LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Удосконалення систем стереофонічного радіомовлення у діапазоні середніх хвиль

заданій якості стереомовлення одержані розрахункові дані допустимих значень захисних відношень за радіочастотою, що визначають зону обслуговування у мережі синхронного мовлення, та необхідні при її плануванні.

3 Вирішена проблема реалізації стереофонічного радіомовлення при використанні типових монофонічних СХ-АМ передавачів шляхом усунення впливу фазо-частотних спотворень модуляційного тракту передавача в процесі застосування розробленої автором спеціальної корекції

4 Встановлено, що в процесі удосконалення експлуатованих в теперішній час передавачів розширення спектра фазо-модульованої частоти-носія систем Motorola, МСМ і СРМ-1, вимагає розширення смуги пропускання резонансних кіл ВЧ тракту передавача та лінеаризації їх АЧХ.

5 Одержані суб'єктивно-статистичні оцінки систем СРМ дають підставу рекомендувати для використання у радіомовленні розглянуті системи C-QUAM Motorola, Harris і СРМ-1.


Основні результати дисертації опубліковані в таких роботах (без урахування доповідей на науково-технічних конференціях, що підготовлені у співавторстві):


1 Балан Н.М. Феномен монофонического приема стереофонических передач в диапазоне средних волн // Праці УНДІРТ.– Одеса.– 2000.– Вип. 1 (21).– С.72 – 73.

2 Балан Н.М. Анализ помех в системе стереофонического радиовещания на СВ // Обработка сигналов в системах связи. Сб. науч. тр. учеб. завед. связи / СПб ГУТ – СПб.– 1995.– № 160.– С.59 – 61.

3 Балан Н.М. Исследование стереофонической системы с тремя громкоговорителями // Теория и техника связи. Сборник научных трудов. Одесса.– 1981.– Вып. 20.– С. 100 – 103.

4 Патент Российской Федерации RU №2013010, кл. 5 Н 04 R 5/02. Устройство передачи совместимой системы стереофонического вещания / Н.М. Балан (Украина).– № 4934557 / 09. Заявлено 15.02.91; Опубл. 15.05.94, Бюл. № 9.

5 Балан Н.М. Исследование системы стереофонического радиовещания // Всес. научно-техн. семинар "Развитие, внедрение и экспл. средств связи". – Рига.– 1980.– С. 196.

6 Балан Н.М. Анализ переходных затуханий в системе стереофонического вещания с квадратурной модуляцией // III Всес. научно-техн. конф. ВНИИТР "Совершенствование технической базы, организации и планирования телевидения и радиовещания". – М.– 1990.– C. 179.

7 Балан Н.М. Монофонический прием стереофонических передач в диапазоне средних волн // Междунар. научно-практ. конф. "Системы и средства передачи и обработки информации". УГАС.– Одесса.– 9 – 14 июня 1997.– С.9

8 Стереофоническое радиовещание / Н.М. Балан, С.А Бедойа, А.В. Выходец др. // Под ред. А.В. Выходца и Б.В. Одинцова.– К.: Техника, 1995. – 240 с.

9 Балан Н.М., Верховский А.Г., Бедойа С.А. Анализ спектров радиосигналов стереофонического АМ радиовещания // Праці УНДІРТ.– Одесса, – 1999.– Вип. 3 (19).– С.52 – 61.

10 Балан Н.М., Выходец А.В. Коррекция линейных искажений в передатчике системы стереофонического радиовещания Motorola // Праці УНДІРТ.– Одеса.– 2000.– Вип. 3 (23).– С.75 – 79.

11 Балан Н.М., Габше Хуссейн. Исследование предпочтительности настройки приемника слушателями при радиовещательном приеме // Праці УНДІРТ.– Одесса, – 1999.– Вип. 2 (18).– С.35 – 38

12 Балан Н.М., Захарин В.М., Габше Хуссейн. Исследование нелинейных искажений в однополосном радиовещании. Наукові праці УДАЗ ім. О.С. Попова.– Одеса. – 1999.– №1.– 92 – 95.

13 Выходец А.В., Балан Н.М. Стереофоническая совместимая система AM радиовещания // Системы и сети передачи информации: Сборник научн. трудов учебн. ин - тов связи. / ЛЭИС,– Л., 1988. –150 –156.

