LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Уніфіковані засоби виконання швидких алгоритмів зсунутих косинусних та синусних перетворень

Показано, що при реалізації на процесорі TMS320C50 побічні алгоритми косинусного і синусного перетворень мають перевагу в часі виконання порівняно з прямими алгоритмами. Перші алгоритми скорочують час виконання на 18% і їх доцільно використовувати як базові при реалізації на сигнальних процесорах.

3) Установлено, що для розширення функціональних можливостей ітераційного процесора ШПФ-ШПХ в напрямку забезпечення можливостей виконання ШКП і ШСП другого, третього і четвертого видів необхідно добавити в його базовий операційний пристрій один чи два комутатори (в залежності від виду пристрою) та сигнали керування ними. Уніфікація потокових процесорів досягається додатковим впровадженням одного перемножувача, пам’яті констант, одного суматора, двох комутаторів і сигналів керування ними.

Сучасні технології розробки математичного забезпечення універсальних ПЕОМ дозволяють отримувати уніфіковані програми виконання всіх перетворень, котрі за швидкодією виконання кожного перетворення не будуть поступатися спеціалізованим, орієнтованим на виконання тільки одного перетворення.

4) Показано, що ДКП другого виду і засоби виконання його швидкого алгоритму забезпечують ефективне виконання процедур фільтрації і кореляції сигналів за класичною схемою: пряме ДКП + модифіковане множення спектрів + обернене ДКП. Тому їх можна використовувати як базові при побудові уніфікованих засобів ЦОС.


ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Мороз І., Хамарші К., Яцимірський М. Реалізація одно- та двовимірних алгоритмів ортогональних тригонометричних перетворень на процесорах цифрової обробки сигналів серії TMS320// Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Радіоелектроніка та телекомунікації. -Львів. -1999. -№ 387. - С. 292-297.

 • Хамарши К. Д., Яцимирский М. Н. Быстрое вычисление симметричных косинусного и синусного преобразований // Збірник наукових праць. Інституту проблем моделювання в енергетиці. -Киев. -1998. -вып. 4. -С. 169-174.

 • Хамарші К., Яцимірський М. Швидкі алгоритми прямого та оберненого дискретного синусного перетворення // Технічні вісті. -1999. -№ 1(8), 2(9). -С. 37-40.

 • Хамарши К. Д., Яцимирский М. Н. Быстрые алгоритмы косвенного вычисления косинусных и синусных преобразований (ДКП-II и ДСП-II) // Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. -Львів. -1999. -№ 370 -С. 111-116.

 • Хамарши К.Д, Яцимирский М. Н. Быстрые алгоритмы одномерных косинусных и синусных преобразований // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. Системный анализ, управление и информационные технологии. - 2000. - № 97. - С.100-105.

 • Яцимірський М.М, Хамарші К.Д. Синтез алгоритмів швидкого синусного перетворення // Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі. -Львів. -1998. -№ 350. - С. 90-93.

 • Яцимірський М. М., Хамарші К. Д. Швидкі алгоритми обчислення косинусно-синусного перетворень для систолічних структур // Інформаційні технології і системи. -1998. -№ 1/2. -С. 190- 194.

 • Яцимірський М., Мороз І., Хамарші К. Синтез швидких алгоритмів двосторонньо зсунутих одно та двовимірних косинусних та синусних перетворень // Вісник Державного університету "Львівська політехніка ". Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. -Львів. -1999. -№ 380 -С. 130-136.

 • Хамарши К., Яцимирский М. Фильтрация и корреляция сигналов на основе быстрых алгоритмов косинусного преобразования // Технічні вісті. -2000. -№ 1(10), 2(11). -С.92 96.

 • Яцимірський М.М., Мороз І.В., Хамарші К.Д. Синтез швидких алгоритмів одно- і двовимірних косинусних та синусних перетворень // “Теорія обчислень”: Зб. наук. праць. НАН України, Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова, Наук. рада НАН України з проблеми “Кібернетика”; Редкол.: І.В.Сергієнко (відп. ред.) та ін. – Київ, 1999. - С. 396-400.

 • Moroz I., Hamarsheh Q., Yatsymirskyy M. The implementation of the fast one/two-dimensional orthogonal trigonometric transform algorithms with the TMS320 family digital signal processor // Proceeding of international conference on modern problems of telecommunications, computer science and engineers training. -Lviv-Slavsko, Ukraine. - 2000. - P. 116-117.

 • Яцимирский М., Хамарши К. Синтез алгоритмов быстрого вычисления дискретных симметричных косинусного и синусного преобразований // 5-та міжнародна науково-технічна конференція “Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці. -Львів. - 1999. - С. 147-148.


  АНОТАЦІЯ


  Аль-Хамарші Кадрі Джамал. Уніфіковані засоби виконання швидких алгоритмів зсунутих косинусних і синусних перетворень. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.13 – обчислювальні машини, системи і мережі. – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2000.

  Дисертацію присвячено розробці уніфікованих засобів виконання швидких алгоритмів ортогональних тригонометричних перетворень. Удосконалено прямі та побічні методи синтезу швидких алгоритмів зсунутих косинусних і синусних перетворень другого-четвертого видів для уніфікованих засобів цифрової обробки сигналів. На їх основі синтезовано ряд швидких алгоритмів, які вигідно відрізняються від відомих простотою структури і скорочують обчислювальні затрати. Показано, що вони дозволяють розробляти уніфіковані ітераційні, матричні і потокові процесори виконання швидких алгоритмів перетворень Фур’є, Хартлі, зсунутих косинусних та синусних без суттєвого збільшення обладнання і втрат у швидкодії в порівнянні з процесорами, орієнтованими тільки на виконання одного перетворення. А для програмованих процесорів кращими за швидкодією є побічні швидкі алгоритми.

  Ключові слова: ЦОС, уніфікація, швидкі алгоритми, ортогональні перетворення, спеціалізовані процесори.


  АННОТАЦИЯ


  Аль-Хамарши Кадри Джамал. Унифицированные средства выполнения быстрых алгоритмов сдвинутых косинусных и синусных преобразований. – Рукопись.

  Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.13.13 – вычислительные машины, системы и сети. – Национальный университет “Львівська політехніка”, Львов, 2000.

  Диссертация посвящена разработке унифицированных средств выполнения быстрых алгоритмов ортогональных тригонометрических преобразований (ОТП), которые имеют фундаментальное значение в методах и средствах ЦОС. Современный этап развития ЦОС характеризируется расширением набора их видов. В частности, в задачах кодирования данных применяются сдвинутые во временной и частотной областях дискретные косинусные и синусные преобразования. Поэтому актуальной является задача разработки унифицированных средств выполнения ортогональных тригонометрических преобразований – Фурье, Хартли, сдвинутых косинусных и синусных.

  В работе


 •