LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Авторське право і суміжні права в засобах масової інформації України та Польщі

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


ГЕРМАНОВА Ольга Григорівна
УДК 070:347.78](477)(438)Авторське право і суміжні права

в засобах масової інформації

України та Польщі
Спеціальність 10.01.08 – журналістика
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук
Львів – 2006


Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі журналістики Національного університету “Києво-Могилянська академія”.


Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

КВІТ Сергій Миронович,

Національний університет “Києво-Могилянська академія”,

завідувач кафедри журналістики,

декан факультету соціальних наук і соціальних технологій


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Іванов Валерій Феліксович,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики,

завідувач кафедри організації

масовоінформаційної діяльності


кандидат філологічних наук, доцент

ВАСЬКІВСЬКИЙ Юрій Петрович,

Львівський національний університет

імені Івана Франка, кафедра теорії і практики журналістики


Провідна установа: Українська академія друкарства (МОН України)


Захист відбудеться 6 квітня 2006 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.051.16 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1.


З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.


Автореферат розісланий 2 березня 2006 року.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат філологічних наук, доцент Т.Я. Лильо

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Діяльність засобів масової інформації у контексті створення, опрацювання і поширення матеріалів нерозривно пов’язана з використанням об’єктів авторського права і суміжних прав. У свою чергу, авторське право і суміжні права є одними з базових понять інтелектуальної власності, які регулюють відносини, що виникають у сфері літератури, науки та мистецтва. До інтелектуальної власності належить володіння будь-якими результатами творчої діяльності людей, що відповідають вимогам, встановленим чинним законодавством. У добу тотальної інформатизації суспільства саме правомірність результатів такої діяльності і ознайомлення з ними широких кіл громадськості за посередництвом мас-медійної галузі є головними чинниками при визначенні загальних пріоритетів окремих держав у поціновуванні ними інтелектуальних надбань людства.

Відповідно до чинного законодавства України до журналістської природи функціонування авторських прав слід підходити з двох площин: прав авторів творів, що використовуються засобами масової інформації, і прав самих ЗМІ у контексті використання авторських творів (у тому числі журналістських виступів). У цьому контексті правова освіченість працівників масовоінформаційної галузі є запорукою їх цивілізованої діяльності на ринку інформаційних послуг.

Нині наша держава досягла значних результатів щодо регламентації авторсько-правових відносин у сфері інформаційного виробництва. Зокрема, відбувається процес прискореної адаптації вітчизняних норм до міжнародних конвенцій, пов’язаних з дотриманням авторського права і суміжних прав, а також внесення відповідних змін і доповнень до власних нормативно-правових актів, у тому числі тих, що регулюють діяльність мас-медіа, та прийняття нових тематичних законів. Можна стверджувати, що повноцінне становлення сучасної системи охорони авторських прав в Україні розпочалося з прийняття 11.07.2001 р. нової редакції Закону “Про авторське право і суміжні права”, який нерозривно пов’язаний з безпосереднім функціонуванням журналістики, про що свідчить, зокрема, впровадження епітету “публіцистичний” як характерної складової літературних письмових творів, визначених у ст. 8 закону.

Про досягнення Україною значних позитивних результатів у прагненні до законодавчого вдосконалення відносин у галузі авторського права і суміжних прав на шляху до євроінтеграції свідчить виключення її в 2005 р. зі “Списку-301”. Проте існують певні розбіжності між вітчизняним законом та міжнародними договорами в цій сфері.

З метою визначення того, чого нашій державі не вистачає, а чого цілком достатньо задля інтеграції у світовий інформаційний простір, доцільно порівняти її досвід із досвідом сусідньої Польщі, яка, попри географічну наближеність до України, повною мірою досягла задоволення власних євроцентристських амбіцій. У свою чергу, про важливість авторського права на цьому шляху свідчить хоча б те, що останні зміни до Закону Республіки Польща “Про авторське право і суміжні права” набрали чинності із набуттям цією державою повноправного членства в Європейському Союзі – 1 квітня 2004 р.

Протягом досить тривалого часу Польща та Україна мали спільні правові традиції, і відносини у сфері авторського права і суміжних прав на теренах сусідньої держави отримували подекуди спільне з українським правове розв’язання. Проте відмінності в регулюванні інтелектуальної власності в межах законодавств обох країн є, особливо на сучасному етапі, коли Польща якомога повніше пристосувала своє регулювання цієї галузі до нових реалій інформаційного суспільства та норм, прийнятих у Євросоюзі.

В Україні проблему циркулювання об’єктів авторського права і суміжних прав у ЗМІ було піднято в ряді наукових праць Святоцького О.Д., Підопригори О.А., Тимошика М.С., Іванова В.Ф. та ін. Функціонуванню авторського права в Інтернеті присвятив свою працю Пастухов О.М. Афанасьєва К.О. досліджувала авторське право в контексті вітчизняного медіапростору. Увагу цій темі в межах польських сьогоденних реалій присвятили А. Карпович, Я. Собчак, Я. Барта та інші науковці.

Проте в цілому цю тему ще не достатньо розроблено, і сьогодні українській журналістиці не вистачає комплексних досліджень з правових аспектів використання авторських творів у вітчизняних засобах масової інформації на перспективу.

Дане дослідження є систематизованою науковою розробкою в галузі захисту авторських творів, розміщуваних у ЗМІ, та авторського права самих засобів масової інформації з урахуванням останніх змін у вітчизняному та міжнародному законодавстві, а також принципів регламентації цієї сфери законодавством європейських держав, зокрема Польщі.

Зв’язок даної роботи з науковими програмами, планами та темами. Захист авторського права і суміжних прав у ЗМІ є однією з важливих проблем розвитку теорії масової комунікації. Саме тому тема дисертаційного дослідження пов’язана з комплексною науковою темою, розроблюваною в Національному університеті “Києво-Могилянська академія”, №0105У006984 “Розвиток масової комунікації і професійні стандарти журналістики”.

Мета і