LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Управління трафіком в мережах з заданою якістю обслуговування на основі прогнозуючих моделей

успішно переданих пакетів від значення порогу заповнення буфера мають лінійний вигляд, то відсоток відкинутих комірок схожий на експоненціальну залежність.

Як відомо, результати імітаційного моделювання - це оцінки невідомих параметрів певних випадкових процесів. Тому важливою частиною аналізу результатів моделювання є оцінка його точності. Для визначення точності одержаних оцінок використовують довірчу ймовірність і довірчі інтервали. У дисертації були побудовані довірчі інтервали для найбільш важливих показників якості, які оцінюються в процесі моделювання, - CTD і CLR для довірчої ймовірності 0,95 та числа прогонів 1000.

Аналіз отриманих результатів показав, що оскільки ширина довірчих інтервалів достатньо мала (складає від 2% до 5 % значень оцінюваного параметра), то отримані результати імітаційного моделювання мають достатньо високу достовірність і, отже, висновки, зроблені на їх основі, можна вважати цілком обгрунтованими.

В цілому з проведеного аналізу можна зробити висновок, що метод управління трафіком на основі прогнозування переповнення буферів комутаторів є більш ефективним в порівнянні з методом Rate-based за такими показниками, як відсоток відкинутих комірок і кількість успішно переданих пакетів. Цей метод дозволяє також більш гнучко настроювати мережу для досягнення оптимальних для конкретної мережі параметрів середньої затримки мережі, відсотка відкинутих комірок і кількості успішно переданих пакетів шляхом варіювання значення порогу заповнення буферів комутаторів.


ВИСНОВКИ

Дисертація присвячена проблемі управління трафіком в мережах і направлена на підвищення ефективності використання комунікаційних ресурсів мереж. З цією метою розроблено і досліджено новий метод управління трафіком категорії ABR з використанням прогнозуючих моделей, що дозволяє підвищити оперативність управління і як наслідок, поліпшити використання комунікаційних ресурсів мереж.

У дисертації отримані наступні результати:

1. Вперше запропоновано застосування нейронної мережі для прогнозування стану завантаження буферів комутаторів і управління швидкістю передачі джерел трафіку ABR на основі результатів прогнозування.

2. Вперше запропоновано алгоритм управління трафіком категорії ABR з використанням прогнозуючої моделі.

3. Розроблено імітаційну модель мережі з технологією ATM/MPLS, яка дозволяє досліджувати різні методи управління чергами в буферах комутаторів.

4. Проведено імітаційне моделювання мережі ATM, в результаті якого досліджено різні методи управління трафіком в мережах ATM, у тому числі і запропоновані, і оцінено їх ефективність.

5. Проведено аналіз різних показників якості в мережах ATM і методів їх забезпечення, на підставі якого сформульовано актуальну задачу оптимального вибору пропускних спроможностей каналів зв'язку і запропоновано алгоритм її вирішення.


ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Зайченко Ю.П., (Мухаммед Али) Аззам (Мухаммад Али) Хаммуда. Анализ технологий обеспечения качества обслуживания в сетях АТМ // Вісник національного технічного університету України “КПІ”, сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка.-2004.-Вип.42.-С. 145-152. (Автором розглянуті основні методи управління трафіком ABR і приведений їх аналіз з використанням імітаційного моделювання).

 • Зайченко Ю.П, (Мухаммед Али) Аззам (Мухаммад Али) Хаммуда. Анализ методов управления трафиком ABR в сетях АТМ с применением имитационного моделирования // Системні дослідження та інформаційні технології.-2005.-№2.-С.42-60.(Дисертантом проведено аналіз технологій забезпечення якості обслуговуванні в мережах з технологією ATM).

 • Зайченко Ю.П., (Мухаммед Али) Аззам (Мухаммад Али) Хаммуда. Оптимальный выбор пропускных способностей каналов связи в сети с технологией MPLS // Вісник національного технічного університету України “КПІ”, сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. –2005.-Вип.43.-С.196-201.(Дисертантом сформульовано задачу оптимального вибору пропускних спроможностей в мережах із заданою якістю обслуговування (ATM/MPLS) і запропоновано алгоритм її вирішення).

 • Зайченко Ю.П., (Мухаммед Али) Аззам (Мухаммад Али) Хаммуда. Управление трафиком в сетях MPLS/ATM на основе прогнозирующей модели // «Электроника и связь».-2006.-№1.-С.64-69. (Дисертантом запропоновано метод управління трафіком в мережах ATM з використанням прогнозуючих моделей).

 • Зайченко Ю.П., (Мухаммед Али) Аззам (Мухаммад Али) Хаммуда. Анализ методов управления трафиком разных категорий в сетях АТМ с применением имитационного моделирования // Матеріали 11-ої Міжнародної конференції по автоматичному управлінню. Київ-2004.- том 5.- С.98.

 • Зайченко Ю.П., (Мухаммед Али) Аззам (Мухаммад Али) Хаммуда. Управление трафиком ABR в сетях АТМ на основе прогнозирующей модели // Матеріали V11-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Системний аналіз та інформаційні технології» 28 червня -2 липня 2005, м. Київ –С.35.

 • Зайченко Ю.П., (Мухаммед Али) Аззам (Мухаммад Али) Хаммуда. Метод оценки характеристик компьютерных сетей АТМ при неопределенных исходных данных // Материалы Второй международной конференции « Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій» Евпатория 15-19 мая 2006.-С.145.

 • Зайченко Ю.П., (Мухаммед Али) Аззам (Мухаммад Али) Хаммуда. Имитационное моделирование системы управления трафиком в сетях с технологией MPLS/ATM на основе прогнозирующей модели // Материалы конференции «Математическое и имитационное моделирование - МОДС2006», Киев, июнь 2006. - С.67.

  АНОТАЦІЇ

  (Мухаммед Алі) Аззам (Мухаммад Алі) Хаммуда. Управління трафіком в мережах із заданою якістю обслуговування на основі прогнозуючих моделей. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.13 – Обчислювальні машини, системи та мережі. – Націаольний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2007.

  У дисертації розроблено новий метод управління трафіком ABR в мережах АТМ з використанням прогнозуючих моделей. В якості прогнозуючої моделі запропоновано використати нейронну мережу Back Propagation. Нейронна мережа на основі поточної інформації в комутаторах АТМ щодо швидкості передачі трафіка АВР і завантаженості буфера комутатора прогнозує завантаження буфера в наступний момент часу і в разі можливого перевантаження оцінює дозволену швидкість передачі в наступний момент часу.

  Розроблено імітаційну модель мережі АТМ з різними класами трафіка (CBR,VBR та ABR) та різними методами керування. Проведено імітаційне моделювання мережі, в результаті якого проаналізовано запропонований метод керування трафіком з використанням прогнозуючої моделі й порівняно з існуючим методом керування Rate-Based, оцінено його


 •