LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Фізичне моделювання електромагнітного розсіювання в квазіоптичних спрямовуючих структурах

вивчення енергетичних,амплітудно-фазових і поляризаційних характеристик розсіювання фізичних об'єктів або їхніх масштабних моделей методом КХМ розроблено і здійснено експериментальні макети мікро-компактних полігонів на базі ПДХ виду "порожнистий діелектричний променевід" і комплексів квазіоптичних приладів і компонентів БММ і СММ діапазонів хвиль, за допомогою яких проведено широкий комплекс досліджень, що підтвердили основні теоретичні передумови, закладені в основу методу КХМ.

5. Запропоновано оригінальний поляризаційно-частотний гомодинний метод, що забезпечує можливість одночасного і безперервного вимірювання усіх комплексних коефіцієнтів поляризаційної матриці розсіювання (ПМР) об'єкта, що відбиває. Розроблено принцип побудови квазіоптичного вимірника ПМР, що реалізує даний метод у БММ і СММ діапазонах хвиль.

6. Розроблено і досліджено модифікований поляризаційно-частотний гомодинний метод КХМ для вивчення динамічних поляризаційних характеристик зворотного розсіювання об'єктів у ПДХ, створено експериментальний макет мікро-компактного полігону, що реалізує даний метод.

7.Запропоновано спосіб побудови і приведено результати теоретичних і експериментальних досліджень надширокосмугових оптимальних секційних переходів (ОСП) для квазіоптичних хвилепровідних структур класу ПДХ. Показано, що використання такого ОСП у складі МКП дозволяє істотно збільшити робочий об'єм останнього і тим самим забезпечує можливість розширення класу фізичних об'єктів, що досліджуються методом КХМ.

Результати досліджень і вироблені рекомендації можуть знайти важливе практичне застосування при експериментальному вивченні властивостей різних розсіюючих об'єктів методом КХМ у БММ і СММ діапазонах хвиль за допомогою мікро-компактних полігонів, які у ряді випадків є альтернативою великим, складним і дуже коштовним системам, що використовуються для цих цілей у даний час.


ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Кісельов В.К. Квазіоптичний хвилеводний метод дослідження характеристик розсіяння фізичних об'єктів у субміліметровому діапазоні електромагнітних хвиль // Доповіді НАН України.- 1995.- №11.- С. 60-62.

2. Kiselyev V.K., Kushta T.M. Method for Radar Cross Section Measurements in Millimeter and Submillimeter Wave Regions. // International Journal of Infrared and Millimeter Waves.- 1995.- Vol.16, №.6.- P. 1159-1165.

3. Kiseliov V.K. Method of Polarization Reflection Matrix Measurement in Submm Range // International Journal of Infrared and Millimeter Waves.- 1996.- Vol.17, №3.- P. 617-624.

4. Kiseliov V.K., Kushta T.M. Ray representation of the Electromagnetic Field in a Circular Hollow Dielectric Waveguide Used as a Facility for Scattering Measurements // IEEE Transactions on Antennas & Propagations.- 1998. -Vol. 46, №7. - Р. 1116-1117.

5. V.K. Kiseliov, T.M. Kushta, and P.K. Nesterov. Quasi-Optical Waveguide Modeling Method and Micro-Compact Scattering Range for the Millimeter and Submillimeter Wave Bands // IEEE Transactions on Antennas & Propagations.- 2001. -Vol. AP-49, № 5. - Р. 784-792.

6. Киселев В.К., Кушта Т.М. Сферический рассеиватель внутри круглого полого диэлектрического волновода // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. - 1996.- Т.1.- C. 54-61.

7. Кiсельов В.К. Метод визначення поляризацiйної матрицi зворотного вiдбиття фiзичного об'єкту у субмiлiметровому дiапазонi електромагнiтних хвиль // Доповiдi НАН України.- 1997.- №2,.- С. 94-98.

8. Kiselyev V.K., Kushta T.M. Modeling of Radar Scattering Conditions Inside a Circular Hollow Dielectric Waveguide // International Journal of Infrared and Millimeter Waves.- 1997.- Vol.18, № 8.- P. 1517-1524.

9. Киселев В.К. Полый диэлектрический волновод- средство формирования поля в методе квазиоптического волноводного моделирования электромагнитного рассеяния // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. - 1997.- Т.2, №1. - С. 134-140.

(англ. перевод: Kiseliov V.K. A Hollow Dielectric Waveguide as a Field Former in Quasioptical Waveguide Modeling of Electromagnetic Scattering // Telecommunications and Radio Engineering.- 1997.- Vol.51, № 2-3.- Р. 183-190.)

10. Киселев В.К. Расчет оптимальных секционных переходов для квазиоптических волноводных трактов // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. - 1998.- Т.3, №1. - С. 105-111.

(англ. перевод: Kiseliov V.K. Design of Optimum Sectional Tapers for Quasioptical Waveguide Circuits // Telecommunications and radio engineering.- 1999.- №6.- P. 72-80.)

11. T.M. Kushta, K. Yasumoto, and V.K. Kiseliov. Extinction and Scattering of a Guided Beam in a Hollow Dielectric Waveguide // Journal Optical Society of America.- 2001. –Vol.A18.- No.7.-P. 1690-1695.

12. Киселев В.К., Кушта Т.М., Нестеров П.К. Исследование метода квазиоптического волноводного моделирования для изучения обратного и прямого рассеяния в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах волн // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины. - 1998.- Т.3, №2. - С. 96-102.

13. Киселев В.К. Oптимизация параметров и расчет квазиоптического волноводного микрокомпактного полигона субмиллиметрового диапазона // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины.- 1998.- Т.3, №3. - С. 33-41.

(англ. перевод: Kiseliov V.K. Analysis and Optimization of a Quasioptical Waveguide-based Microcompact Testing Range for Submillimeter Waves // Telecommunications and radio engineering.- 1999.- №3.- P. 57-70.)

14. Киселев В.К. Исследование оптимальных секционных переходов для квазиоптических волноводных трактов // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины.- 1999.- Т.4, № 1. - С. 15-19.

(англ. перевод: Kiseliov V.K. Optimization of the Sectionalized Taper for Quasioptical Waveguides // Telecommunications and Radio Engineering.- 2001.- №6-7.- P. 112-117.)

15. Киселев В.К., Киселев А.В., Климко В.А., Кушта Т.М., Нестеров П..К. Исследование метода квазиоптического волноводного моделирования для измерения элементов матрицы рассеяния в ближнем миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах волн. // Радиофизика и электроника. - Харьков: Ин-т радиофизики и электроники НАН Украины.- 2001.- Т.6, № 1. - С. 12-21.

16. Бочаров Г.В., Киселев В.К., Славов О.В. Система автоматизации измерений диаграмм обратного рассеяния объектов в субмиллиметровом диапазоне волн // Элементная база, приборы и техника мм и субмм диапазонов: Сб научн. тр.- Харьков: ИРЭ АН УССР. – 1990. – С. 14-19.

17. Киселев В.К., Литвинов Д.Д., Кулешов Е.М. Автоматический квазиоптический измеритель модулей коэффициентов матрицы отражения // Физика и техника мм и субмм волн: Сб. научн. тр. - Киев: Наукова думка, 1983. – С. 243-251.

18. Киселев В.К., Литвинов Д.Д. Исследование оконечной конусной нагрузки для лучеводного тракта квчмм и субмм диапазонов радиоволн