LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Уніфікація структур, атрибутів, операцій в інформаційно-математичних моделях інтегрованої системи управління дискретним виробництвомНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН І СИСТЕМ

КАПЛУНОВ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ

УДК 65.011.56 : 681.3УНІФІКАЦІЯ СТРУКТУР, АТРИБУТІВ, ОПЕРАЦІЙ

В ІНФОРМАЦІЙНО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЯХ
ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ДИСКРЕТНИМ ВИРОБНИЦТВОМ

05.13.06 - Автоматизовані системи управління та прогресивні

інформаційні технології
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ - 2004

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Інституті проблем математичних машин і систем НАН України.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Литвинов Віталій Васильович,

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України,

завідувач відділу


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Литвинов Валерій Андроникович,

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України,

провідний науковий співробітник


кандидат технічних наук,

Ігнатенко Петро Петрович,

Інститут програмних систем НАН України,

завідувач відділу


Провідна установа: Національний технічний університет України

"КПІ" Міністерства освіти і науки, м. Київ,

кафедра "Математичне моделювання економічних систем"


Захист відбудеться 06.10.2004 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.204.01 в Інституті проблем математичних машин і систем
НАН України за адресою: 03187, Київ-187, проспект Академіка Глушкова, 42.


З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту проблем математичних машин і систем НАН України за адресою: 03187, Київ-187, проспект Академіка Глушкова, 42.


Автореферат розіслано 29.07.2004 року


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат технічних наук Ходак В.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. Виробничі підприємства складають фундамент економіки будь-якого суспільства. Питання контролю за виробництвом продукції й управління підприємством набувають першорядного значення в умовах переходу від індустріального суспільства до інформаційного, що є однією з провідних тенденцій в усіх розвинутих країнах світу. В основу базової ідеології сучасної системи управління підприємством покладено систему планування ресурсів підприємства (ERP – Enterprise Resource Planning).

Класична система ERP у залежності від конкретної реалізації розробником програмного забезпечення і від спрямованості на визначений тип підприємства може містити в собі декілька обов'язкових модулів, і серед них – модулі управління виробництвом.

Сьогодні на вітчизняному ринку присутні чи прагнуть закріпитися лідери серед західних ERP-систем: R3, BaanIV (BaanErp), Oracle Applications, OneWorld, PeopleSoft. Це так звані "важкі" корпоративні інформаційні системи. Крім того, на ринку присутня велика кількість "середніх" західних корпоративних інформаційних систем: Axapta, Scala, e by Exiptor тощо. Однак надто велика вартість ліцензій на західні програмні продукти не дозволяє використовувати їх масово в сучасній українській промисловості.

На сучасному ринку програмних продуктів, що підтримують ідеологію систем управління підприємством, присутні десятки систем вітчизняних виробників програмного забезпечення і розробників корпоративних інформаційних систем (КІС) із ближнього зарубіжжя. Як це не дивно, в системах, ідеологія яких від початку була призначена саме для управління промисловою діяльністю підприємств, на даний час компоненти управління виробництвом є другорядними або відсутні зовсім. Можна констатувати, що серед вітчизняних КІС, наявних на ринку, практично немає систем, які містять повноцінний компонент управління виробництвом.

Саме ця нагальна потреба комплексного розв’язання проблем управління виробничою діяльністю підприємств у вітчизняних програмних продуктах з розумною ціновою нішею такого рішення, доступного масовому вітчизняному споживачу, прості рішення розробки і експлуатації подібних систем і визначили вибір теми, структуру і зміст дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідних робіт, що проводилися в Інституті проблем математичних машин і систем Національної академії наук України відповідно до державного замовлення на науково-дослідну роботу "Реструктуризація галузевих промислових підприємств в умовах розвитку і стабілізації економіки України" (2002-2004 роки), державний реєстраційний номер 0102U003847. Основні результати дослідження подані у звіті про виконання НДР і в даній дисертаційній роботі. Багато положень дослідження вже реалізовані у формі програмних продуктів і знайшли практичне застосування в ряді організацій і підприємств України та Росії.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає в обґрунтуванні уніфікації структур об'єктів управління дискретним виробництвом, уніфікації атрибутів і операцій, що реалізують ці уніфіковані структури, в обґрунтуванні застосування для них можливостей і апарату методів сіткового планування й управління при календарному плануванні виробничих замовлень на промисловому підприємстві з дискретним виробництвом. Крім цього, в дисертації проведено дослідження, аналіз, обґрунтування концепції і розроблений комплекс інформаційно-математичних моделей, програмно-технологічних комплексів, що в сукупності дозволяють розв’язати більшість проблем управління виробничою діяльністю підприємств.

Для досягнення мети в роботі були поставлені і досліджені такі провідні задачі:

  • дослідити існуючі інформаційні моделі об'єктів управління дискретним виробництвом, обґрунтувати й запропонувати уніфіковану модель об'єктів управління дискретним виробництвом;

  • обґрунтувати й уніфікувати базові атрибути й операції класів, що реалізують таку уніфіковану модель об'єктів управління;

  • обґрунтувати уніфіковану операцію "розвузлування" для уніфікованої моделі об'єкта виробництва, що зберігає в результатах операції топологію ієрархічної структури об'єкта управління; розробити алгоритм такої операції;

  • показати, що уніфікована операція "розвузлування" є базовою для більшості інформаційно-математичних моделей, які реалізують функції управління виробничою діяльністю підприємства;

  • дослідити і проаналізувати формалізовані системи розрахунку планованих витрат у виробництві продукції для уніфікованої моделі об'єктів управління;

  • дослідити і проаналізувати алгоритм формування плану виробництва в зоні "ризику" для уніфікованої моделі об'єктів управління;

  • дослідити формалізовану модель календарного планування виробничого плану для уніфікованої моделі об'єктів управління;

  • дослідити, обґрунтувати й запропонувати інтерфейс між моделлю календарного планування і результатами "розвузлування" для уніфікованої моделі об'єктів управління;

  • дослідити модель оперативного управління основним виробництвом.

Об'єкт дослідження становлять системи автоматизації процесів управління промислових підприємств з виробництвом дискретного типу.

Предметом дослідження є інформаційно-математичні моделі управління виробничими процесами.

Методи дослідження. В основу методики дослідження покладено методологію наукового пізнання і її конкретні втілення в різних прикладних напрямках математики, кібернетики, економіки, інформатики й системотехніки. Так, теоретичну й методологічну основу вирішення блоку завдань структурування й моделювання предметної галузі склали методи системного аналізу та математичного моделювання.

Розробка математичних моделей і методів планування спиралася на теорію