LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Удосконалення фільтрових методів спектрального аналізу стаціонарних ергодичних випадкових сигналів

Electronics Workbench; збігом деяких частинних результатів дисертації з відомими; впровадженням окремих результатів роботи підприємствами промисловості; коректним використанням адекватного математичного апарата для розв'язання поставлених задач.

6.Наукові і прикладні результати досліджень, що здобуті в дисертації, доцільно використовувати: у науково-дослідних організаціях при виборі й обгрунтуванні оптимальних методів апаратурного спектрального аналізу і шляхів удосконалення метрологічних характеристик фільтрових аналізаторів спектра, а також при оптимальному синтезі вузькосмугових фільтрів, у тому числі динамічних; на підприємствах промисловості при створенні фільтрових аналізаторів спектра, які грунтуються на використанні кореляційно-фільтрового метода й вузькосмугових динамічних фільтрах, і при удосконаленні класичних фільтрових аналізаторів спектра, спрямованому на підвищення точності і зменшення часу вимірювань; у вищих навчальних закладах для метрологічних і приладобудівних спеціальностей.

Список опублікованих праць за темою дисертації:

1. Тищенко В.А. Чинков В.Н. Обобщенная математическая модель оптимальной оценки спектральной плотности мощности случайных сигналов // Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: Сборник научных трудов ХГПУ. Вып. 6. В четырех частях. Ч. 1. -Харьков: Харьк. гос. политехн. ун-т. –1998. -С.441-445.

2. Тищенко В.А. Чинков В.Н. Приведение аппаратных методов оценки спектральной плотности мощности к обобщенной математической модели // Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: Сборник научных трудов ХГПУ. Вып. 6. В четырех частях. Ч. 1.-Харьков: Харьк. гос. политехн. ун-т. -1998.-С.446-451.

3. Чинков В.Н., Тищенко В.А., Харченко А.Л. Задача и методика оптимизации нестационарных фильтров для аппаратурного анализа случайных сигналов // Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: Сборник научных трудов ХГПУ. Вып. 6. В четырех частях. Ч. 1.-Харьков: Харьк. гос. политехн. ун-т. –1998. -С.452-457.

4. Чинков В.Н., Тищенко В.А., Харченко А.Л. Метод измерения спектральной плотности мощности случайных сигналов, основанный на усреднении произведения исходного сигнала иего фильтрованной реализации //Вестник ХГПУ. –1998. –Вып. 21. -С. 115-118.

5. Тищенко В.А., Чинков В.Н. Анализ статистических характеристик оценок спектральной плотности мощности случайных сигналов //Вестник ХГПУ. –1998. –Вып. 21. -С. 122-125.

6. Чинков В.Н., Тищенко В.А. Основы теории оптимизации полосовых фильтров для спектрального анализа случайных сигналов //Вестник ХГПУ. –1998. –Вып. 21. -С. 129-133.

7. Тищенко В.А. Методика определения параметров нестационарных фильтров по требуемой точности измерения оценки спектральной плотности мощности случайных сигналов //Вестник ХГПУ. –1999. –Вып. 24. -С. 46-51.

8. Тищенко В.А., Харченко А.Л., Чинков В.Н. Основы оптимального синтеза нестационарного фильтра второго порядка для аппаратурного спектрального анализа случайных сигналов с использованием метода перемножения //Вестник ХГПУ. –1999. –Вып. 24. -С. 58-62.

9. Чинков В.Н., Тищенко В.А. Корреляционно-фильтровый метод и его место среди других аппаратурных методов измерения оценки спектральной плотности мощности случайных сигналов // Український метрологічний журнал. –1999. -Вип. 3. –С. 46-50.

10. Тищенко В.А., Чинков В.Н. . Оптимизация узкополосных фильтров для спектрального анализа случайных сигналов по среднеквадратическому критерию //АСУ та прилади автоматики: Всеукр. міжвід. наук.-техн. зб. -1999. –Вип.110. -С.61-65.

11. Тищенко В.А., Чинков В.Н. Оптимизация узкополосных фильтров для спектрального анализа случайных сигналов по минимуму влияния боковых лепестков их частотной характеристики //Радиоэлектроника и информатика. -1999. -№ 4(9) -С.21-25.

12. Чинков В.Н, Тищенко В.А. Некоторые новые научные результаты в области спектрального анализа случайных сигналов //Праці 2-ї Міжнародної. конф. "Метрологія та вимірювальна техніка (МЕТРОЛОГІЯ - 99). –Харків, 1999. –Т. 1. -С.57-59.

13. Чинков В.Н, Тищенко В.А. Методы оптимизации спектральных характеристик узкополосных фильтров для спектрального анализа случайных сигналов // Український метрологічний журнал. –2000. –Вип. 2. –С. 23-27.

14. Тищенко В.А. Оптимизация и моделирование законов изменения характеристик динамических узкополосных фильтров второго порядка для спектрального анализа случайных сигналов корреляционно-фильтровым методом //Вестник ХГПУ. Сер. Электроэнергетика и преобразовательная техника. –1999. –Вып. 88. -С. 43-48.

15. Тищенко В.А., Чинков В.Н. Методические основы анализа аппаратурных методов спектрального анализа // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. –1999. -№3(18). –С31-34.

16. Тищенко В.А., Чинков В.Н. Основные направления совершенствования фильтровых методов спектрального анализа // Системи обробки інформації: Збірник наукових праць. -Харків: НАНУ, ПАНМ, ХВУ. –Вип. 2(6). -1999. -С. 44-47.

АНОТАЦІЇ

Тіщенко В.О. Удосконалення фільтрових методів спектрального аналізу стаціонарних ергодичних випадкових сигналів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.15 - метрологія та метрологічне забезпечення. Національний технічний університет "ХПІ", м. Харків, 2000.

У дисертації розроблені і досліджені науково-методичні основи удосконалення фільтрових методів спектрального аналізу випадкових сигналів. Розроблені узагальнена математична модель оцінки спектральної щільності потужності і кореляційно-фільтровий метод вимірювання. Розроблені і досліджені два методи оптимізації функції спектрального вікна (ФСВ) вузькосмугових фільтрів. Запропоновано ФСВ формувати за допомогою динамічного фільтра, що працює в перехідному режимі. Розроблені узагальнена та частинні методики оптимального синтезу таких фільтрів. Проведено комп'ютерне моделювання методів оптимізації ФСВ, яке підтверджує достовірність основних наукових положень дисертації. Основні результати, що отримані в дисертації, впроваджені на ВАТ "Мотор-Січ" (м. Запоріжжя), НТ СКБ "Полісвіт" ВО "Комунар" (м. Харків) і в навчальному процесі на кафедрі "Вимірювально-інформаційна техніка" ХДПУ.

Ключові слова: спектральний аналіз, спектральна щільність потужності, оцінка, похибка, функція спектрального вікна, динамічний фільтр, кореляційно-фільтровий метод вимірювання, оптимізація.


Тищенко В.А. Совершенствование фильтровых методов спектрального анализа стационарных эргодических случайных сигналов. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.15 - метрология и метрологическое обеспечение. Национальный технический университет "ХПИ", г. Харьков,