LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Управління нелінійними гібридними системами методом кінцевого стану

застосування|вживання| МКС на прикладах|зразках| задач|задач| керування економічними системами.

Методи дослідження. Методами досліджень були|з'являлися,являлися| математичний аналіз і комп'ютерне моделювання. Математичний аналіз спирався|обпирався| на теорію оптимального й термінального управління, теорію автоматичного управління, теорію економічних вчень|навчань,вчень|, макроекономіку. Комп'ютерне моделювання виконувалося за допомогою пакетів MathCAD|, Matlab|, Delphi|, чисельних методів інтегрування диференціальних рівнянь, матричної алгебри, нелінійного програмування, комп'ютерної графіки.

Наукова новизна|новинка| й значення дисертаційної роботи полягає в наступному|слідуючому|.

1. Вперше|уперше| отримані|одержувати| моделі кінцевого|скінченного| стану|достатку| для гібридних систем з|із| дискретним часом і з|із| розривами рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| в задані моменти часу (дискретна і безперервно-дискретна моделі кінцевого|скінченного| стану|достатку|).

2. Вперше|уперше| розроблена модифікація методу кінцевого|скінченного| стану|достатку| для нелінійних гібридних систем з|із| дискретним часом, що мають математичні моделі у вигляді систем нелінійних кінцево-різницевих рівнянь з|із| адитивними управліннями, і заснована на використанні дискретної моделі кінцевого|скінченного| стану|достатку|.

3. Вперше|уперше| розроблена модифікація методу кінцевого|скінченного| стану|достатку| для нелінійних гібридних систем з|із| безперервно-дискретними за часом системами, що мають математичні моделі у вигляді систем нелінійних диференціальних рівнянь з|із| розривами рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| в задані моменти часу й адитивними управліннями, і заснована на використанні безперервно-дискретної моделі кінцевого|скінченного| стану|достатку|.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що був проведений|виробляти,справляти| аналіз динамічних економіко-математичних моделей і відповідних методів управління; систематизовані й отримали|одержували| подальший|дальший| розвиток методики застосування|вживання| методу кінцевого|скінченного| стану|достатку| для наближеного вирішення задач|задач| стабілізації, оптимального й термінального управління, швидкодії з|із| алгебраїчними обмеженнями у вигляді амплітудних обмежень на керуючі впливи й фазові координати, неадитивними управліннями; розроблено програмне забезпечення на мові|язиці| m-файлов| Matlab| дискретного методу кінцевого|скінченного| стану|достатку|; розроблено програмне забезпечення на мові|язиці| m-файлов| Matlab| безперервно-дискретного методу кінцевого|скінченного| стану|достатку|. Розроблені методи, методики й програмне забезпечення апробовані на чотирьох економічних задачах|задачах| – динамічній задачі|задачі| управління запасами, неокласичної задачі|задачі| про інвестиції, задачі|задачі| про максимізацію споживання|вжитку|, задачі|задачі| про взаємний вплив тіньової та легальної економік.

Всі розроблені методи, які доведені до чисельних алгоритмів і комп'ютерних програм, мають практичне значення і підтверджені комп'ютерним моделюванням, результати якого приведені у відповідних розділах дисертації. На прикладі|зразку| задач|задач| управління економічними моделями проведено|виробляти,справляти| порівняння результатів застосування|вживання| розроблених в дисертації методів і методик з|із| оптимальними рішеннями|розв'язаннями,вирішеннями,розв'язуваннями|. Показано, що розроблені методи й методики незначно поступаються оптимальним методам по досягнутих значеннях критерію та перевершують їх по простоті реалізації і попередньої підготовчої роботи.

