LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Управління потоками мовних повідомлень на мережах зв'язку спеціального призначення

ресурсу цифрових мереж. Крім того, реалізація пакетної передачі дозволяє здійснювати спільну передачу промови і даних на базі єдиного засобу комутації – комутації пакетів. А цей чинник дуже важливий при створенні інтегральних мереж зв'язку.

На даний час засіб КП отримав широке застосування в мережах передачі даних (СПД). На підставі проведення глибоких наукових і експериментальних досліджень вироблені конкретні рекомендації щодо побудови та протоколів функціонування мереж передачі даних (СПД) з КП. В тей же час, дослідження можливостей застосування засобу КП на мережах зв'язку для передачі мови ще не завершені. Найбільш глибоко вивчені питання, які пов'язані з експериментально – фізичними дослідженнями, націленими на визначення вимог до показників якості передачі промови, основними з яких є допустимі значення величин затримки і втрат мовних пакетів абонентів.

 • Недостатньо глибоко досліджені мережеві питання, які в основному обмежуються розглядом процесів в одному комутаційному центрі або на гілці, що з'єднує суміжні комутаційні центри мережі з комутацією пакетів. При цьому оцінка якості функціонування мережі ведеться по показникам якості передачі промови. А це лише одна сторона питання. Необхідна оцінка якості обслуговування абонентів, що визначається імовірністю відмови в встановленні сполучення. Природно тут повинно враховуватися і якість передачі промови. Для рішення такого класу задач необхідно провести розробку математичних моделей, що дозволять врахувати взаємозв'язки процесів транспортного і мережевого рівнів, а також структурні параметри і параметри навантаження мережі зв'язку.

 • Рішення поставлених вище питань дозволить розвинути теорію управління мережами зв'язку і підвищити ефективність їхнього функціонування.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася в рамках планових НДР і ДКР, що проводилися: НТУУ "КПІ" – "Основа"; в/ч А-0375 - 'Пролог-С", "Утес", "Интервидение - ПР", "Интервидение", 'Интеграл–2К", 'Интеграл–ТЗО", 'Прогноз–1", 'Цокот–Кц", "Легенда", "Мимоза", "Каскад", "Трал-У", "Лілія"; КВІУЗ – "Маршрут", 'Управление-85".

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка методологічних основ і принципів організаційно-технічної і алгоритмічної побудови систем управління мережами зв'язку спеціального призначення, що враховують основні закономірності і особливості функціонування мереж, що управляються, в умовах структури та навантаження, що змінюються, і протидії агресивного зовнішнього середовища.

Для досягнення мети вирішуються наступні взаємопов’язані задачі:

 • визначення загальних закономірностей і специфіки побудови і функціонування мереж зв'язку спеціального призначення, їхні основні характеристики і особливості обслуговування мовних повідомлень, як основні передумови для рішення задач управління МЗСП;

 • розробка узагальненої моделі управління мережами зв'язку, що враховує фізичну суттєвість реальних процесів і розкриває взаємодію чинників, що зумовлюють процеси в об'єктах управління, керуючі впливу з боку органів управління і результати цих впливу;

 • визначення морфології системи управління мережами зв'язку спеціального призначення і процесів взаємодії її елементів в ході рішення задач, що покладаються на них;

 • розробка методик статичного управління мережами зв'язку спеціального призначення з урахуванням особливостей їхнього функціонування і необхідність формування ПРН в ході рішення задач управління;

 • розробка методик рішення задач управління мережами зв'язку спеціального призначення в динаміці їхнього функціонування, що дозволять, в залежності від принципів побудови системи управління, забезпечити підтримання характеристик мережі в межах необхідних норм або здійснити оптимізацію функціонування мережі по одному або декільком параметрам;

 • визначення засобів захисту мереж зв'язку спеціального призначення від перевантажень;

 • розвиток засобів управління мережами зв'язку з комутацією пакетів.

