LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Автоматизація процесів відтворення функціональних залежностей в системах інформаційної підтримки прийняття рішень

Одеський національний політехнічний університет

ПОБЕРЕЖНИК Сергій Михайлович
УДК 681.3.016:519.272.11
автоматизація ПРОЦЕСІВ відтворення

функціональних залежностей в системах

інформаційної підтримки прийняття рішень

Спеціальність 05.13.06 – Автоматизовані системи управління

та прогресивні інформаційні технології

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукОдеса – 2003

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі "Системне програмне забезпечення".


Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Крісілов Віктор Анатолійович, завідувач кафедри "Системне програмне забезпечення" Одеського національного політехнічного університету.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, старший науковий співробітник Степашко Володимир Семенович, завідувач відділу "Інформаційні технології індуктивного моделювання" Міжнародного науково-навчального центру ЮНЕСКО інформаційних технологій і систем НАНУ та МОНУ;


кандидат технічних наук, доцент Савєльєва Оксана Степанівна, доцент кафедри нафтогазового та хімічного машинобудування Одеського національного політехнічного університету.


Провідна установа: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" НАНУ та МОНУ, м. Київ.


Захист відбудеться "27" лютого 2003 року о 1330 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400 - А.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1.


Автореферат розісланий "27" січня 2003 року.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Ямпольський Ю.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. До систем підтримки прийняття рішень (СППР), спрямованих на розв'язання задач інтелектуального аналізу даних (IАД) в галузях, що лежать на межі природничонаукових та гуманітарних дисциплін, таких, як управління, бізнес, медицина, екологія, тощо, висувається низка специфічних вимог. З одного боку, СППР повинна бути досить гнучкою та універсальною, з огляду на різноманіття, різнорідність і слабку формалізацію процесів формулювання задач і формування множини чинників, які враховуються. З іншого боку, система повинна проектуватись з огляду на те, що потенційний користувач СППР, фахівець у своїй галузі з високою імовірністю не володітиме спеціальними знаннями з програмування експертних систем або побудови математичних моделей. Таким чином, синтез моделі об'єкту дослідження на всіх його етапах повинен проводитися системою максимально автономно, без втручання в цей процес ані експерта в даній галузі, ані фахівця з методів ІАД.

На сьогоднішній день практично відсутні засоби інтелектуального аналізу даних, які повною мірою відповідають даним вимогам. Це частково пов'язано з тим, що багато питань формалізації синтезу функціональних моделей і забезпечення необхідного рівня їхньої адаптивності та універсальності не вирішені на методологічному рівні. Актуальність цих досліджень і необхідність розробки досить гнучкого, автономного та універсального інструмента моделювання зумовила вибір теми роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалася відповідно до завданьНДР Одеського національного політехнічного університету № 329-73 "Розробка інформаційного та програмного забезпечення сучасних автоматизованих систем" (номер державної реєстрації 01000001400) та № 393-73 "Інформаційні системи в проектуванні та керуванні".

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в підвищенні ефективності інформаційної підтримки прийняття рішень в широкому спектрі задач ІАД за рахунок автоматизації та прискорення в СППР процесів відтворення функціональних залежностей за вибірковими даними, підвищення їх вірогідності і функціональної гнучкості, а також за рахунок удосконалення комплексності та адаптивності СППР у напрямку динамічного розширення складу методів ІАД, які підтримуються системою.

Згідно з метою дослідження в роботі були розв'язані такі задачі:

– проаналізовано специфіку сучасної області застосування СППР і сформульовано перелік вимог до методу відтворення функціональних залежностей, розглянуто відомі підходи до розв'язання цієї задачі та обрано найбільш адекватний, визначені необхідні напрямки його розвитку;

– розроблено динамічну модель формування структури лінійної залежності та швидкий метод обчислення її параметрів при змінах складу незалежних чинників для підвищення рівня автоматизації структурного синтезу залежності;

– запропоновано підходи до автоматизованого розширення функціонального класу залежностей на базі адитивної композиції степеневих та тригонометричних багатовимірних рядів;

– розроблено методику врахування дискретних чинників в функціональних залежностях;

– розроблено СППР, яка забезпечує динамічне компонування складу типів IАД, які підтримуються системою;

– виконано практичну реалізацію одержаних в роботі результатів у програмному блоці автоматизованого відтворення функціональних залежностей, динамічно інтегрованому до складу розробленої СППР.

Об'єкт дослідження – функціональні залежності, зокрема, лінійні за параметрами, які відтворюються по вибіркових даних, а також структурні елементи системи інформаційної підтримки прийняття рішень.

Предмет дослідження – методи структурного і параметричного синтезу функціональних моделей, властивості і склад необхідних критеріїв та інші умови, яким має відповідати метод параметричного синтезу для реалізації алгоритмів побудови оптимальної структури залежності, а також принципи проектування структурно-розширюваної архітектури системи інформаційної підтримки прийняття рішень.

Методи дослідження. Для відтворення функціональних залежностей у класі квазілінійних функцій і оцінки якості одержаних функціональних моделей були використані методи теорії імовірностей, математичної статистики та регресійного аналізу. При розробці структури СППР використовувались