Особистий|особовий| внесок|вклад| претендента|конкурсанта|. У роботах, виконаних в співавторстві, авторові належать: отримання|здобуття| моделей кінцевого|скінченного| стану|достатку| й виводи|висновки,виведення| виразів для дискретного та безперервно-дискретного варіантів МКС на основі висунутої співавтором ідеї про визначальне значення моделей кінцевого|скінченного| стану|достатку| [1, 4]; перевірка дискретного МКС на тестових задачах|задачі|, отримання|здобуття| результатів комп'ютерних експериментів [2]; перевірка отриманого теоретичного результату на прикладах|зразках| [3] [12]; розробка й опис комп'ютерної програми, проведення й аналіз результатів комп'ютерних експериментів [5].

Апробація|випробування| результатів дисертації проводилася на наступних|слідуючих| семи міжнародних і всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях: «Автоматика – 2003»; «Економічні проблеми промислового виробництва» (2004 г); «Ідентифікація систем і завдан|задачі|ня управління» SICPRO'|05 (2005 р.); «Актуальні проблеми управління багатоетнічним регіоном» (2006 г); «Системний аналіз і управління» (2006 р.) (2007 р.); «Актуалізація проблеми гуманізації |громадських|суспільних відносин в сучасному українському с|товаристві|успільстві» (2007 р.) в мм. Севастополь, Одеса, Москва, Керч, Запоріжжя; а також на наукових семінарах кафедри технічної кібернетики Севастопольського національного технічного університету та кафедри «Фінанси» Керченського економіко-гуманітарного інституту Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 14 наукових працях, з|із| них – 7 статей в фахових наукових виданнях, які входять в Перелік ВАК України, 7 статей в працях конференцій, журналі|часописі| і збірниках|збірниках|. Кількість робіт без співавторів – 8.

Структура і об'єм|обсяг| роботи. Дисертація складається з введення|вступу|, чотирьох розділів, виводів|висновків,виведень| і додатків|застосувань|. Загальний|спільний| об'єм|обсяг| дисертації представлений|уявляти| на 209 сторінках машинописного тексту, об'єм|обсяг| основного тексту дисертації - 137 с. Дисертація містить|утримує|: 46 малюнків, з|із| яких 18 – на 11 окремих сторінках; 2 таблиці; 5 додатків на 51 сторінці; 108 найменувань використаних літературних джерел на 12 сторінках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ|вміст,утримання| РОБОТИ

У вступі|вступі| обґрунтована актуальність досліджень, сформульовані мета|ціль| й основні завдання|задачі|, дана характеристика наукової новизни|новинки| та практичне значення отриманих результатів, приведені відомості про апробацію|випробування| й практичну реалізацію отриманих результатів.

У першому розділі дисертаційної роботи зроблені систематизація й аналіз математичних моделей, задач|задач| і методів управління складними системами з|із| нелінійними динамічними моделями стосовно економіки, проведений огляд методів управління нелінійними дискретними та безперервно-дискретними системами

Метою|ціллю| аналізу було|з'являлося,являлося| виявлення кола|кола| економіко-математичних задач|задач|, для яких можливе застосування|вживання| методу кінцевого|скінченного| стану|достатку|, а також тих задач|задач|, для яких потрібні узагальнення методу або методик його застосування|вживання|, зокрема, нелінійних дискретних і безперервно-дискретних. Як виявилось, серед розглянутих|розглядувати| в першому розділі економічних задач|задач|, більшість (біля| 80 відсотків|процентів|) є|з'являються,являються| нелінійними, що відображає|відбиває|, мабуть|очевидно|, реальну картину в економіці. Серед нелінійних моделей кількість дискретних достатньо|досить| велика, а ось|от| постановок економічних задач|задач| безперервно-дискретного типу|типа| зустрілося всього дві (зведені в процесі рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| до дискретних). Це говорить не про відсутність таких задач|задач|, а швидше|скоріше,скоріш| про відсутність методів управління нелінійними безперервно-дискретними системами, оскільки насправді в економіці рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| приймаються, як правило, в дискретні моменти часу, а процеси при цьому – безперервні.

По цим причинам відповідні методи управління повинні базуватися на нелінійних безперервно-дискретних моделях. Проте|тим не менше|, в основному, застосовуються чисто безперервні або чисто дискретні за