LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Уніфікація структур, атрибутів, операцій в інформаційно-математичних моделях інтегрованої системи управління дискретним виробництвом

оптимального управління.

Інформаційну базу дослідження склали планові, нормативні, облікові і статистичні дані, взяті зі звітних документів ряду науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій системи Національної академії наук України, а також фактичні дані, отримані шляхом розробки, впровадження й експлуатації автоматизованих систем управління підприємством на різних підприємствах України та Росії.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному:

  • запропоновано нове визначення поняття ресурсу, при цьому розроблений універсальний інтерфейс для опису взаємозв'язку і взаємодії різних типів ресурсів з виробничим компонентом системи управління підприємством;

  • розроблено уніфіковану модель об'єкта управління дискретного виробництва, характерною рисою якої є введення причинно-наслідкової залежності у використанні ресурсів різних типів і універсальна операція "розвузлування" як головна операція обробки інформації. Ці особливості дозволяють моделювати об'єкт управління за допомогою дерева ресурсів, що становить новий підхід у моделюванні дискретних виробничих систем;

  • розроблено детальний алгоритм операції "розвузлування" об'єкта управління з нескінченним числом рівнів входжуваності ресурсів і зі збереженням топології ієрархічної структури об'єкта управління;

  • розроблено комплекс інформаційно-математичних моделей, що дозволяє автоматично формувати сітковий графік виконання виробничого плану на базі інформації про уніфікований об'єкт управління, з використанням операції "розвузлування" і перетворенням дерева "розвузлування" в орієнтований граф. Обґрунтовано і доведено достатність запропонованого пакету інформації про уніфікований об'єкт управління для повноцінного функціонування системи управління виробничими процесами;

  • розроблено комплекс інформаційно-математичних моделей, що дозволяють здійснювати рішення базових виробничих задач, а саме: розрахунок потреби в ресурсах, розрахунок планової собівартості виробів, управління ціноутворенням, формування календарного плану-графіка виробництва.

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення й висновки, зроблені протягом виконання дисертаційної роботи, спрямовані на використання й застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні виробничими процесами на підприємстві. Результати даного дослідження покладено в основу кількох програмно-організаційних комплексів управління виробничими процесами, які використовувалися на практиці на промислових підприємствах України і Росії, а саме: на судоремонтному заводі "Нерпа", м. Мурманськ-60, Мурманська
область, Росія; на заводі "Південгідромаш", м. Бердянськ, Запорізька область;
ВАТ "Бердянські жниварки", м. Бердянськ, Запорізька область; ЗАТ "Азовкабель", м. Бердянськ, Запорізька область. Результати робіт використовуються в навчальному процесі при проведенні лекцій, лабораторних і практичних робіт з курсів "Корпоративні інформаційні системи", "Організація баз даних і знань" і "Проектування економічних інформаційних систем" для студентів спеціальностей 7.080401 – "Інформаційні управляючі системи і технології", 7.080403 – "Програмне забезпечення автоматизованих систем", 7.050201 – "Менеджмент організацій" у Бердянськом інституті підприємництва.

Ці результати можуть бути використані фірмами-розробниками програмного забезпечення, проектними організаціями, фахівцями комп'ютерних департаментів підприємств та інших структур, що спеціалізуються на розробці корпоративних інформаційних систем, для вдосконалення управління виробничими процесами в корпорації, раціонального використання ресурсів підприємств, стабілізації економічного становища й досягнення інших позитивних орієнтирів.

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, основні теоретичні і практичні результати, висновки, рекомендації, що викладені в дисертації та виносяться на захист, здобуті автором самостійно. Вони оприлюднені у національних і міжнародних фахових виданнях, на міжнародних та національних конференціях. У роботі [5], що виконана спільно з
Рудницьким В.М., Телєгіним В.Г. та Шелигановим О.В., автором особисто визначено моделі й алгоритми та виконано розробку автоматизованої системи управління машинобудівельним виробництвом.

У матеріалі конференції [7] переліку публікацій здобувачем самостійно проведена розробка та запропонована методична основа розрахунку собівартості продукції на базі "точки беззбитковості", а також запропонована методика формування плану виробництва в зоні "ризику".

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення дисертації і практичні результати дослідження доповідалися, обговорювалися та отримали позитивний відгук на науково-технічній конференції "Випуск планово-технологічної документації для цехів верфі и машинобудівельного виробництва у системі АСКП" (м. Миколаїв, 1986 р.), на I Всеукраїнській конференції студентів і аспірантів "Сучасні технології ведення бізнесу в Україні" (м. Київ, 2002 р.), на VIII Міжнародній науково-практичній конференції "Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі" (м. Київ, 2003 р.), на VI Міжнародній науково-технічній конференції "Авіа-2004" (м. Київ, 2004).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 5 статей у фахових виданнях (4 – одноосібні), серед них 3 у виданнях, рекомендованих ВАК України для спеціальності 05.13.06, з них 3 – одноосібні та 3 тези доповідей на наукових конференціях.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 116 найменувань та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 143 сторінки, вона містить 7 таблиць, 51 рисунок та 5 додатків на 22 сторінках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Надалі при описі роботи буде використовуватися об'єктно-орієнтована парадигма.

У вступі обґрунтована актуальність дисертаційної роботи, сформульовані основна мета і завдання дослідження, визначена наукова новизна і практична цінність роботи; проведено аналіз моделей, методів і підходів, використаних у дисертації; обґрунтовано обраний напрямок дослідження; наведено структуру і короткий зміст розділів роботи, а також дані про апробацію роботи, публікацію її результатів, використання результатів проведених досліджень у промисловості. Визначено конкретний особистий внесок здобувача в розробки, виконані й опубліковані разом зі співавторами.

У першому розділі проведено аналіз сучасних підходів до впровадження інформаційних технологій на підприємствах України та напрямки, за якими вже проводились дослідження. У розділі подані узагальнені результати аналізу сучасного стану проблеми автоматизації процесу управління підприємствами. Зроблено огляд літератури, обґрунтовується вибір напрямку дослідження, проаналізовані та зіставлені існуючі підходи до розробки систем інформаційно-логічного моделювання.

У другому розділі наводятьсяпровідні положення теорії великих систем, до яких, без сумніву, належать промислові підприємства. Узагальнено відомості про структуру й систему управління підприємством. Відзначено, що сутність сучасних підходів до розробки систем управління полягає в тому, що проект (план виробництва, виробниче замовлення, партія виробів) розглядаються у процесі існування життєвого циклу проекту, а сам проект інтерпретується як інформаційний об'єкт, що змістовно і структурно змінюється у процесі формування, планування й виконання.

Процес виконання виробничого замовлення (плану, партії) може бути описаний упорядкованою послідовністю станів виробничого замовлення, останній з який становить готову продукцію, тобто

… … … , (1)

де – початковий стан виробничого замовлення; – кінцевий стан замовлення – готова продукція на складі готової продукції.

Стани (t= ) упорядковані за значенням деякої оцінки завершеності процесу реалізації замовлення Z( ),

Z( ) < Z( ) < … < Z() < … < Z(), (2)

яка монотонно зростає. Зростання завершеності процесу зумовлено збільшенням інформації