LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Фізичне моделювання електромагнітного розсіювання в квазіоптичних спрямовуючих структурах

Волноводный газовый лазер: А.с. 1111657 СССР, МКИ H 01 S 3/08, 3/22. / Ю.Е. Каменев, В.К. Киселев, Е.М. Кулешов, Д.Д. Литвинов, В.Н. Полупанов (СССР).- №3485972/18-25; Заявл. 02.09.82; Опубл. 30.12.89., Бюл. №48. – 1c.А.с. 1040923 СССР, МКИ G 01 S 13/00.

44. Доплеровское устройство для измерения радиолокационной эффективной площади рассеяния: А.с. 1040923 СССР, МКИ G 01 S 13/00 / В.О. Кобак, А.Ю. Андреев, В.К. Киселев, Д.Д. Литвинов (СССР).- №3315575/18-09; Заявл. 06.07.81; Опубл. 15.08.90., Бюл. №30 – 1c.

45. Пат. 1788536 Россия, МКИ H 01 P 1/165, H 01P 3/20. Поляризационный коммутатор для квазиоптического лучеводного тракта / В.К.Киселев, Е.М. Кулешов, Д.Д. Литвинов (Украина), Ю.М. Надежкин (Россия).- №4866916/09; Заявл. 14.09.90; Опубл. 15.01.93, Бюл. №2.- 4c.

46. Пат. №1763995 Россия, МКИ G 01 R 23/02. Способ измерения длины волны / В.К. Киселев, Е.М. Кулешов (Украина), Ю.М. Надежкин, В.С. Лисицын (Россия). - № 4863131/09; Заявл. 29.08.90; Опубл. 23.09.92., Бюл. № 35.-4с.

47. Пат. № 20755 Укpаїна, МПК G 01 R 29/00; G 01 S 13/00. Спосіб вимірювання характеристик розсіяння об'єкта в субміліметровому діапазоні радіохвиль і пристрій для його здійснення / В.К. Кісельов, Т.М. Кушта (Україна). - №94042187; Заявл. 22.04.94; Опубл. 15.09.2000., Бюл. №4. – 9с.


Анотація

Кісельов В.К. Фізичне моделювання електромагнітного розсіювання в квазіоптичних спрямовуючих структурах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика. – Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова Національної академії наук України, Харків, 2002.

Дисертація присвячена розробці теоретичних і експериментальних основ, методів і рекомендацій, спрямованих на розвиток нового наукового напрямку в експериментальній радіофізиці – квазіоптичного хвилеводного моделювання (КХМ) процесів електромагнітного розсіювання. У дисертаційній роботі розвинено й узагальнено методи експериментального дослідження процесів електромагнітного розсіювання в квазіоптичних (КО) спрямовуючих структурах класу "порожнистий діелектричний хвилевід" (ПДХ) і розроблено основи створення відповідних радіовимірювальних засобів для вирішення проблеми фізичного електродинамічного моделювання (ЕДМ) характеристик розсіювання об'єктів в ближньому міліметровому (БММ) і субміліметровому (СММ) діапазонах хвиль. Розроблено фізичні принципи вимірювання характеристик розсіювання об'єктів у ПДХ. Запропоновано, теоретично й експериментально обґрунтовано новий метод масштабного ЕДМ – метод КХМ. Розвинено теорію і розроблено принципи побудови нового класу радіовимірювальних систем для наукових і прикладних досліджень – квазіоптичних хвилеводних мікро-компактних полігонів (МКП), призначених для експериментального вивчення характеристик розсіювання фізичних об'єктів або їхніх масштабних моделей методом КХМ. Розроблено, здійснено і досліджено експериментальні макети МКП, виконані на базі ПДХ виду "порожнистий діелектричний променевід" і комплексів КО приладів і компонентів, що перекривають широкий діапазон БММ і СММ довжин хвиль від 0.3 мм до 4 мм. Запропоновано і реалізовано низку засобів, КО радіовимірювальних схем і функціональних пристроїв, що забезпечують можливість реалізації методу КХМ у БММ і СММ діапазонах хвиль. Досліджено перспективи розвитку і просування розроблених КО методів і засобів ЕДМ у короткохвильову частину СММ діапазону хвиль.

Ключові слова: фізичне електродинамічне моделювання, характеристики розсіювання, квазіоптичні структури, порожнистий діелектричний хвилевід, ближні міліметрові і субміліметрові хвилі.Аннотация

Киселев В.К. Физическое моделирование электромагнитного рассеяния в квазиоптических направляющих структурах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.03 – радиофизика. – Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова Национальной академии наук Украины, Харьков, 2002.

Диссертация посвящена разработке теоретических и экспериментальных основ, методов и рекомендаций по развитию нового научного направления в экспериментальной радиофизике – квазиоптического волноводного моделирования (КВМ) процессов электромагнитного рассеяния. В диссертационной работе развиты и обобщены методы экспериментального исследования процессов электромагнитного рассеяния в квазиоптических (КО) направляющих структурах класса "полый диэлектрический волновод" (ПДВ) и разработаны основы создания соответствующих радиоизмерительных средств для решения проблемы электродинамического моделирования (ЭДМ) характеристик рассеяния объектов в ближнем миллиметровом (БММ) и субмиллиметровом (СММ) диапазонах волн. Разработаны физические принципы измерения характеристик рассеяния объектов в ПДВ. Предложен, теоретически и экспериментально обоснован новый метод масштабного ЭДМ – метод КВМ. Развита теория и разработаны принципы построения нового класса радиоизмерительных систем для научных и прикладных исследований – квазиоптических волноводных микрокомпактных полигонов (МКП), предназначенных для экспериментального изучения характеристик рассеяния физических объектов или их масштабных моделей методом КВМ. Разработаны, осуществлены и исследованы экспериментальные макеты МКП, выполненные на базе круглых ПДВ вида "полый диэлектрический лучевод" и комплексов КО приборов и компонентов, перекрывающих широкий диапазон длин волн от 0.3 мм до 4 мм. Предложен и реализован ряд способов, КО радиоизмерительных схем и функциональных устройств, обеспечивающих возможность реализации метода КВМ в БММ и СММ диапазонах волн. Исследованы перспективы развития и продвижения разработанных КО методов и средств ЭДМ в коротковолновую часть СММ диапазона волн.

Ключевые слова: физическое электродинамическое моделирование, характеристики рассеяния, квазиоптические структуры, полый диэлектрический волновод, ближние миллиметровые и субмиллиметровые волны.Abstract

Kiseliov V.K. Physical modeling of electromagnetic scattering in the quasi-optical directional structures. – Manuscript.

A dissertation submitted for a Doctor of Science degree in Physics and Mathematics on specialty 01.04.03 – Radiophysics. – Usikov Institute for Radiophysics and Electronics of National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, 2002.

The dissertation is devoted to elaboration of the theoretical and experimental basis, methods and recommendations aimed at the development of a new trend in the experimental radiophysics - physical quasi-optical waveguide modeling (QWM) of the processes of electromagnetic scattering in the near millimeter (NMM) and submillimeter (SMM) wavelength ranges. The methods of experimental research of the electromagnetic scattering processes in the quasi-optical (QO) directional structures of a “hollow dielectric waveguide” (HDW) type have been developed and generalized. The basis for development of the radio measurement facilities