LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формальна модель мови як основа прогресивних інформаційних технологій

повідомлення, або в режимі синтезу тексту (формування опису дійсності).

2.11. Докладно проаналізовано структуру формування та використання часових іпросторових відношень.

2.12. Побудовано модель “Дійсність-Текст”, яка для заданої предметної сцени синтезує її опис на мовному рівні.


Автор виносить на захист

На рівні створення формальної моделі мови:

1. Системну організацію мови, де чітко визначені на формальному рівні складові мовної організації та схеми їх взаємодії.

2. Формальну модель природної мови, основними складовими якої є:

- базова семантико-синтаксична структура мовного повідомлення, що визначається як атомарне речення і постає основою розбудови моделі всієї мовної системи (подано формальне визначення цієї структури та запропоновано її графічну інтерпретацію);

- монопредикатний рівень організації мовного повідомлення, що спирається як на атомарне речення, так і його трансформації (подано аналіз основних схем трансформування базової конструкції);

- поліпредикатний рівень організації повідомлення, що визначає головні схеми взаємозв'язку монопредикатних структур;

3. Аксіоматику мовної системи, що відтворює найважливіші принципові моменти формування та актуалізації мовної діяльності.


На рівні формування технологій, орієнтованих на опрацювання ПМ-інформації :

4. Системну організацію лінгвістичного процесора, що спирається на запропоновану модель мови і враховує формалізми монопредикатного та поліпредикатного рівнів.

5. Структурну організацію бази знань, де одиницею збереження, накопичення та опрацювання інформації постає базова семантико-синтаксична структура.

6. Концепцію функціонально-структурної єдності бази знань та лінгвістичного процесора для формування інформаційних ПМ-технологій.

7. Рекурсивну схему організації мовного матеріалу, основою якої постає базова семантико-синтаксична структура.

8. Рекурсивний принцип роботи синтаксичного аналізатора, де елементом рекурсії буде базова структура.

9. Організаційні принципи формування концепціїбазового синтаксису як основи моделювання мовної діяльності на рівні міжмовних технологій.

10. Функціональну організацію бази знань, що визначається принципами взаємодії образної та символьної інформації (взаємодія першої та другої сигнальної системи).

11. Моделювання співвідношення “Дійсність-Текст” у напрямах аналізу та синтезу мовного повідомлення.


Методи дослідження

На різних стадіях розбудови моделі мови та інформаційних технологій використано методи системного аналізу, числення предикатів, теорії нечітких множин, когнітивної графіки, рекурсивних перетворень. Моделювання виконано на сучасних комп'ютерах.


Наукова новизна (нові наукові доробки)

1. Запропоновано узагальнену схему інформаційного забезпечення людини, що поєднує в собі особливості обробки образної та символьної інформації і постає плідною основою формування системного підходу до розбудови формальної моделі мови та моделювання різних виявів мовної поведінки людини.

2. Запропоновано модель розвитку (філогенезу) мови, яка на відміну від сучаснихсуб'єктивних побудов, спирається вже на об'єктивні орієнтири онтогенезу.

3. Подано формальне визначення базової семантико-синтаксичноїструктури, що складає основу формування довільного мовного повідомлення.

4. Використано графічну інтерпретацію базової семантико-синтаксичної структури, що спирається на загальнолюдські принципи опрацювання інформації та поєднує в собі особливості синтаксичних схем дерев залежностей та безпосередньо складових.

5. Визначено аксіоматику мовної діяльності людини, яка разом з формальним описом семантико-синтаксичної структури постає плідною основою формування системного підходу до організації мови.

6. Подано перелік схем трансформування базової семантико-синтаксичної структури, що визначає монопредикатний рівень організації мовного повідомлення.

7. Проведено аналіз можливих схем об'єднання різних монопредикатних конструкцій, що формують поліпредикатний рівень організації повідомлення.

8. Запропоновано системну організацію мови, що створена на формальних засадах, має достатню пояснювальну силу та буде несуперечливою стосовно визнаних лінгвістичних фактів.

9. Виконано кількісний аналіз можливих схем актуалізації окремої базової структури.

10. Простежено непорушення цілісності відтворення довкілля на різних етапах формування повідомлення, починаючи від сприйняття образної інформації та закінчуючи синтезом зв'язного тексту.

11. Узагальнено поняття семантико-синтаксичних функцій для породження повідомлення як на монопредикатному, так і поліпредикатному рівнях.

12. Опрацьовано рекурсивну схему організації мовного матеріалу, що спирається на базову семантико-синтаксичну структуру.

13. Використано оригінальний підхід до аналізу зв'язності текстової інформації, що дає змогу досить адекватно відтворювати цілісність довкілля.

14. Практично реалізована пропозиція використання “образотворчих засобів семантики” (за Ю. Д. Апресяном) для моделювання процесів “розуміння мови”.

15. Для предметної сфери "просторові відношення" запропоновано структуру базизнань, що формується на засадах інтегрування образної та символьної інформації (взаємодіяІта ІІ сигнальної системи).

16. Практично реалізовано систему обробки природно-мовної інформації, яка для вузької предметної сфери просторових відношень може працювати або в режимі аналізу мови (за заданим текстом синтезує на визначеній сцені відповідне просторове відношення), або в режимі синтезу мовного повідомлення

(у текстовому вигляді формує опис заданої сцени).

17. До конструктивного рівня доведено концепцію “базового синтаксису”, що спирається на загальнолюдські принципи опрацювання інформації; загальний синтаксис, таким чином, розглядається як актуалізація базового синтаксису засобами конкретної мови (конкретний синтаксис).

18. Запропоновано схему рекурсивного синтаксичного аналізатора, що здатен функціонувати в рекурсивно організованому середовищі (мовному матеріалі) і виконуватиме декомпозицію вхідного повідомлення за базовими семантико-синтаксичними структурами.

19. Практично перевірено концепцію інтегрування систем обробки образної тасимвольної інформації; реалізовано систему “Дійсність-Текст”, яка для випадковим чином синтезованої сцени генерує її опис у текстовому вигляді.


Практична цінність

У передмові до "Граматики-70" зазначено, що всі граматичні формалізми, які зібрані в цьому академічному виданні, не можуть визначатися в межах якоїсь узагальненої моделі мови (Грамматика современного русского литературного языка. Наука, М., 1970). Стан