LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Автоматизація процесів моделювання та аналізу температурних та термомеханічних полів при проектуванні вісесиметричних тіл складної форми

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИГрицюк Катерина Марківна

УДК 681.32:519.673


АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ТЕМПЕРАТУРНИХ ТА ТЕРМОМЕХАНІЧНИХ ПОЛІВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ТІЛ СКЛАДНОЇ ФОРМИ
05.13.12 - системи автоматизації проектувальних робіт

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукХарків - 2002


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі економічної кібернетики та інформатики Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник кандидат фізико-математичних наук, доцент

Шевченко Людмила Петрівна,

Харківський державний технічний університет

будівництва та архітектури, завідувач кафедри

економічної кібернетики та інформатики.Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Путятін Валерій Петрович,

Харківський державний технічний

університет сільського господарства,

завідувач кафедри кібернетики;доктор технічних наук, професор

Хажмурадов Манап Ахмадович,

Національний науковий центр

"Харківський фізико-технічний інститут",

начальник відділу математичного моделювання

та дослідження ядерно-фізичних процесів.Провідна установа Київський національний університет

будівництва та архітектури, кафедра проектного

менеджменту, Міністерство освіти і науки

України, м. Київ.Захист відбудеться "_ 9___"__липня____ 2002 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.052.02 у Харківському національному університеті радіоелектроніки за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, 14.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного університету радіоелектроніки, м. Харків, пр. Леніна, 14.Автореферат розісланий "__7___"___червня___2002 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради________________ Безкоровайний В.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Прогрес науки і техніки, потреба в нових промислових виробах обумовлюють необхідність вирішення таких важливих проблем, як підвищення продуктивності праці розробників нових виробів, скорочення термінів проектування, підвищення якості проектів, які розроблюються. Вирішення цих проблем неможливо без застосування систем автоматизованого проектування (САПР).

Проектування складних інженерних конструкцій, апаратів і приладів з високими техніко-економічними показниками, що повинні працювати в умовах високого теплового та механічного навантаження, пов'язано з вирішенням ряду складних проблем, таких як забезпечення оптимальних теплових режимів, міцності, надійності і довговічності У зв'язку з цим виникає проблема моделювання та аналізу фізико-механічних полів - температурних і термомеханічних полів однорідних і складених (з кусково - однорідним середовищем) вісесиметричних тіл складної форми.

Математичними моделями фізико-механічних полів є крайові задачі для диференційних рівнянь з частинними похідними при визначених крайових та початкових умовах. Похибки обчислень або збурення функцій викликають необхідність створення ефективних методів вирішення крайових задач теплопровідності і термопружності, що мають підвищену чисельну стійкість.

У сучасних САПР необхідно застосовувати методи та засоби штучного інтелекту. До складу САПР мають бути включені діалогові системи на основі знань, які дозволяють максимально автоматизувати процес вибору раціональних параметрів конструкцій. У зв'язку з цим проблема розробки спеціалізованих діалогових систем, що базуються на ефективних математичних методах та дозволяють на основі створюваних баз знань автоматизувати процес моделювання та аналізу температурних та термомеханічних полів при проектуванні тіл складної форми, є актуальною задачею.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалося в рамках договору про науково-технічне співробітництво між Національним технічним університетом "ХПІ" і Харківським державним технічним університетом будівництва і архітектури від 10.01.99 р. по науково-дослідній роботі "Розробка методики і програмна реалізація визначення теплового і напружено-деформованого стану поршня структурним методом у САПР", у рамках проекту Міносвіти і науки України по держбюджетній науково-дослідній роботі "Побудова математичних моделей і комп'ютерних технологій для розрахунку фізико-механічних полів" на 1997 - 2000 р. кафедри інформатики Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури (№ ДР 0102U001151). Здобувач приймала участь у роботі в якості виконавця у розробці програмних засобів, пов'язаних із задачами побудови комп'ютерних моделей фізико-механічних полів.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка ефективних методів вирішення крайових задач теплопровідності та термопружності для однорідних та складених вісесиметричних тіл, створення спеціалізованої діалогової системи, яка реалізує розроблені методи і призначена для моделювання та аналізу температурних і термомеханічних полів при проектуванні вісесиметричних тіл складної форми. Досягнення поставленої мети здійснюється розв'язанням таких задач:

– провести аналіз та розвинути методи вирішення крайових задач теплопровідності та термопружності для вісесиметричних тіл складної форми;

– розробити метод автоматизованої побудови комп'ютерних моделей температурних та термомеханічних полів вісесиметричних тіл складної форми;

– створити математичну базу діалогової системи - математичні моделі і методи вирішення задач теплопровідності і термопружності для однорідних і складених вісесиметричних тіл;

– створити базу знань системи;

– розробити інтерфейс для роботи користувача в системі;

– створити спеціалізовану діалогову систему для комп'ютерного моделювання температурних і термомеханічних полів і провести апробацію створеної системи.

Об'єкт дослідження – проектування вісесиметричних тіл складної форми з урахуванням температурних та термомеханічних полів.

Предмет дослідження – моделювання та аналіз температурних та термомеханічних полів при автоматизації проектування однорідних та складених вісесиметричних тіл