LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Удосконалення методів, моделей та принципів побудови багатокритеріальних таблично-алгоритмічних функціонально орієнтованих перетворювачів інформації

УКМ;

- вперше вдосконалена методологія проектування БКПП, її оригінальність полягає у тому, що фізична модель (ФМ) обирається за максимальною кількістю одиниць КП переліку визначальних величин БФВЕ БКПП, а напрямок удосконалювання параметрів ФМ і порядок очікуваного результату – за КП, значення яких більше “одиниці”. На основі КП, розроблених знаково-образних моделей (ЗОМ), критеріїв подібності КРП і технічного завдання (ТЗ) визначені та реалізовані два напрямки: 1 – автомоделювання (зберігається топологія БФВЕ БКПП, але змінюється режим роботи); 2 – розроблена нова ОЗМ БКПП. Нова ОЗМ БКПП відрізняється багатофункціональністю (БФВЕ: двохпозиційний багатоканальний комутатор, селектор, мультиплексор, електрична лінія затримки (ЕЛЗ) з 32 виходами і здатністю їхнього нарощування). Розроблений аналітичний вираз часу затримки ЕЛЗ підтверджує застосування її для інтелектуальних інформаційних технологій;

- наукова новизна підтверджена новими технічними принципами побудови ОЗМ ТАФОПІ і БКПП. На запам'ятовуючий пристрій, кусково-лінійний апроксиматор, комірку перемикальної матриці, пристрій для обчислення елементарних функцій, перетворювач набору двійкових кодів, чотири цифрові пристрої для обчислення функцій, перетворювач коду Грея в двійковий код, пристрій для ділення і множення двійкових кодів, генератор функцій Уолша отримані патенти Росії й України. Їхня оригінальність та ТЕП забезпечують конкурентоздатність на ринку збуту.

Практична значущість отриманих результатів полягає в такому.

На основі наукових досліджень розроблені нові інженерні рішення:

- прецизійні, високошвидкісні, високонадійні ОЗМ ФОП, що використовують ЛММ, БФЛММ і НТЛМ реалізації, для формування: прямих ФОЗ; прямих і обернених трансцендентних функцій; біфункціональних ортогональних функцій; коду Грея в двійковий код і навпаки; набору двійкових кодів; базового набору ФОЗ; значень функцій з нетрадиційними вхідними змінними, БФАР, БФП, КЛА і БФВЕ БКПП з довільною вибіркою адреси;

- аналітичні вирази потужності споживання і часу затримки ТАФОПІ по основних вузлах принципової електричної схеми, які дають змогу варіювати вибір сучасної елементної бази, технологій або ставити задачу на розробку нових БФВЕ в заданих апаратурно-часових і енергетичних обмеженнях, що скорочує терміни пошуку ефективного напрямку схемотехнічного рішення при проектуванні приладу і знижує його вартість;

- алгоритми машинного розрахунку значень керуючих і коригувальних констант для таблично-адитивного методу (ТАДМ) і НТЛМ реалізації ТАФОПІ, що прискорює процес проектування БФВЕ;

- характеристики БКПП Б1110КН1-2 при Т=77 К, Т=308 К і спосіб визначення оптимального ресурсу технічних параметрів БФВЕ на основі сукупності УКМ, КП і ЗОМ КРП, що підвищує ТЕП ФОП;

- способи, що створюють підвищення експлуатаційної технологічності конструкції: формування чисельного блока пам’яті для універсальних числових характеристик коригувальних констант у вигляді базового кристалу, формування вводу/ виводу інформації з одних контактних вузлів ТАФОПІ і введення технологічного переходу перевірки контактних вузлів при мікрозбірці за технологією “переверненого кристала” методом холодного тиску, що забезпечує високу надійність, продуктивність і якість БФВЕ в процесі їхнього виготовлення і знижує вартість БФВЕ;

- інженерні застосування: формул, методик, графіків, залежностей.

