LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Удосконалення методів нейроподібної обробки інформації на основі моделей паралельно-ієрархічного перетворення

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОКРЯЦЬКА Наталія ІванівнаУДК 658.012:681.32:621.38УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ НЕЙРОПОДІБНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ

Спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Вінниця – 2007


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Вінницькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України


Науковий керівникдоктор технічних наук, професор

Тимченко Леонід Іванович,

Державний економіко-технологічний університет

транспорту, м. Київ, завідувач кафедри телекомуні-

каційних технологій та автоматики


Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор

Квєтний Роман Наумович,

Вінницький національний технічний університет,

завідувач кафедри автоматики та інформаційно-

вимірювальної техніки;


кандидат технічних наук

Назаркевич Марія Андріївна,

Національний університет “Львівська політехніка”,

доцент кафедри автоматизованих систем управління


Захист відбудеться “_05_” жовтня 2007 р. о годині на засіданні cпеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 у Вінницькому національному технічному університеті за адресою: 21021, Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, ГУК, к. 210.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Вінницького національного технічного університету за адресою: 21021, Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95.


Автореферат розіслано “__04__” вересня 2007 р.


Вчений секретар

cпеціалізованої вченої ради Захарченко С.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Комп’ютерне моделювання функцій мозку зробило великий крок вперед за останні 50 років. Але, навіть починаючи з праць Розенблатта (“перцептрон”) до найновіших досліджень у галузі створення методів навчання і репрезентативных функцій (мережі Хопфілда), методу зворотної передачі помилки у нейронних мережах (мережі Вербоса), не було проведено аналізу групових структур подібних до груп нейронів. Крім того, не було стандартів аналізу узагальнених структур подібних до скупчень нервових клітин. Були окремі дослідження, які стосувалися процесів запам’ятовування, зорового сприйняття, мовлення, письма й т.п. Крім декількох досліджень, зроблених Стівом Гросбергом, практично немає розроблених принципів моделювання функцій кори мозку та отриманих результатів моделювання нервових систем. Відсутній також і формальний апарат для здійснення моделювання динаміки процесів у скупченнях нервових клітин. Оскільки динаміка мозку процедурно прийнятна для мільйонів взаємодійних підсистем, дослідження мозку як системи незалежних ізольованих нейронних модулів є явно хибним. Тому, лише об’єднуючи нейрообчислювальні пристрої з однаковими правилами навчання, важко зрозуміти основну функцію найвищого системного рівня.

У дисертаційний роботі розглянута інтерпретація нейробіологічного процесу збуджень, які розповсюджуються одночасно, подібно до ланцюгової реакції, тобто, коли дія однієї нейронної мережі збуджує відповідний відгук у іншій. Внаслідок цього сприйняття часу й причинно-наслідкових зв’язків, яке є таким складним для програмування, закладається в саму архітектуру таких нейронних систем.

Матеріал представленої дисертаційної роботи сконцентрований на розв’язанні задач визначення формального апарату досліджень основних теоретичних положень для моделей ієрархічних структур з просторовим багаторівневим поданням даних та часових мережевих принципів їх аналізу. По суті, такий тип досліджень є моделлю прийняття колективного рішення, і робота зосереджена на створенні моделі просторово-часової динаміки цього явища, яке є загальним для пошуку рішень будь-якого типу людських задач.

Робота присвячена вирішенню окремої актуальної науково-технічної задачі – задачі розробки та теоретичного обґрунтування моделей ефективного просторово-часового перетворення інформації в процесі мережевого представлення і навчання. В цьому сенсі тема дисертаційного дослідження є актуальною, її вирішення відповідає сучасному стану розвитку науки і техніки.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проведені дослідження виконувалися згідно з програмою “АСУ-регіон”, а також з планом важливих НДР “Качество” Мінприладу СРСР. Результати досліджень включені у звіти про НДР “Исследование, разработка и внедрение математических методов управления надежностью видеотерминалов (дисплеев) на этапах разработки, производства и эксплуатации” (заключний) книги 1, 2 (виконавець Кокряцька Н.І.), номер держ. реєстр. 01850066410, інв. № 02860063151. – Вінниця, 1985).; “Исследование и разработка математических моделей для обоснования управленческих решений в системе управления качеством разработки, производства и эксплуатации видеотерминалов” (виконавець Кокряцька Н.І.), номер держ. реєстр. 018880058179, інв. № 02890043420 (проміжний), інв. № 02900038410 (проміжний), інв. № 02910038539 (заключний). - Вінниця, 1988 – 1990. А також відповідно до плану Міністерства освіти України з проблеми “Здоров’я людини“ (1992 -1995), затвердженого наказом №68 від 31.03.92р.; Державної науково-технічної програми 05.03. “Перспективні засоби обчислювальної техніки та інфраструктури інформатизації“ (1992 - 1995). У 2003 - 2007 рр. робота виконувалась відповідно до тем: “Розробка програмно-апаратних засобів високоточного виміру швидкості руху та координат знаходження локомотивів” (виконавець Кокряцька Н.І.), номер держ. реєстр. 0104 U007475; “Розробка математичних моделей та засобів для прогнозування перегрітих букс засобами контролю типу ПОНАБ–3 і ДИСК-Б” (виконавець Кокряцька Н.І.), номер держ. реєстр. 0105U000596.

Тематика дисертаційної роботи збігається з основними напрямками Державної науково-технічної програми “Образний комп’ютер” про створення принципово нових інформаційних технологій і систем, яка затверджена Кабінетом Міністрів