LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Управління нелінійними гібридними системами методом кінцевого стану

Міністерство освіти і науки України

Севастопольський національний технічний університет

Подольська Ольга Георгіївна

УДК 681.511.46

КЕРУВАННЯ НЕЛІНІЙНИМИ ГІБРИДНИМИ
СИСТЕМАМИ методом кінцевого
|скінченного| стану|достатку|Спеціальність 05.13.03 - системи та процеси керування

Автореферат

дисертації на здобуття|конкурс| наукового ступеня|міри|

кандидата технічних наук


Севастополь - 2008

Дисертація є|з'являється,являється| рукописом


Робота виконана в Севастопольському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України, м. Севастополь.


Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор

Шушляпін Євгеній Андрійович

Севастопольський національний технічний університет,

професор кафедри технічної кібернетикиОфіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Цуканов Олександр Вікторович

Севастопольський національний технічний університет, завідувач|завідуючий| кафедри менеджменту і економіко-математичних методів
кандидат технічних наук, доцент

Бочарник Олександр Олександрович

Севастопольський військово-морський Ордени Червоної Зірки інститут імені П.С. Нахимова,

доцент кафедри захисту інформації


Захист відбудеться «17» квітня 2008 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вчено|ученої|ї рад|поради|и Д50.052.02 при Севастопольському національному технічному університеті за адресою: 99053, м. Севастополь, вул. Університетська, 33


З|із| дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Севастопольського національного технічного університету за адресою: 99053, м. Севастополь, вул. Університетська, 29.


Автореферат розісланий «04» березня 2008 р|.


Вчений|учений| секретар

спеціалізованої вченої|ученої| ради|поради| Д 50.052.02 Ю.К. Апраксин.


ЗАГАЛЬНА|спільна| ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Дисертаційна робота присвячена розробці методів управління нелінійними гібридними системами з|із| безперервно-дискретним часом і безперервними (континуальними|) станами|достатками| з|із| можливими розривами рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| в задані моменти часу. Такі системи можуть описувати як безперервно-дискретні за часом системи, так і, наприклад, системи із|із| зовнішніми збуреннями ударного типу|типа|. Крім того, досліджуються і окремі випадки гібридних систем – чисто безперервні і чисто дискретні системи, що функціонують в умовах обмежень на фазові координати й керуючі впливи.

Особливо актуальні ці моделі для задач|задач| керування економічними системами й процесами. Однією з особливостей економіки є|з'являється,являється| те, що в ній динамічні процеси (найчастіше нелінійні) протікають в безперервному часі, а керуючі впливи, які здійснюються людьми, як правило, дискретні в часі. По цим причинам відповідні методи управління повинні базуватися на нелінійних безперервно-дискретних моделях. Проте|тим не менше|, в основному, застосовуються чисто безперервні або чисто дискретні за часом економіко-математичні моделі та методи. При вирішенні ж безперервно-дискретних задач|задач| проводиться|виробляє,справляє| штучна дискретизація, що є|з'являється,являється| джерелом додаткової похибки. У технічних системах дана проблема також має місце, причому тут основним джерелом дискретності є|з'являються,являються| комп'ютери в ланцюзі|цепі| управління. Оскільки існуючі методи управління нелінійними гібридними системами вказаного класу не завжди придатні для практики управління, то задача|задача| розробки відповідних методів є|з'являється,являється| актуальною.

В середині 90-х років ХХ сторіччя|століття| з'явилися|появлялися| методи достатньо|досить| широкого призначення, які придатні для управління нелінійними багатовимірними|багатомірними| системами, один з яких – метод кінцевого|скінченного| стану|достатку| (МКС), призначений для вирішення термінальних задач|задач| управління нелінійними диференціальними багатовимірними|багатомірними| системами. У дисертаційній роботі розглянута|розглядувати| задача|задачу| розповсюдження|поширення| базового варіанту МКС на гібридні системи з|із| моделями у вигляді систем кінечно-різницевих рівнянь, а також моделей з|із| розривами рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| в задані моменти часу.

Ще одна актуальна задача|задача|, яка пов'язана з розвитком МКС і вирішена|рішати,розв'язати| в дисертації, – систематизація і подальший|дальший| розвиток підходів і методик застосування|вживання| МКС для вирішення задач|задач| управління, що мають відмінності|відзнаки| в критеріях і обмеженнях від базового варіанту МКС. До таких відмінностей|відзнак| відносяться, зокрема, амплітудні обмеження на фазові координати, неадитивні управління, нетермінальні критерії та ін.

Зв'язок роботи з|із| науковими програмами, планами, темами. Дисертаційні дослідження виконані в межах|у рамках| тематичних планів НДР Севастопольського національного технічного університету й увійшли до звіту по держбюджетній темі «Математичні методи дослідження і проектування систем управління функціонально складними процесами і об'єктами» (шифр «Изумруд» № 0104U000567).

Мета|ціль| і задачі|задачі| дослідження. Основною метою|ціллю|досліджень є|з'являється,являється| розробка узагальнень методу кінцевого|скінченного| стану|достатку| для вирішення задач|задач| керування нелінійними гібридними системами з|із| математичними описами у вигляді систем кінцево-різницевих рівнянь й систем диференціальних рівнянь з|із| розривами рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| в задані моменти часу (дискретний і безперервно-дискретний МКС) та їх комп'ютерна реалізація.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити|рішати,розв'язати| наступні|слідуючі| логічно зв'язані задачі|задачі|.

 • Провести|виробляти,справляти| класифікацію сучасних методів управління гібридними системами.

 • Провести|виробляти,справляти| аналіз динамічних економіко-математичних моделей і відповідних методів управління.

 • Виконати систематизацію й розвиток методик застосування|вживання| МКС для наближених вирішень задач|задач| стабілізації, оптимального управління, швидкодії за наявності амплітудних обмежень на управління й фазові координати, неадитивних управлінь.

 • Розробити узагальнення методу кінцевого|скінченного| стану|достатку| на нелінійні гібридні системи з|із| дискретним часом і з|із| розривами рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| в задані моменти часу;

 • Розробити програмне забезпечення для реалізації дискретного й безперервно-дискретного методу кінцевого|скінченного| стану|достатку|.

 • Апробувати розроблені методи, методики й програмне забезпечення МКС на задачах|задачах| управління економічними процесами.

  Об'єктом дослідження є|з'являються,являються|гібриднісистеми управління з|із| багатовимірними|багатомірними| нелінійними математичними моделями, які задані системами нелінійних дискретних рівнянь й диференціальних рівнянь з|із| розривами рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| в задані моменти часу.

  Предметом дослідження є|з'являється,являється|метод кінцевого|скінченного| стану|достатку| як основа для модифікації; моделі кінцевого|скінченного| стану|достатку| для нелінійних гібридних систем з|із| дискретним і безперервно-дискретним часом; методи керування на основі моделей кінцевого|скінченного| стану|достатку|; методики


 •