14 Захарин В.М., Балан Н.М. Анализ нелинейных искажений в стереофонических системах с квадратурной модуляцией // Антенно-волноводная техника и распространение радиоволн: Сб.научн. трудов ин - тов связи / ЛЭИС. – Л.– 1989.– С. 82 – 89.

15 Выходец А.В., Захарин В.М., Балан Н.М. Исследование совместимости систем стереовещания с квадратурной модуляцией // Антенно-волноводная техника и распространение радиоволн: Сб. науч. трудов ин-тов связи / ЛЭИС, – Л.,– 1989,– С. 90 – 95.

16 Балан Н.М., Захарин В.М, Влияние фазовых искажений на качественные показатели системы стереофонического радиовещания на СВ // Синтез и анализ алгоритмов оптимальной обработки сигналов: Сб. научн. тр. учеб. завед. связи / ГУТ – СПБ.– 1993.– №158.– С.67 – 69.

17 Балан Н.М., Захарин В.М. Сравнительная субъективная оценка систем стереофонического радиовещания на СВ // Сб. науч. тр. учеб. завед. связи / СПб ГУТ.– СПб.– 1996.– №161.– С. 75 – 78.

18 Захарин В.М., Балан Н.М. Исследование особенностей формирования сигналов в системе стереофонического радиовещания С-QUAM. MOTOROLA // Обработка сигналов в системах связи: Сб. науч. тр. учеб. завед. связи / СПб ГУТ-СПб, 1996.– №162. – С.51 – 56.

19 А. с. № 603132 СССР, кл. Н 04 Н 5/00 Система передачи стереофонических сигналов / А.В. Выходец, Н.М. Балан, В.И. Коваленко (СССР).– № 2389848/18-09. Заявлено23.07.76; Опубл.15.04.78, Бюл. №14.– С. 228.

20 А. с. СССР № 754686 кл. Н 04 Н 5/00. Система передачи трехканальных стереофонических программ по сети многопрограммного проводного вещания / Н.М. Балан, А.В. Выходец (СССР).– № 2434069/18-09. Заявлено 27.12.76; Опубл. 07.08.80, Бюл. № 29.– С. 321.

21 А. с. № 862372 СССР, кл. Н 04 Н 5/00. Система передачи стереофонических сигналов / В.И. Коваленко, Н.М. Балан, А.В. Выходец (СССР).– № 2850453/18-09. Заявлено 12.12.79; Опубл. 07.09.81, Бюл. № 33, 1981.

22 А. с. СССР № 1051736, кл. Н 04 Н 5/00. Система стереофонического вещания / В.И. Коваленко, А.В. Выходец, Н.М. Балан (СССР).– № 3467573/18-09. Заявлено 07.07.82; Опубл. 30.10.83, Бюл. № 40 // Открытия, изобретения.– 1983.– С.224 – 225.

23 А. с. СССР № 1309322, кл Н 04 Н 5/00. Система передачи стереофонических сигналов / Н.М. Балан, А.В. Выходец, В.И. Коваленко (СССР).– № 3987450/24-09. Заявлено 09.12.85; Опубл. 07.05.87. Бюл. № 17 // Открытия, изобретения.– 1987.

24 А. с. СССР № 1332557, кл. Н 04 L 27/02. Система совместимой однополосной передачи сигналов / А.В. Выходец, В.И. Коваленко, Н.М. Балан (СССР).– № 3987447/24-09. Заявлено 09.12.85; Опубл. 23.08.87, Бюл. № 31 // Открытия, изобретения.– 1987.

25 А. с. СССР №1450120, кл. Н 04 Н 5/00. Совместимая система стереофонического вещания / А.В. Выходец, Н.М. Балан (СССР).– № 4275346/24-09. Заявлено 05.05.87; Опубл.07.01.89, Бюл. № 1 // Открытия, изобретения.– 1989.

26 А. с. СССР №1451869, Н 04 Н 5/00. Система стереофонического вещания / Н.М. Балан, А.В. Выходец (СССР).– № 4240846/24-09. Заявлено 05.05.87; Опубл.15.01.89, Бюл. № 2 // Открытия, изобретения.– 1989.

27 Балан Н.М., Выходец А.В., Игнатенко Л,Т. Метод анализа нелинейных искажений в системе стереофонического вещания с нелинейным формированием