LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Узгоджені конструктивні, аналогічні та комп'ютерні моделі поверхонь

конструктивної моделі, а форма представлення обумовлена складом вхідних даних стандартного програмного забезпечення візуалізації поверхонь;

3) запобігання процедури усунення параметрів в переходах до рівнянь геометричних образів ланцюжка конгруенція - поверхня -лінія та спрощення обчислень диференціальних та інтегральних характеристик рекомендується здійснювати застосуванням суперпозиції функції, зокрема, підстановками внутрішніх рівнянь образів нижчої розмірності у параметричні рівняння образів вищої;

4) відповідність скінченних значень функцій, що входять до параметричних рівнянь, скінченним значенням аргументів - одна з умов узгодження математичної моделі з комп'ютерною;

5) сім'я ліній каркасу конструктивної моделі поверхні має бути однією з двох сімей координатних ліній її аналітичної та комп'ютерної моделей;

6) для отримання комп'ютерної моделі поверхні її аналітична модель доповнюється скінченними межами зміни внутрішніх параметрів, що визначають координатну сітку, звідки висновок: краями можуть бути координатні лінії, в тому числі елементи конгруенції, вони ж - лінії каркасу конструктивної моделі,конічні точки поверхні та сингулярні точки її внутрішньої параметризації (полюси), фокальні лінії, чи лінії, що належать фокальним поверхням конгруенції.

У відповідності зі сформульованими рекомендаціями щодо узгодження моделей поверхонь в роботі вперше побудовано такі моделі:

- за відомими конструктивними моделями лінійчатих поверхонь, що вилучаються з конгруенцій прямих , складено узгоджені з ними аналітичні та комп'ютерні моделі;

- оскільки відомі аналітичні моделі циклід Дюпена четвертого порядку не узгоджуються з комп'ютерною моделлю ( моделі в координатній формі - через невиконання умови 5), в параметричній - через невиконання умови 4)), в дисертації розроблено їхні нові конструктивні аналітичні та комп'ютерні моделі, узгоджені між собою;

- розроблено узгоджені конструктивні, аналітичні та комп'ютерні моделі поверхонь, зокрема, циклоїдальних та спіральних, що вилучаються з конгруенцій циклоїдальних кривих та з конічних гвинтових ліній відповідно.

Разом з тим, новими є такі наукові результати:

- вперше складено полярне рівняння кола з ексцентричним полюсом;

- вперше визначено внутрішні параметри розташування центрів подібності та радикальної осі кіл відносно центрів кожного та в залежності від міжцентрової відстані;

-вперше введено та досліджено конфігурацію шести кіл та показано її застосування в якості визначника конструктивної моделі циклід Дюпена 4-го порядку;

-вперше складені та досліджені параметричні рівняння конгруенцій циклоїдальних та конічних ліній.

Результати досліджень рекомендуються до впровадження :

-у розробці систем автоматизованого проектування тонкостінних оболонок та деталей машинобудування;

-у розробці автоматизованих систем наукових досліджень (аналітичні та комп'ютерні моделі, методика складання узгоджених моделей);

-у автоматизованій підготовці програм обробки на верстатах з ЧПК ;

-у наукових розробках теорії катастроф (поверхні з ребрами звороту та з лініями самоперетину);

-в учбовому процесі: наочні посібники, ілюстрації до видань підручників, відповідні моделі з нарисної геометрії ( конструктивні моделі), аналітичної ( аналітичні моделі), диференціальної геометрії (теорія конгруенцій), комп'ютерної графіки (аналітичні та комп'ютерні моделі).

На час захисту впроваджено:

- за представленими автором вхідними даними у вигляді параметричних рівнянь косих гелікоїдів та ліній їх перетину з внутрішнім та зовнішнім конусами, на Красноармій ському машинобудівному заводі складено програму керування виготовленням на верстаті з ЧПК, за якою здійснено серійне виготовлення орошувача, що встановлюється на вугельному комбайні;

- розроблені та виготовлені автором наочні комп'ютерні ілюстрації до курсів аналітичної та нарисної геометрії, використовуються у навчальному процесі на кафедрах вищої математики та нарисної геометрії ДонГТУ.

Основні положення дисертації опубліковано у таких роботах:

1. Скидан И.А., Зверева С.А. Циклоидальные поверхности. // Прикладная геометрия и инженерная графика. Киев, КДТУБА.,1997. Вып. 61.-С. 46-49.

2. Скидан И.А., Зверева С.А. Компьютерная модель спиральной поверхности. // Прикладная геометрия и инженерная графика. Киев, КДТУБА.,1996. Вып. 60.-С. 50-52.

3. Скидан И.А., Зверева С.А. Аналитические и компьютерные модели поверхностей, выделяемых из конгруэнции прямых. // Труды Таврической государственной агротехнической академии. Вып. 4. Прикладная геометрия и инженерная графика. Т.3. Мелитополь, 1998.-С. 14-20.

4. Скидан И.А., Зверева С.А. Уравнения линейчатых неразвертываемых квадрик, заданных направляющими. // Труды Таврической государственной агротехнической академии. Вып. 4. Прикладная геометрия и инженерная графика. Т.4. Мелитополь, 1998.-С. 3-7.

5. Зверева С.А. Положение центров подобия и радикальной оси двух окружностей. // Труды Таврической государственной агротехнической академии. Вып. 4. Прикладная геометрия и инженерная графика. Т.8. Мелитополь, 1999.-С. 90-93.

6. Скидан И.А., Зверева С.А. Конфигурация окружностей как основа для конструктивного определителя циклиды Дюпена четвертого порядка. // Труды Таврической государственной агротехнической академии. Вып. 4. Прикладная геометрия и инженерная графика. Т.9. Мелитополь, 1999.-С. 10-15.

7. Скидан И.А., Зверева С.А. Конструктивный и аналитический определитель циклид Дюпена четвертого порядка. // Новые компьютерные технологии в промышленности, энергетике, банковской сфере, образовании. ( Тезисы докладов конференции 22-24 сентября 1998 г. г. Алушта) Киев, 1998.-С. 38-39.

8. Скидан И.А., Коломиец Е.А., Зверева С.А., Гайдарь О.Г. Пути согласования конструктивных, аналитических и компьютерных моделей поверхностей.// Современные проблемы геометрического моделирования. Тезисы докладов международной научно- практической конференции. 21- 24 июня. 2000г. Донецк. 2000, С.244-245.

Особистий внесок здобувача у публікації:

[1],[2],[3],[4],[6],[7],[8]-постановку конкретних задач, висвітлених у публікаціях, контроль достовірності отриманих розв'язків виконано науковим керівником, співавтором публікацій. Розв'язання задач, дослідження розв'язків, складання аналітичних моделей поверхонь, комп'ютерна візуалізація поверхонь, узагальнення отриманих результатів у вигляді наукових висновків і рекомендацій виконано особисто здобувачем.

Анотація

Звєрєва С.О. Узгоджені конструктивні, аналітичні та комп'ютерні моделі поверхонь.-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01- Прикладна геометрия, інженерна графіка.- Донецький державний технічний університет, Донецьк, 2000.

Дисертацію присвячено подальшому розвитку комп'ютеризації процесів наукових досліджень та