LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Управління потоками мовних повідомлень на мережах зв'язку спеціального призначення

34
Національний технічнИЙ університет України "Київський політехнічний інститут"


РОМАНОВ Олександр Іванович
УДК 621.391
Управління потоками мовних повідомлень на мережах зв'язку спеціального призначення
Спеціальність 05.12.02 - Телекомунікаційні системи

і управління ними

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук
Київ - 1999


Робота виконана в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут"

Науковий консультант - член-кореспондент Національної Академії Наук України, доктор технічних наук, професор ІЛЬЧЕНКО Михайло Юхимович, проректор НТУУ "КПІ".


Офіційні опоненти:

заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук БАРАНОВ Володимир Леонідович, Науково - дослідний інститут "Квант–Навігація", провідний науковий співробітник;

заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор ЛУЧУК Андрій Михайлович, Институт космических исследований, провідний науковий співробітник;

доктор технічних наук, професор ПЕЧУРІН Микола Капітонович, Міністерство освіти України, заступник начальника Головного управління науки.Провідна установа - Український науково - дослідний інститут зв’язку.Захист відбудеться “14” квітня 1999 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.002.14 у Національному технічному університеті України "КПІ" за адресою: 252056, Київ-56, пр. Перемоги 37, корпус 1, аудиторія 244 .

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.Автореферат розісланий "11" березня 1999 року.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Уривський Л.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Специфіка функціонування мереж зв'язку взагалі і мереж зв'язку спеціального призначення в особливості така, що із-за стохастичного впливу на їхні елементи численних різнорідних чинників у вигляді технічних відмов, поразок або перевантажень, природним явищем можна вважати відхилення в випадкові проміжки часу їхніх параметрів від нормованих значень, що приводяться до зниження якості обслуговування абонентів нижче необхідних норм. В зв'язку з цим забезпечення ефективного управління мережами зв'язку з метою забезпечення оптимального режиму їхнього функціонування є важливою і актуальною задачею, що виникає при створенні нових перспективних і модернізації мереж зв'язку, що знаходяться в експлуатації. Визначення основних закономірностей функціонування системи управління, яку створено для цього, виявлення найбільш тривких взаємозв'язків між її елементами та розробка оптимальних і субоптимальних рішень по організаційно - технічній і алгоритмічній побудові таких систем на базі різноманітних математичних засобів покладено в основу нинішньої роботи.

Актуальність теми. Однім з найважливіших показників, що відбивають рівень науково-технічного і соціального прогресу будь-якої країни, є ступінь розвитку її системи зв'язку. Тому питанням вдосконалення мереж зв'язку, підвищенню ефективності їхнього функціонування приділяється постійна і непослабна увага. Це відноситься як до мереж загального користування, так і до мереж зв'язку різноманітних відомств.

Поряд з загальними закономірностями побудови і функціонування мереж зв'язку будь-якого типу, відомчі мережі зв'язку можуть істотно відрізнятися від мереж загального користування. Це зумовлює виділення відомчих мереж в особливий клас – мереж зв'язку спеціального призначення (МЗСП).

Аналіз умов застосування МЗСП показує, що без ефективного управління забезпечити нормальний режим їхнього функціонування достатньо складно, а часто і неможливо. Це зв'язане з тим, що структура МЗСП схильна до частих і різким змінам внаслідок періодичного розгортання і коагулювання їхніх елементів при виконанні задач забезпечення зв'язку, виходу з ладу елементів мереж, переміщень органів управління і окремих абонентів, погіршення якості каналів зв'язку та ін. Тому для забезпечення нормального режиму функціонування мереж зв'язку спеціального призначення за ними, а також за їхніми елементами, повинен бути забезпечений постійний контроль і передбачений комплекс заходів щодо підтримання основних показників в межах заданих значень.

Для забезпечення режиму нормального функціонування мереж зв'язку створюються дві системи: система управління встановленням сполучень (СУВС) і система управління мережею зв'язку (СУМЗ).

Слід відзначити, що питання функціонування СУВС в процесі рішення задач управління, як правило, виключаються з розгляду, хоча, як буде показане нижче, дана система може виявити істотний вплив на процес управління на мережах зв'язку.

Питанням побудови і функціонування СУМЗ на різноманітного роду мережах зв'язку присвячене значне число робіт вітчизняних і зарубіжних авторів. Однак в них засоби, що пропонуються, не в повній мірі відповідають специфіці функціонування МЗСП, а частина проблем доки ще не знайшли свого рішення.

На даний час виділяють два вигляду СУМЗ: статичні і динамічні. Однієї з основних задач статичних СУМЗ є проектування мереж зв'язку, що створюются, з заданими показниками основних характеристик їхнього функціонування. Для мереж з комутациєю каналів існує ряд методик, що дозволять вирішувати дану задачу. Однак, в них використовується допущення про те, що план розподілу навантаження (ПРН) задається в вхідних даних. Реально це не так. ПРН виявляє істотний вплив на ефективність використання обладнання мережі зв'язку. Тому дане допущення може призвести до зниження точності отриманих результатів.

Динамічні СУМЗ забезпечують рішення задач управління у відповідності з реальною обстановкою на мережі зв'язку. Складність математичного опису процесу функціонування мережі зв'язку створює певні труднощі в отриманні ефективних рішень усіх задач управління мережами зв'язку. Тому на даний час при достатньо глибокої теоретичної проробці таких питань, як визначення сукупності шляхів передачі інформації в напрямках зв'язку, оперативного коригування плану розподілу навантаження у випадку структурних змін в мережі, відсутні рішення, що прийняті для практики, таких важливих проблем, як виявлення джерел виникнення дестабілізуючої ситуації і визначення засобів доведення характеристик мережі до необхідних норм.

Необхідно відзначити, і це в першу чергу стосується МЗСП, що з всіх видів зв'язку, що забезпечують обмін інформацією між споживачами, найбільший обсяг передається за допомогою телефонного зв'язку. По існуючим оцінкам на даний час, наприклад, в комутуємих мережах військового зв'язку з допомогою телефонного зв'язку передається близько 90-95% від всього обсягу повідомлень. В перспективі, по мірі розвитку інфраструктури зв'язку, відсоток телефонних повідомлень в загальному обсязі понизиться, але, як показує зарубіжний досвід, він і в найближчій перспективі (за винятком окремих специфічних випадків) буде складати не менше 60%.

Незважючи на появу в останній час ряду нових технологій в зв'язку, таких як SDH, Frame relay, ATM, остаточний вибір засобу комутації для передачі промови так і не зроблений. На сьогоднішній день найбільш розповсюдженим засобом оперативної комутації мовних повідомлень є засіб комутації каналів і його різновиди. А він найменш ефективний з точки зору потреб в каналах зв'язку, що приходяться на одне встановлене сполучення.

Одним з перспективних засобів передачі і розподілу мовних повідомлень в цифрових мережах зв'язку, що реалізують принципи статистичного ущільнення, є комутація пакетів (КП). Основними перевагами даного засобу комутації є те, що він дозволяє досягнути високої якості телефонного зв'язку і ефективного використання