LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Удосконалення систем стереофонічного радіомовлення у діапазоні середніх хвиль

стереоканалах А і В:

(16)

Визначені мінімально допустимі значення захисних відношень Dмін. доп., що забезпечують необхідні значення перехідної вгамівності для каналів A і В:

Dмін. доп. = , Dмін. доп. = . (17)

При = 20 дБ і a = 0,27 Dмін. доп. = 24,8 дБ; при а = 1 Dмін. доп. 16,1 дБ.

Відповідні параметри визначені для мережі синхронного мовлення, що складається з інших варіантів систем мовлення, та необхідні при її плануванні.

Отримані результати дозволяють визначити мінімально допустимі значення захисних відношень, що забезпечують у всій зоні обслуговування задану мінімально допустиму величину перехідної вгамівності.

Показано, що при прийманні радіосигналів стереоприймачом у мережі синхронного мовлення, що складається з моно і cтереопередавачів або тільки із стереопередавачів з квадратурною модуляцією нелінійні спотворення, на відміну від моноприймання, відсутні.

Показано, що зона спотворень у мережі, що містить тільки стереопередавачі, значно ширша зони спотворень монофонічної мережі. Необхідна перехідна вгамівність при b = 20 дБ і D = 8 дБ (необхідне захисне відношення для монофонічної синхронної мережі) може бути забезпечена на малій площі зони спотворень, тому якісне приймання на території, у межах якої D 8 дБ, неможливе. При збільшенні захисного відношення D збільшується і площа території, на якій приймання ведеться з гарною якістю (b 20 дБ).

Визначено, що в синхронній мережі, що складається з моно і стереопередавачів системи Harris вимоги до значення захисного відношення при a = 1 значно нижчі (D 16 дБ), ніж при a = 0,27 (D 25 дБ).

Показано, що в мережі синхронного радіомовлення при роботі тільки стереопередавачів для одержання перехідної вгамівності між стереоканалами b = 20 дБ потрібно забезпечити більш високе захисне відношення за радіочастотою, ніж у випадку роботи моно і стереопередавачів. При (a = 0,27) значення D 26 дБ, при (a = 1) – значення D = 20 дБ.

При роботі стереопередавачів системи Motorola і СРМ-1 необхідні захисні відношення за радіочастотою при b = 20 дБ будуть близькі до значень, отриманих для передавачів системи Harris при (a = 1), тому одержані дані будуть цілком відображати процеси при використанні передавачів систем Motorola і СРМ-1.

У п'ятому розділі проводиться експериментальне дослідження сумісності систем СРМ. При експериментальному дослідженні була використана система СРМ Harris.

Суб'єктивно-статистичні експертизи по дослідженню помітності нелінійних спотворень обвідної (4) квадратурно-модульованого сигналу (3) проведені на макеті наскрізного тракту системи СРМ (3), що дозволяє змінювати значення кута від 0 до 90°. Використовувалися музичні сигнали різних жанрів.

Визначено, що при = 70 – 90° (Kг.експ. = 7,9 – 13 %), нелінійні спотворення помічають 35 – 38 % експертів, що відповідає оцінці "непевно помітно". У системі СРМ із квадратурною модуляцією нелінійні спотворення, обвідної визначаються підкореневими складовими формули:

. (18)

Встановлено, що помітність нелінійних спотворень такого виду відносно низька. Крім того, характер різницевого S(t) і сумарного M(t) сигналів такий, що найбільше ймовірним є відношення S(t)/M(t) рівне 0,3 – 0,45, при якому помітність нелінійних спотворень знижується.

Висунуто припущення, що стосовно до системи СРМ із квадратурною модуляцією норми на нелінійні спотворення можуть відрізнятися від існуючих для радіомовних передавачів.

При проведенні суб'єктивно-статистичних експертиз одержана порівняльна оцінка найбільш перспективних систем СРМ.

Експериментально досліджені особливості реалізації стереофонічного радіомовлення при використанні існуючого парку СХ передавачів.

Обмірені фазо-частотні характеристики тракту звукової частоти на середньохвильових мовних передавачах SRV-1, SRV-7, SRV-10 і SRV-20, що працюють із сітковою модуляцією та установлено, що використання їх для реалізації стереомовлення на СХ неможливо через появу великих перехідних завад при стереоприйманні.

Встановлено, що допустимі при стереоприйманні перехідні завади 20 дБ можуть бути отримані тільки при значеннях фазових зсувів у тракті звукової частоти передавача 3 – 5°, які спостерігаються лише у вузькій смузі частот, отже для реалізації стереофонічного радіомовлення при використанні експлуатованих у даний час СХ-АМ передавачів потрібно застосування спеціальних способів усунення впливу фазо-частотних спотворень, внесених модуляційним трактом, та коректування АЧХ тракту високої частоти.

Для вирішення розглянутої проблеми розроблений і отриманий патент на пристрій передавання сумісної системи стереофонічного мовлення, реалізація якого дозволяє зменшити перехідні завади і нелінійні спотворення у системі СРМ при здійсненні запропонованих засобів усунення впливу фазо-частотних спотворень, що вносяться модуляційним трактом, з відповідною кожному типу передавача фазовою корекцією.

На базі використання винаходу автора розроблений стереомодулятор, який здійснює формування сумарного модулюючого сигналу і фазо-модульованого сигналу систем СРМ (C-QUAM Motorola, Harris або СРМ-1) з урахуванням фазових характеристик тракту модулюючого сигналу СХ передавача і містить спеціальну схему фазової корекції.

Розроблений стереомодулятор з схемою усунення впливу фазо-частотних спотворень використовувався при проведенні стереофонічних передач у діапазоні СХ на базі типових монофорнічних AM передавачів в Одесі (передавач SRV-7) і в Сімферополі (передавач SRV-1).

Проведені іспити показали високу ефективність запропонованого способу усунення впливу фазо-частотних спотворень, що вносяться модуляційним трактом, – перехідна вгамівність на виходах стереоприймача, відповідала необхідним значенням.
ВИСНОВКИ


У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється в удосконаленні систем СРМ та підвищенні якості мовлення у діапазоні СХ при впровадженні стереомовлення шляхом визначення потрібних параметрів та характеристик існуючих і розроблених автором систем СРМ, винаходу і реалізації способу корекції ФЧХ модуляційного тракту передавача та дозволило провести стереомовні передачі у діапазоні СХ при використанні типових монофонічних передавачів.

У дисертації одержані такі основні наукові та практичні результати.

1 Одержані в процесі удосконалення існуючих та розроблених автором нових систем СРМ цифрові значення параметрів і характеристик різних ланок на передавальній та приймальній сторонах дозволяють забезпечити підвищену якість мовлення, визначають необхідні вимоги для побудови систем СРМ та контролю їх параметрів під час експлуатації, можуть бути покладені в основу розроблення стандарту.

2 По