LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Удосконалення методів, моделей та принципів побудови багатокритеріальних таблично-алгоритмічних функціонально орієнтованих перетворювачів інформації

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЛУКАШЕНКО ВАЛЕНТИНА МАКСИМІВНА
УДК 681.325.5:621.382.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ, МОДЕЛЕЙ ТА ПРИНЦИПІВ

ПОБУДОВИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ТАБЛИЧНО-АЛГОРИТМІЧНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІНФОРМАЦІЇСпеціальність 05.13.05 - "Елементи та пристрої

обчислювальної техніки та систем керування"
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Одеса 2003

Дисертація є рукописом.

Робота виконана в Черкаському державному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі комп'ютеризованих та інформаційних технологій у приладобудуванні.

Науковий консультант доктор технічних наук, професор

Шарапов Валерій Михайлович,

проректор з НДР,

завідувач кафедрою комп'ютеризованих

та інформаційних технологій у приладобудуванні,

Черкаський державний технологічний університет.

Офіційні опоненти: заслужений діяч науки і техніки України,

доктор технічних наук, професор кафедри фізики

Куценко Альфред Миколайович,

Одеський національний політехнічний університет;

доктор фізико-математичних наук, професор

Курмашев Шаміль Джамашевич,

завідувач науково-дослідної лабораторії

“Сенсорна електроніка”,

Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова


доктор технічних наук, професор

Кошовий Микола Дмитрович,

зав. кафедрою авіаційних приладів і вимірювань,

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”.

Провідна установа Вінницький державний технічний університет.

Захист відбудеться "_29__" 05 2003 р. о 1330____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01. в Одеському національному політехнічному університеті за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1.

Автореферат розісланий "_28_"__квітня___ 2003 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д41.052.01, професор Ямпольський Ю.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Одним із напрямків розвитку інтелектуально-інформаційних технологій у науково-технічних дослідженнях є розробка образного комп'ютера, яка виконується відповідно до Державної науково-технічної програми “Образний комп'ютер”. Базовий елемент образного комп'ютера, що реалізує передачу, введення, обробку і виведення даних паралельно, де введення інформації у вигляді оптичного зображення з подальшим його перетворенням в електронне відбувається безпосередньо усередині варизонної напівпровідникової структури, містить ряд компонентів, з яких основними є комутуючий елемент і функціонально орієнтований перетворювач інформації. Побудові високопродуктивних перетворювачів інформації присвячено ряд робіт А.Д. Азарова, В.Д. Байкова, Т.К. Винцюка, В.А Денисенка, В.П. Кожемяка, І.В. Кузьміна, М.Д. Кошового, А.Н. Лебедєва, Г.Л. Лисенка, Б.І. Мокіна, В.М. Ніколаєнка, А.М. Оранського, В.С. Осадчука, В.І. Осинського, К.Г. Самофалова, Ю.А. Скрипника, В.Б. Смолова, У.П. Тарасенка й ін.

В даний час ці компоненти при експлуатації у розширеному діапазоні температур не мають необхідних техніко-економічних характеристик разом: прецизійності, високих інформаційно-енергетичних і масогабаритних показників, надійності та низької вартості. Організація мікро-, наноструктур функціонально орієнтованих перетворювачів інформації з великим числом кубітів порушує питання про живучість таких структур через сильні електричні поля, високу густину струму й інші фактори, що сприяють їхній деградації через складність мінімізації поверхневих станів, що призводить до низького відсотка виходу придатних кристалів із пластини і високої вартості пристроїв.

Розробка теоретичних наукових основ проектування багатокритеріальних виробів електроніки на єдиному методологічному й інформаційному базисі являє собою першочергову задачу. Ці вироби реалізовані таблично-алгоритмічними методами і спрямовані на розв’язання задач обчислювального характеру, перетворення кодів, перерозподіл в часі і просторі прецизійної інформації в реальному масштабі часу з високими якісними й експлуатаційними показниками, сприяють прогресу у всіх сферах народного господарства.

Таким чином, удосконалення і створення нових багатокритеріальних пристроїв і елементів обчислювальної техніки, зокрема таблично-алгоритмічних функціонально орієнтованих перетворювачів інформації та багатоканальних комутуючих пристроїв, є актуальною задачею.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційний напрямок дослідження пов'язаний з тематикою фундаментальних держбюджетних науково-дослідних робіт з тем: "Створення високоефективних методів управління електричними машинами", №194V023411; "Створення континуальних механіко-математичних моделей та основ аналізу функціональних параметрів і синтезу шаруватих п`єзоелектричних перетворювачів", №197V015160, виконаних на кафедрі комп'ютерних та інформаційних технологій у приладобудуванні Черкаського державного технологічного університету.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка наукових основ удосконалення методів, моделей і технічних принципів побудови багатокритеріальних таблично-алгоритмічних функціонально орієнтованих перетворювачів інформації.

Поставлена мета досягається шляхом:

- аналізу математичних моделей і узагальнення теоретичних основ апаратурної реалізації математичних операцій, відтворення ряду базових трансцендентних функцій, перетворювачів кодів на базі таблично-алгоритмічних методів (ТАМ) і вибору напрямку удосконалення методів, моделей і принципів побудови нових обчислювальних функціонально орієнтованих пристроїв (ФОП);

- створення нових логіко-математичних моделей (ЛММ) для апаратурної реалізації функціонально орієнтованих залежностей (ФОЗ);

- побудови нових біфункціональних ЛММ (БФЛММ) для формування прямих і обернених трансцендентних функцій;

- розробки нового напівадитивного таблично-логічного методу (ПТЛМ) апаратурної реалізації для формування ФОП;

- побудови