LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Удосконалення систем стереофонічного радіомовлення у діапазоні середніх хвиль

дисертаційної роботи використані в НДР, проведених в Українській державній академії зв'язку ім. О.С. Попова (раніше ОЕІЗ) за темами: "Дослідження систем стереофонічного радіомовлення для діапазону СХ" № ДР 01860019832, "Вибір системи стереофонічного радіомовлення для діапазону середніх хвиль" № ДР 01880044113, "Розробка комплексу пристроїв СХ передавача для організації дослідних передач АМ-СХ стереофонічного радіомовлення" № ДР 0194U002432, "Розробка рекомендацій по переведенню устаткування АМ-СХ передавачів у стереорежим та організація стереофонічного радіомовлення" № ДР 0194U002433 – при роботі автора за посадою відповідального виконавця; в Українському науково-дослідному інституті радіо і телебачення за темами: "Розробка і стандартизація системи стереомовлення з використанням пілот-тону та організація стереомовлення у діапазоні середніх хвиль "№ ДР 01940009638, "Розробка систем стереофонічного радіомовлення середньохвильового діапазону" № ДР 0195U009389 – при роботі автора за посадою заступника начальника відділу радіомовлення та с.н.с.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є удосконалення систем СРМ та впровадження стереофонічного мовлення у діапазоні СХ.

Для досягнення поставленої мети у дисертації вирішуються наукові задачі:

1 Визначення цифрових значень параметрів та характеристик різних ланок на передавальній і приймальній сторонах існуючих і розроблених автором систем СРМ, які забезпечують підвищену якість мовлення, визначають необхідні вимоги для побудови та контролю параметрів під час експлуатації систем СРМ.

2 Одержання по заданій якості стереомовлення допустимих значень захисних відношень за радіочастотою, що визначають зону обслуговування у мережі синхронного мовлення та необхідні при її плануванні.

3 Вирішення проблеми реалізації стереофонічного радіомовлення при використанні типових монофонічних СХ-АМ передавачів.

4 Визначення спектра фазо-модульованої частоти-носія систем СРМ та вимог до резонансних кіл ВЧ тракту передавача при стереомовленні.

5 Одержання суб'єктивно-статистичних оцінок систем СРМ, які дають підставу рекомендувати для використання у радіомовленні розглянуті системи.

Наукова новизна отриманих результатів.

1 Запропоновані нові системи СРМ для діапазону СХ.

2 Одержані раніше невідомі параметри якості та характеристики існуючих систем СРМ, а також розроблених автором нових систем з нелінійним формуванням модулюючого сигналу.

3 Вирішена математична задача по розкладанню у тригонометричні ряди нелінійних функцій, які відображають радіосигнали систем СРМ, що дозволило визначити їх параметри.

4 Вперше одержані результати впливу фазо-частотних спотворень у ланках на передавальній та приймальній сторонах різноманітних систем СРМ, які визначають вимоги необхідні для побудови систем СРМ та контролю їх параметрів.

5 Одержані параметри стереосигналів та захисних відношень у системах СРМ при різноманітних варіантах побудови мережі синхронного мовлення.

6 На основі суб'єктивно-статистичних експертиз визначена сумісність та порівняльна характеристика систем СРМ.

7 Визначені причини, що не дозволяли раніше здійснити стереомовлення при використанні існуючого парку СХ передавачів з анодною і сітковою модуляцією, та на основі аналізу перехідних завад вперше розроблені вимоги до параметрів модуляційного тракту стереопередавача.

8 Вперше розроблено метод усунення впливу фазо-частотних спотворень модуляційного тракту монофонічного передавача для зниження перехідних завад при стереомовленні.

Запрапоновані у дисертації технічні рішення по розробці систем СРМ та пристрою передавання сумісної системи СРМ захищені 8 авторськими свідоцтвами на винаходи та патентом Російської Федерації (одноосібно).

Практичне значення отриманих результатів.

1 Одержані результати аналізу систем СРМ дозволяють визначити вимоги до параметрів якості різноманітних ланок на передавальній та приймальній сторонах систем СРМ.

2 Одержані розрахункові дані, що дозволяють визначити по заданій якості стереомовлення допустимі значення захисних відношень за радіочастотою при різноманітних варіантах побудови мережі синхронного мовлення та можуть бути використаними при її плануванні.

3 Визначені рекомендації по поліпшенню сумісності різноманітних систем стереомовлення з системою монофонічного мовлення.

4 Дана порівняльна суб'єктивна оцінка систем СРМ, яка дозволяє здійснити вибір системи стереомовлення.

5 Вимірені ФЧХ модуляційного тракту типових СХ передавачів, визначені вимоги до них та проаналізована їх придатність при впровадженні стереомовлення.

6 Розроблений метод усунення впливу фазо-частотних спотворень модуляційного тракту передавача, який дозволив вперше провести стереофонічні передачі на базі існуючого парку СХ монофонічних передавачів з анодною і сітковою модуляцією.

Результати досліджень впроваджені при виконанні чотирьох НДР в Українській державній академії зв'язку ім. О.С. Попова (ОЕІЗ), двох НДР в Українському науково-дослідному інституті радіо і телебачення, при проведенні стереофонічних передач на передавачах концерну РРТ – Одеського ОРТПЦ і РТПЦ Криму; введені в наукові і учбові видання та в лекційні курси по дисциплінах "Телерадіомовлення" та "Стереофонічне мовлення", що читаються студентам четвертого курсу факультету PЗ, РМ і ТБ УДАЗ ім. О.С. Попова, та підтверджуються актами впровадження.

Особистий внесок здобувача.

Виконано одноосібно:

– дослідження впливу фазо-частотних спотворень у тракті звукової частоти передавача системи C-QUAM Motorola і в стереодекодері системи СРМ-1;

– дослідження перехідних завад, які викликані: похибкою у формуванні опорного коливання одного синхронного детектора, неточним відновленням фази опорного коливання, похибкою установлення зсуву фаз між частотами-носіями;

– дослідження спотворень при роботі стереофонічних АМ-СХ передавачів у мережі синхронного мовлення;

– дослідження сумісності різних систем СРМ;

– визначення спектральної діаграми радіосигналів системи СРМ-1;

– розробка лабораторних моделей систем СРМ та проведення порівняльної суб'єктивної оцінки систем;

– експериментальні дослідження параметрів і характеристик існуючого парку СХ передавачів;

– визначення причин, що не дозволяли раніше здійснити стереомовлення при використанні існуючого парку СХ передавачів з анодною і сітковою модуляцією;

– винахід спеціального способу усунення впливу фазо-частотних спотворень, що вносяться модуляційним трактом, та визначення необхідної точності корекції ФЧХ модуляційного тракту, необхідної для проведення стереопередач при використанні експлуатованих у теперішній час монофонічних