LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Управління ключовою інформацією в системах захисту групових комунікацій

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


ЛУК’ЯНОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 04.056.53:51-7

УПРАВЛІННЯ КЛЮЧОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ В СИСТЕМАХ

ЗАХИСТУ ГРУПОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Спеціальність 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення

обчислювальних машин і системАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фізико-математичних наук

Київ-2004


Дисертацією є рукопис.Робота виконана на кафедрі математичної інформатики

факультету кібернетики Київського національного

університету імені Тараса ШевченкаНауковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор

Анісімов Анатолій Васильович,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

завідувач кафедриОфіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук,

старший науковий співробітник Клименко Віталій Петрович,

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України,

заступник директора з наукової роботи, м. Київдоктор технічних наук, професор

Попов Юрій Дмитрович,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

професор кафедри інформаційних системПровідна установа:Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України,

відділ автоматизації програмування.Захист дисертації відбудеться “ 14 “ червня 2004 року о “14“ годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.09 Київського

національного університету імені Тараса Шевченка

(03127, м. Київ, пр. Глушкова, 2, корп. 6, ф-т кібернетики, ауд. 40.

Тел. 259-04-24. Факс 259-70-44. E-mail: rada1@unicyb.kiev.ua)З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Київського

національного університету імені Тараса Шевченка

(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий “ 14 “ травня 2004 року.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат фізико-математичних наук, доцент В.П.Шевченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Новітні інформаційні технології та засоби комунікації дедалі активніше впроваджуються в сферах так званих “критичних” застосувань, а саме – для забезпечення функціонування інформаційних процесів інститутів державної влади, військових і промислових комплексів, управлінських структур енергетики, транспорту, фінансової, банківської, підприємницької та інших соціально значущих видів діяльності. А тому, захист інформаційних ресурсів від їх несанкціонованого використання визначений багатьма державами світу, в тому числі – Україною, як важлива складова реалізації національних інтересів.

Захист інформації в автоматизованих системах та комунікаційних мережах здійснюється впровадженням необхідних правових, організаційних та технічних заходів, розробкою відповідного математичного, програмного та апаратного забезпечення. Серед цих складових, вагоме місце належить криптографічним методам, які забезпечують особливі перетворення інформації шляхом залучення спеціального математичного апарату. Наукові дослідження багатьох вчених зумовили появу вагомих математичних результатів у цій сфері, надійність і перспективність застосування яких набуло визнання. Передусім відзначимо роботи вітчизняних авторів Коваленка І.М., Савчука М.М., Задіраки В.К., Івченко І.С., Горбенка І.Д., Карпінського М.П., Кінаха Я.І., а також Анісімова А.В.

Поширення інформаційних мереж і розподілених автоматизованих систем сприяло появі нової, багатосторонньої або групової, форми комунікації. Відтак, реалізація її криптографічного захисту висувається в число найбільш актуальних теоретичних і практичних завдань. Це і визначило спрямованість даної роботи.

Враховуючи успішність реалізації криптографічних методів захисту двосторонньої комунікації, увага фахівців в даний час сконцентрована на застосуванні існуючих та створенні нових криптографічних алгоритмів для захисту групової комунікації. Відповідно досліджуються як теоретичні аспекти математичного вдосконалення традиційних алгоритмів, так і практичні аспекти розробки таких програмних систем. В той же час існують об’єктивні перешкоди широкому практичному впровадженню програмних засобів захисту групових інформаційних процесів. Зокрема, залишається відкритою актуальна проблема застосування асиметричної криптографії, мають місце й істотні труднощі програмної реалізації вже існуючих алгоритмів криптографічного захисту та його супутніх сервісів в умовах групової комунікації.

Необхідність подальшого розвитку математичних методів криптографії для групової комунікації, практичні потреби створення та супроводження відповідного програмного забезпечення і визначили актуальність даної роботи.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалося в рамках наукових тем кафедри математичної інформатики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: “Дослідження та розробка технології захисту інформації в комунікаційно-інформаційних системах, що динамічно змінюються” (державний реєстраційний номер 01032U006601) та “Розробка систем інтелектуалізації інформаційних технологій та дистанційного навчання” (державний реєстраційний номер 0101U002170).

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є створення, теоретичне обгрунтування та програмна реалізація концептуального підходу, конкретних методів і алгоритмів управління ключовою інформацією в системі криптографічного захисту групової комунікації, адекватних сучасним науково-теоретичним та технологічним досягненням в цій сфері.

У відповідності до поставленої мети визначено такі основні завдання дослідження:

провести аналіз існуючих алгоритмів криптографічного захисту групової комунікації та виявити найбільш перспективні засоби їх реалізації;

побудувати та математично обгрунтувати алгоритми функціонування сервісів автентифікації, симетричного та асиметричного шифрування, цифрового підпису та відповідні схеми їх комплексної реалізації в криптографічному захисті групової комунікації;

розробити методи забезпечення ключовою інформацією просторово віддалених членів групової комунікації;

створити та теоретично обгрунтувати схеми і відповідні протоколи функціонування ключової інформації захисту групової комунікації;

спроектувати комплекс практичних засобів криптографічного захисту інформації групової комунікації та розробити їх програмне забезпечення; експериментально обгрунтувати ефективність запропонованих механізмів.

Предметом дослідження є математичні та програмні засоби криптографічного захисту інформації групової комунікації.

Об’єктом дослідження виступають механізми та засоби управління криптографічними ключами такого захисту.

Методи дослідження. Для побудови алгоритмів криптографічного захисту в дисертації використовується апарат дискретної математики та теорія великих чисел, зокрема модулярна арифметика великих чисел. При розробці схем і протоколів реалізації сервісів захисту інформації використовуються методи теорії графів та дискретних комунікацій.

Наукова новизна одержаних в дисертації результатів визначається розробкою та обгрунтуванням нових схем захисту інформації групової комунікації. Зокрема, це полягає в наступному:

сформовано новий концептуальний підхід до управління