Результати дисертаційних розробок і досліджень використовуються в промисловості України (підприємство ІНЕКС) і Росії (ФГУП НПП “ВОСТОК”, організація п/с А1889), а також у навчальному процесі з дисциплін: “Фізичні процеси в приладах та системах”, “Оптимізація прийняття рішень в техніці”, “Технологія приладобудування” у Черкаському державному технологічному університеті.

Особистий внесок дисертанта. Наукові положення і практичні результати, що містяться в дисертаційній роботі, автором отримані самостійно. У роботах, написаних у співавторстві, дисертантом математично обґрунтовані, розроблені ОЗМ БФВЕ і проведені модельні експерименти [44, 49-54, 61, 62, 65]; у [41, 42] розроблена ОЗМ Б1110КН1-2 у режимі комутації і електричної лінії затримки (ЕЛЗ), а також отримані результати експериментальних досліджень у діапазоні температур від 77 до 358 К та аналітичний вираз часу затримки.

Апробація результатів дисертації. Результати роботи доповідалися й обговорювалися на 35 конференціях: ХХХIII-науково-техніч. конф., присвяченій Дню радіо, Новосибірськ: Радіотехніка, 1990; науково-техніч. конф. “Соціально-економічні і науково-технічні проблеми розвитку народного господарства”, Черкаси-КПІ, 1990; IV-науково-техніч. конф. “САПР і АСУТП у хімічній промисловості”, Черкаси-КПІ, 1991; 2-, 3-, 4-, 5-, 6-українських конф. “Автоматика-95, -96, -97, -98, 99”, Львів, 1995; Севастополь, 1996; Черкаси, 1997; Київ, 1998; Харків, 1999; Міжнар. конф. "Автоматика-2000, -2001", Львів, 2000; Одеса, 2001; 2-, 5 Міжнар. конф. “Теорія і техніка передачі, прийому й обробки інформації”, Харків-Туапсе, 1996, 1999; Міжнар. конф. “Сучасні технології в аерокосмічному комплексі”, Житомир, 1997; Міжнар. конф. “Приладобудування-97”, Вінниця-Сімеїз, 1997; 4 Міжнар. конф. ”Контроль і управління в технічних системах” (КУТС-97), Вінниця, 1997; LII-науковій сесії, присвяченій Дню радіо, Москва, 1997; ІХ-, Х-науково-техніч. конф. "Датчики і перетворювачі інформації систем виміру, контролю і керування" (Датчик-97, -98), МГІЕМ-Гурзуф, 1997, 1998; Міжнар. конф. “Приладобудування-98”, Вінниця-Євпаторія, 1998; Міждерж. наук.-методич. конф. “Комп'ютерне моделювання”, Дніпродзержинськ, 1998; 1-Міжнар. конф. “Наука й Освіта-98”, Дніпропетровськ-Черкаси, 1998; 5-, 6-Міжнар. конф. ”Контроль і управління в складних системах” (КУСС-99, -2001), Вінниця, 1999, 2001; Міжнар. симпозіумі “Наука і підприємництво”, Вінниця-Львів, 1999; 6-науково-техніч. конф. “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”, Хмельницький, 1999; 6-міжнар. конф. "Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини" (СІЕТ6-99), Київ-Харків, 1999; Міжнар. конф. “Приладобудування-99”, Вінниця-Ялта, 1999; IX-th National sciеntific symposium "Metrology and metrology assurance 99", Sozopol, Bulgaria, 1999; Міждерж. науково-методич. конф. "Комп'ютерне моделювання", Дніпродзержинськ, 1998, 2000; Міжнар. конф. з математичного моделювання "МКММ-2000", Херсон-Лазурне, 2000; International Conference on Optoelectronic Information Technologies "PHOTONICS-ODS 2000, 2002", Vinnytsia, 2000, 2002; 6-міжнар. конф. "Теорія і техніка