр

інформаційних технологій та систем ЮНЕСКО/ МПІ

НАН України та Міносвіти і науки України, заступник директорадоктор технічних наук, професор

Зайцев Володимир Григорович,

ДВНП "Комета"

НВК "Київський інститут автоматики", директорПровідна установа: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України,

відділ інтелектуальних систем керування

динамічними об'єктами, м. КиївЗахист відбудеться 21.05. 2003 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.204.01 в Інституті проблем математичних машин і систем НАН України за адресою: 03187, Київ 187, проспект Академіка Глушкова, 42.З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Інституту проблем математичних машин і систем НАН України за адресою: 03187, Київ 187, проспект Академіка Глушкова, 42.

Автореферат розіслано 18.04.2003 рокуВчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат технічних наук Ходак В.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. Перехід від індустріального суспільства до інформаційного є однією з головних ознак для усіх розвинутих країн світу. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що інформаційні ресурси набули такого важливого значення, що від них залежить рівень економічного стану суспільства і його безпека. Якщо розглядати інформатизацію суспільства як безперервний процес інтелектуалізації і прискорення обробки інформаційних ресурсів на всіх рівнях інфраструктури суспільства, то зрозуміло, що вона оцінюється, по-перше, розвитком в даному суспільстві інформатики, науки, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а, по-друге, питаннями, пов'язаними зі збором, накопиченням, переробкою, перетворенням, розподіленням і використанням інформації в різних сферах людської діяльності. Як відомо, ці фактори, у свою чергу, оцінюються рівнем обчислювальної техніки та засобів телекомунікації, що використовуються у суспільстві.

Кінцевою метою використання інформаційних ресурсів на всіх рівнях інфраструктури суспільства, як правило, є прийняття рішення. Ці проблеми стоять особливо гостро у тих сферах діяльності, де задачі управління слабо структуровані і немає можливості їх абсолютної формалізації. До цього класу можна віднести системи управління великими корпораціями, відомствами, державою. Рішення цієї проблеми в Україні пов'язано з розвитком і впровадженням у сферу управління інформаційних технологій, які були запроваджені В.М. Глушковим та його послідовниками, і формуванням на їх базі відповідних схем управління, що органічно поєднують системні принципи, забезпечуючи можливість всебічного використання переваг суспільства з розвинутою структурою управління економікою.

Для рішення питань автоматизації управління для систем такого класу була розроблена вперше в Україні технологія ситуаційного керування (Ситуаційні центри – СЦ). Зараз постає завдання створення однієї із важливих складових мережі СЦ в Україні – державної автоматизованої системи обліку і контролю використання об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ), яка має забезпечити умови для підвищення ефективності використання інтелектуальних ресурсів нації, формування та розвиток інтелектуальної власності, надання правовласникам державних гарантій щодо захисту їх прав, нарощування та підвищення якості сукупного наукового потенціалу як головного фактору інноваційного розвитку країни, забезпечення підтримки прийняття рішень на державному рівні у цій сфері.

Проблеми інтелектуальної власності (ІВ) у світі вийшли на перший план і стали вже не просто юридичними або комерційними питаннями. Внаслідок інформатизації сучасної економіки вони дедалі більше набувають політичного змісту. Наприклад, введення економічних санкцій проти держави у разі неприйняття “американської версії” проекту Закону України “Про державне регулювання виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування” та інш.

Складність у розв’язанні зазначених проблем полягає в надзвичайно високому ступені динамічності й різнобічності відносин, пов’язаних з ІВ. Самий зміст поняття “інтелектуальна власність”, його структура постійно розширююєься та якісно оновлюється. Відносини, що виникають у зв’язку з цим, тісно пов’язані з найновітнішими технологіями не лише у розумінні об’єкта цих відносин, але й їх регулювання, застосування нетрадиційних підходів до забезпечення прав власності. Не оминули ці процеси і Україну, де ІВ все більше починає відігравати суттєву роль у піднесенні економіки держави, у розвитку її інфраструктури. Метою формування і розвитку державної системи охорони ІВ в Україні є:

– забезпечення охорони прав на ОІВ в Україні на рівні промислово розвинених країн;

– захист економічних та політичних інтересів держави, її юридичних і фізичних осіб шляхом встановлення з боку держави належних умов для творчої і підприємницької діяльності;

– забезпечення правових та соціально–економічних умов для розвитку вітчизняного виробництва, формування цивілізованого ринку інтелектуальної власності.

Сьогодні в Україні механізми охорони і захисту ОІВ знаходяться в стадії активного формування. В період 90–х років були закладені основи цілісної системи регулювання цієї надзвичайно важливої сфери. Водночас, виявилися серйозні проблеми і недоліки її функціонування, що істотно впливають на розвиток національного науково–технологічного і творчого потенціалів, стримує становлення нових інноваційних моделей розвитку України. Важливим питанням є вирішення проблеми та пошук шляхів вдосконалення й розвитку методів інформаційного сервісу ОІВ. Нагальним завданням є створення інформаційно–аналітичних систем обліку і контролю використання ІВ (АСОК ВІВ) на базі прогресивних інформаційних технологій. Розробка і впровадження у практичну діяльність банку даних ОІВ в рамках АСОК ВІВ має бути невід'ємною складовою частиною створення в Україні сучасного ринку ІВ.

Тому актуальними стають дослідження в галузі створення автоматизованих систем обліку і контролю використання інтелектуальної власності.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано в рамках науководослідних робіт, що виконувалися в Інституті проблем математичних машин і систем Національної академії наук України відповідно до координаційного плану найважливіших науково–дослідних робіт із державної науково–технічної програми "Економічні проблеми побудови державності України", а саме: "Розробка наукових засад та створення інформаційно–аналітичних технологій підтримки державного управління" (20002004 рр.), державний реєстраційний номер 0100V000813. В результаті досліджень автором розроблено науковопрактичні засади створення інформаційно–аналітичних систем обліку і контролю використання інтелекту