LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Автоматизація процесів завантаження об'єктів типу тіла обертання на основі струменевих захоплюючих пристроїв

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Севастопольський державний технічний університет


Савків Володимир Богданович
УДК 621.865.8 (088.8)
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЗАВАНТАЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ

ТИПУ ТІЛА ОБЕРТАННЯ НА ОСНОВІ СТРУМЕНЕВИХ ЗАХОПЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ

Спеціальність: 05.13.07.,

“Автоматизація технологічних процесів”Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Севастополь – 1999 р.

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти України.


Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Проць Ярослав Іванович, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Копп Вадим Якович, директор департаменту приладобудування Севастопольського державного технічного університету;

кандидат технічних наук Плюснін Валерій Олексійович, генеральний директор Сімферопольського ВАТ “Оргтехавтоматизація”.

Провідна установа: Державний університет “Львівська політехніка” Міністерства освіти України.


Захист відбудеться “23” вересня 1999 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д50.052.02 при Севастопольському державному технічному університеті за адресою: 335053, м. Севастополь, Стрілецька балка, Студмістечко, корпус СевДТУ.


З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці СевДТУ за адресою: м. Севастополь, Стрілецька балка, Студмістечко, бібліотека СевДТУ.Автореферат розісланий “20” серпня 1999 р.Вчений секретар спеціалізованої вченої ради к.т.н., доцент О.М. Шерешевський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Одним із найбільш ефективних шляхів вирішення транспортно-завантажувальних завдань автоматизованого виробництва є створення автоматичних механізмів, здатних виконувати на виробництві ряд допоміжних операцій. До них відносяться автоматичні маніпулятори і промислові роботи, експлуатаційна надійність яких в основному залежить від конструкції захоплюючого пристрою. Завдання створення конструктивно простих, економічних і надійних в експлуатації захоплюючих пристроїв, розробки теорії і методів їх розрахунку набуває особливого значення, якщо врахувати, що приблизно 40...45% відмовлень існуючих засобів завантаження припадає на невиконання ними операцій захоплення і відпускання об’єктів. Перспективним є застосування нових високопродуктивних і надійних сруменевих захоплюючих пристроїв (СЗП) об’єктів різної форми, ваги, фізичних та механічних властивостей, тому питання їх розробки і дослідження є актуальним завданням.

Дисертаційна робота виконувалась згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя при виконанні держбюджетної НДР ДІ 70-97.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в розробці та дослідженні високопродуктивних і надійних струменевих захоплюючих пристроїв для автоматизації процесів завантаження об’єктів типу тіла обертання різної ваги, фізичних та механічних властивостей.

Дана мета реалізується вирішенням наступних завдань:

 • виявлення фізичних основ силової взаємодії різних за формою і напрямком струменів повітря із торцевою і циліндричною поверхнями об’єктів маніпулювання;

 • проведення теоретичних і експериментальних досліджень силових, динамічних і витратних характеристик струменевих захоплювачів;

 • розробки конструктивних схем струменевих захоплюючих пристроїв для захоплення об’єктів типу тіла обертання;

 • оптимізації конструктивних параметрів струменевих захоплювачів;

 • призначення технічних вимог до струменевих захоплювачів та визначення їх технічних характеристик;

 • розробки методики розрахунку і проектування струменевих захоплювачів.

Наукова новизна одержаних результатів:

 • вперше теоретично обгрунтовано аеродинамічний ефект взаємодії різних за формою і напрямком газових потоків з циліндричною поверхнею об’єктів маніпулювання;

 • вперше систематизовано основні методи створення розрідження на торцевій та циліндричній поверхнях об’єктів, які дозволили створити методику побудови принципово нових схем струменевих захоплювачів;

 • на основі теоретичних і експериментальних досліджень встановлено основні закономірності впливу геометричних параметрів соплових елементів та параметрів робочого середовища на силові, динамічні і витратні характеристики струменевих захоплювачів;

 • розроблено конструктивні схеми струменевих захоплювачів для атоматичного завантаження об’єктів типу тіла обертання;

 • запропоновано інженерну методику проектування і розрахунку струменевих захоплювачів.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені конструкції струменевих захоплюючих пристроїв, методика їх проектування і розрахунку мають практичне застосування при автоматизації процесів завантаження в умовах приладобудівної і машинобудівної промисловості.

Результати роботи впроваджені на Тернопільському державному заводі “Сатурн” для завантаження листових заготовок в прес і розвантаження готових виробів при автоматизації технологічного процесу виготовлення тарілок параболічних антен. Річний економічний ефект складає 34 тис. грн. в цінах 1998 року. Копії документів про впровадження наведені в додатках.

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно, на основі власних ідей і розробок, а окремі досягнуті у співавторстві з працівниками за місцем роботи. Особистий внесок здобувача у роботах виконаних у співавторстві полягає в тому, що він приймав активну участь у постановці проблеми та методів її розв’язання [1], досягненні результатів теоретичних і експериментальних досліджень [24], розробці конструктивних схем СЗП [2…6], визначенні оптимальних конструктивних параметрів СЗП [35].

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота обговорювалась на розширеному засіданні кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв та науково-технічному семінарі №4 Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

Основні результати роботи доповідались і обговорювались: двічі на І міжнародній науково-технічній конференції “Наука і освіта 98” (м. Дніпропетровськ, 1998р.); V науково-технічній конференції “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах” (м. Хмельницький, 1998р.); двічі на ІІІ науково-технічній конференції “Прогресивні матеріали, технології та обладнання в машино- і приладобудуванні” (м. Тернопіль, 1998 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 праць, у тому числі один патент на винахід.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 120 машинописних сторінках, складається із вступу, чотирьох розділів, списку літературних джерел із 134 назв, містить 79 рисунків, дві таблиці, а також додатки на 50 сторінках. Загальний обсяг роботи – 215 сторінок.

ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтована актуальність теми роботи, визначена наукова новизна та практична цінність отриманих результатів досліджень.

У першому розділі “Аналіз методів автоматичного завантаження об’єктів виробництва” викладено літературний огляд, у якому проаналізовано вимоги до автоматичних засобів завантаження та до їх захоплюючих пристроїв (ЗП), вказано на їх переваги та недоліки.

Дослідженнями встановлено, що ефективність застосування автоматичних пристроїв завантаженн