LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Удосконалення фільтрових методів спектрального аналізу стаціонарних ергодичних випадкових сигналів

Харківський Державний політехнічний університет

Тіщенко Володимир ОлександровичУДК 621.3.088.8
УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЛЬТРОВИХ МЕТОДІВ

СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ СТАЦІОНАРНИХ

ЕРГОДИЧНИХ ВИПаДКОВИХ СИГНАЛІВСпеціальність 05.11.15 - метрологія та метрологічне забезпечення
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Харків - 2000

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Харківському державному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник

Заслужений діяч науки та техніки України, Заслужений

винахідник України, доктор технічних наук, професор

Чинков Віктор Миколайович,

Харківський державний політехнічний університет,

професор кафедри вимірювально-інформаційної техніки.


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Павленко Юрій Федорович,

Харківський державний науково – дослідний інститут

метрології, керівник науково - дослідного відділу;


кандидат технічних наук, доцент

Черепков Сергій Тимофійович,

Науковий метрологічний центр (військових еталонів)

Міністерства оборони України, керівник центру.


Провідна установа

АТ "Науково – дослідний інститут радіовимірювань", відділ "Наземних

автоматизованих комплексів керування космічними засобами України", Національне космічне агентство України, м. Харків.


Захист відбудеться "02" листопада 2000р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.050.09 у Харківському державному політехнічному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського державного політехнічного університету.


Автореферат розісланий " 22 " вересня 2000р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Горкунов Б.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. До характерних особливостей сучасного етапу розвитку науки і техніки слід віднести інтенсивне дослідження і використання фізичних явищ і процесів, закономірності зміни яких мають випадковий характер. При дослідженні і вимірюванні характеристик випадкових процесів широке поширення, в силу добре розвинутого методичного й апаратурного забезпечення, наочності та зручності практичного застосування, знаходять спектральні методи аналізу випадкових процесів, які забезпечують вимірювання оцінок спектральної щільності потужності (СЩП) стаціонарних ергодичних випадкових сигналів (СЕВС).

Перспективні напрямки удосконалення апаратурного спектрального аналізу пов'язані як з розвитком і впровадженням алгоритмів швидкого перетворення Фурьє (ШПФ), так і інших методів, зокрема фільтрових. Це пояснюється тим, що фільтрові аналізатори спектра виявляються найбільш простими і дешевими, але, головне, вони можуть забезпечити менший час і більш високу точність спектрального аналізу, ніж аналізатори на основі ШПФ, у яких потенційна точність обмежена методичною похибкою.

Таким чином, методи апаратурного спектрального аналізу потребують подальшого дослідження, а тому розвиток і удосконалення фільтрових методів спектрального аналізу СЕВС є актуальною науковою задачею.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, результати яких знайшли відображення у дисертаційній роботі, виконувалися здобувачем у рамках: теми М5202 "Основи теорії інтелектуальних багаторівневих систем. Основи метрології інтелектуальних систем контролю матеріалів і виробів" за наказом Міністерства освіти України № 37 від 13.02.1997 р.; постанови Кабінету Міністрів України №53 від 05.02.94. "Про створення двигуна ТВ-3-117ВМА-СБ2 для літака АН-140", а також рішення РК. 045.268.97.УГК "Про забезпечення доводильних робіт і конструкторського супроводу партії двигунів ТВ-3-117ВМА-СБМ1", затвердженого Міністерством промислової політики.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення точності вимірювання оцінок СЩП фільтровими методами, в тому числі при використанні динамічних фільтрів малих порядків.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі:

  • провести аналіз сучасного стану методів і апаратури вимірювання оцінок СЩП стаціонарних випадкових сигналів, обгрунтувати напрямки та задачі досліджень;

  • розробити узагальнену математичну модель оцінок СЩП СЕВС;

  • розробити кореляційно-фільтровий метод вимірювання оцінки СЩП СЕВС;

  • узагальнити і привести методи апаратурного спектрального аналізу, в тому числі кореляційно-фільтровий, СЕВС до запропонованої узагальненої математичної моделі оцінок СЩП, зробити порівняльний аналіз методів спектрального аналізу і виявити серед них оптимальні відповідно до критерію максимуму функції правдоподібності;

  • знайти аналітичні співвідношення для математичного очікування і дисперсії оцінок СШП, які необхідні для оптимізації форми функції спектрального вікна (ФСВ) вузькосмугових фільтрів для спектрального аналізу СЕВС;

  • розробити і провести дослідження методів оптимізації ФСВ вузькосмугового фільтра для спектрального аналізу СЕВС: за критерієм мінімуму середньоквадратичної похибки апроксимації ідеальної ФСВ фільтра реальною ФСВ та за критерієм мінімуму впливу бічних пелюстків ФСВ на похибку вимірювання оцінок СЩП; зробити їх порівняльний аналіз;

  • розробити узагальнену методику оптимального синтезу законів зміни характеристик динамічних фільтрів для кореляційно-фільтрового методу і методу безпосередньої фільтрації вимірювання оцінок СЩП СЕВС, одержати умови еквівалентності цих методів;

  • знайти вихідні співвідношення для оптимального синтезу законів зміни характеристик вузькосмугових динамічних фільтрів другого порядку (ДФДП) для кореляційно-фільтрового методу спектрального аналізу СЕВС;

  • на основі вказаних вище співвідношень розробити окремі методики синтезу характеристик ДФДП для двох задач: для лінійного закону зміни коефіцієнта згасання і для постійного коефіцієнта згасання, при цьому центральна частота динамічного фільтра змінюється за лінійним законом, а коефіцієнт передачі підтримується постійним;

  • провести моделювання ФСВ ДФДП для кореляційно-фільтрового методу вимірювання оцінки СЩП СЕВС щодо зазначених раніше законів зміни характеристик фільтра в процесі вимірювання.

Об'єкт дослідження: методи аналізу і вимірювання оцінок СЩП СЕВС.

Предмет дослідження: фільтрові методи