LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Авторське право на твори архітектури

28


НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА

АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
Греков Євген АнатолійовичУДК 347.787 (477)АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ТВОРИ АРХІТЕКТУРИСпеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;

сімейне право; міжнародне приватне право
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наукКиїв – 2007

Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано на кафедрі цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України.Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор

Шишка Роман Богданович,

Харківський національний

університет внутрішніх справ,

професор кафедри цивільного

права та процесуОфіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор

Майданик Роман Андрійович,

Київський національний університет

ім. Т. Шевченка,

завідувач кафедри цивільного права


кандидат юридичних наук, доцент

Нецька Любов Степанівна

Академія прокуратури України,

доцент кафедри теорії держави і праваЗахист відбудеться «__» __________ 2007 р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.500.01 Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва АПрН України за адресою: 01042, м. Київ, вул. Раєвського, 23-а.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва АПрН України за адресою: 01042, м. Київ, вул. Раєвського, 23-а.Автореферат розіслано «__» __________ 2007 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О. В. Безух

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Досвід країн з розвинутою ринковою економікою свідчить, що активізація інвестицій у сферу будівництва позитивно впливає на розвиток науки, техніки, культури в широкому значенні цих понять. При цьому у світовому соціально-економічному розвитку країн акценти все більше переміщуються з виробництва у сферу інтелектуальної, творчої діяльності. Реалізація стратегічних пріоритетів економічного та соціального розвитку України щодо забезпечення сталого економічного зростання, утвердження інноваційної моделі розвитку, соціальної переорієнтації економічної політики, створення передумов для набуття Україною членства в Європейському Союзі вимагає вирішення питання щодо впровадження сучасних правових та організаційних механізмів захисту прав на інтелектуальну власність, зокрема на об’єкти авторського права.

Вагоме місце серед усіх творів, які охороняються авторським правом, займають твори архітектури, характерною особливістю яких є гармонійне поєднання в єдиному об’єкті предметів матеріального світу і результатів творчої діяльності. Чинне законодавство, поряд зі встановленням у Цивільному кодексі України та Законі України «Про авторське право і суміжні права» загального рівня регулювання правовідносин щодо створення та використання творів архітектури як об’єктів авторського права, містить також спеціальні правові акти, зокрема Закон України «Про архітектурну діяльність», які визначають правові засади здійснення авторських прав на об’єкти архітектурної діяльності. Проте наявність неузгодженостей та суперечностей між зазначеним загальним і спеціальним рівнем правового регулювання та доктриною авторського права зумовлює існування окремих теоретичних і практичних проблем стосовно творів архітектури.

За сучасних умов нерозв’язаними залишаються проблеми законодавчої дефініції поняття «твір архітектури», існує невизначеність щодо охоронюваних форм втілення цих творів, підходу законодавця до визначення суб’єктів авторських прав на твори архітектури, наявна непослідовність при встановленні змісту окремих особистих немайнових та майнових прав авторів на них, малоефективними видаються способи їх захисту. Зазначені та інші існуючі проблеми авторського права на твори архітектури зумовлюють необхідність проведення відповідного дослідження.

Ступінь наукової розробленості теоретичних і практичних проблем авторського права в галузі архітектурної діяльності в Україні є досить низьким. Здійснені ще у 70–80-х рр. XX ст. дисертаційні дослідження Д. Б. Якуб «Вопросы авторского права на произведения архитектуры», Х. А. Пізуке «Правовое регулирование архитектурной деятельности», М. М. Кахадзе «Гражданско-правовое регулирование конкурса в области архитектуры» певною мірою втратили актуальність з огляду на процес приведення авторського законодавства України відповідно до міжнародного законодавства. Протягом останніх років висвітленню зазначених проблем присвячено лише декілька наукових статей дослідника цього напряму Л. П. Тимофієнка.

В Україні відсутні сучасні монографічні роботи з цього питання, а окремі наукові дослідження різних аспектів авторського права лише побічно торкаються проблем авторських прав на твори архітектури та вкрай недостатньо акцентують увагу на проблемах правового регулювання відносин, які виникають у зв’зку зі створенням та використанням даних творів мистецтва. Окремі проблеми авторського права на твори архітектури частково висвітлювались у роботах таких вітчизняних та зарубіжних фахівців, як: Б. С. Антімонов, Ю. Г. Басін, Ю. Л. Бошицький, Ю. Брумштейн, Е. П. Гаврилов, Я. Г. Гевірц, О. М. Гейне, М. В. Гордон, М. Г. Діканський, Р. Дюма, В. О. Калятін, О. В. Макаров, О. М. Мельник, Н. М. Мироненко, О. А. Підопригора, О. О. Підопригора, М. А. Райгородський, О. Д. Святоцький, О. П. Сергеєв, В. І. Серебровський, К. А. Флейшиц, В. І. Харуто, С. А. Чернишова, Р. Б. Шишка, О. О. Штефан, М. А. Шугурова та ін.

У Російській Федерації на монографічному рівні авторське право на твори архітектури було предметом дисертаційного дослідження О. А. Заславського у кандидатській дисертації «Авторское право в области архитектурной деятельности» (2001 р.) та О. М. Люкшина у кандидатській дисертації «Авторское право на произведения архитектуры» (2004 р.). Зазначені дослідження хоча і враховують суспільні перетворення, властиві нашій країні, проте вони мають дещо інше наукове та особливо нормативне підґрунтя, внаслідок чого низка розглянутих проблем потребує перегляду і переосмислення з нових теоретичних позицій.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано у межах комплексної цільової програми «Правові проблеми здійснення майнових та особистих