Наукова новина отриманих результатів. В дисертації вперше вирішується проблема систематизації задач управління на мережах зв'язку спеціального призначення, з урахуванням впливу різнорідних дестабілізуючих факторів, що зумовлюють функціонування мережі, яка управляється. Наукова новизна отриманих результатів визначається новиної підходу, що дозволив розробити ряд нових моделей, засобів і методик рішення задач управління. Основні результати, що володіють істотною новизної, практичною і теоретичною цінністю, виносяться на захист:

 • Організаційно-технічна побудова системи управління мережами зв'язку спеціального призначення. На відміну від відомих моделей дане подання більш повно враховує вплив системи управління встановленням сполучень на рішення задач управління мережею зв'язку.

 • Методика рішення задач статичного управління мережами зв'язку спеціального призначення з комутацією каналів. Підхід, що пропонується, забезпечує формування плану розподілу навантаження в ході рішення задачі оптимізації значень параметрів мережі, яка управляється, на відміну від відомих методик, де використовується допущення, що ПРН заданий.

 • Методика рішення задач управління по доведенню характеристик мережі, яка управляється, до необхідних норм при централізованій побудові МЗСП. Розроблена методика дозволяє практично вирішувати задачу забезпечення заданого режиму функціонування мережі, яка управляється.

 • Спосіб рішення задач управління системою децентралізованого управління мережею зв'язку з матричним принципом формування плану розподілу навантаження. Підхід що пропонується, у порівнянні з відомим засобом рельєфів, дозволяє знизити обсяг навантаження управління на мережі і час формування плану розподілу навантаження в N раз, де N - число комутаційних центрів в мережі зв'язку.

 • Метод маршрутного пріоритету та його модифікації, що дозволять забезпечити динамічне управління використанням обхідних шляхів. Підхід, що пропонується, забезпечує підвищення ефективності функціонування мережі, що управляється, у всьому діапазоні навантажень, у порівнянні з використанням звичайних засобів заняття обхідних шляхів. При цьому, особливістю засобу є відсутність необхідності проведення яких - небудь вимірів навантаження і витрат на мережі зв'язку.

 • Метод захисту мереж зв'язку від перевантажень в процесі рішення задач управління встановленням сполучень. Даний засіб дозволяє звести до мінімуму вплив одніх напрямків зв'язку на інші в умовах виникнення перевантажень і забезпечити режим функціонування мереж зв'язку близьким до номінального.

 • Методика оцінки якості обслуговування на телефонній мережі з комутацією пакетів. Існуючі в нинішній час методики дозволяють виробляти аналіз лише окремих елементів мережі (комутаційного центру або гілки мережі, що з'єднує два суміжних комутаційних центри) по показнику якості передачі промови і не передбачають оцінку імовірності витрат при встановленні сполучень в напрямках зв'язку.

  Практичне значення роботи і використання її результатів. Практична цінність роботи полягає в тому, що запропоноване нове наукове направлення дослідження систем управління мережами зв'язку спеціального призначення, що дозволить вирішувати питання підвищення ефективності функціонування мереж ,що управляються, а також забезпечувати визначення джерела дестабілізації параметрів мережі і можливих шляхів доведення її характеристик до необхідних норм.

  Теоретичні і прикладні результати роботи реалізовані при розробці Концепції побудови єдиної автоматизованої системи зв'язку Збройних Сил України, в ході створення перспективних зразків командно–штабних машин тактичної ланки управління СВ і ВПС, комутаційної техніки зв'язку для ЗС України, а також використовуються в навчальному процесі КВІУЗ і НТУУ "КПІ".

  Особистий вклад автора. Основні ідеї дослідження і отримані в дисертації результати належать особисто автору. Із спільних публікацій на захист виносяться положення, отримані автором самостійно.

  Апробація результатів дисертації. Основні ідеї і конкретні результати досліджень доповідалися і обговорювалися на Міжнародних, Республіканських і галузевих


 •