LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формальні моделі та методи синтезу швидкодіючих багатозначних структур мовних систем

інтелекту людини та їх застосування у інформаційних системах зі штучним інтелектом” (№ ДР 0103U001545) у рамках підрозділу „Ідентифікація мовника на обмеженому образі мовного матеріалу”(виконавець) та госпдоговірних тем: “Розробка моделі об’єктно-реляційного адаптеру для програми “TraxFinder” (№ ДР 0103U003651, науковий керівник), “Розробка методології та програмно-апаратних засобів забезпечення відказостійкості й живучості спеціалізорованих однорідних процесорів та їх елементів для побудови надшвидкодіючих пристроїв у системах штучного інтелекту” (№ ДР 0195U023051, науковий керівник), а також ряду тем за договорами про науково-технічне співробітництво.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних та методологічних засобів опису лінгвістичних зв’язків (законів) української мови у вигляді рівнянь алгебри предикатів, а також апаратурних методів їх розв’язання у рамках подальшого розвитку та удосконалення методів синтезу багатозначних апаратних засобів просторового типу для досягнення високорівневої технології обробки символьної інформації

Для досягнення поставленої мети в дисертації сформульовано та вирішено такі задачі

– дослідження проблеми моделювання механізмів природної мови та розроблення теоретичних основ побудови швидкодіючих багатозначних структур мовних систем на основі апаратурного методу розв’язання рівнянь алгебри предикатів;

– дослідження процесу формалізації системи фонетичних ознак української мови та побудова математичних моделей акцентних характеристик і букво-фонемних відношень для голосних та приголосних звуків української мови;

– дослідження процесу формалізації системи граматичних ознак української мови та побудувати математичні моделі його морфологічного рівня;

– вивчити специфіку застосування запропонованого апаратурного методу розв’язання рівнянь алгебри предикатів для обробки символьної інформації, що задана k-значними неоднорідними кодами (у вигляді рівнянь алгебри предикатів): оборотні АСП-структури;

– побудова і дослідження нового класу АСП-структур на основі декомпозиції k-значних структур на дискретно-аналогові та цифрові субблоки у вигляді універсальних функціональних перетворювачів просторового типу для схемної реалізації формальних моделей мови.

Об’єктом досліджень у роботі є процеси моделювання інтелектуальної діяльності людини, зокрема процедура формального опису природної мови (української): слово.

Предмет досліджень – апаратурні методи розв’язання рівнянь алгебри скінченних предикатів та засоби побудови універсальних k-значних просторових структур мовних систем штучного інтелекту.

Методи дослідження грунтуються на використанні теорії множин, інженерної лінвістики, теорії моделювання, базуючись на математичному апараті теорії інтелекту, зокрема АСП, для одержання формального опису системи фонетичних ознак, букво-фонемних відношень та морфології української мови; при синтезі швидкодіючих багатозначних структур мовних систем використано методи теорії інформації, інтелекту, кодування та засобів k-значної логічної системи.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна дисертації полягає в постановці та рішенні проблеми розвитку теоретичних основ побудови швидкодіючих багатозначних структур мовних систем штучного інтелекту в рамках подальшого розвитку теорії інтелекту у вигляді алгебро-логічних засобів моделювання природної мови та методів синтезу багатозначних оборотних неоднорідних елементів і модулів просторового типу: АСП-структур.

У рамках вирішення цієї проблеми одержано такі наукові результати:

• Отримав подальший розвиток апаратурний метод розв’язання рівнянь алгебри скінченних предикатів, що, на відміну від існуючих, забеспечує реалізацію властивості оборотної дії АСП-структур та широке розпаралелювання обробки символьної інформації.

• Вперше формально описані та отримані моделі лінгвістичних зв’язків елементів фонетичного рівня української мови, зокрема, фонетичних ознак, букво-фонемних відношень голосних та приголосних звуків у вигляді рівнянь алгебри предикатів, що дозволяє отримати їх компактну формальну модель для наступної програмно-апаратної реалізації.

• Вперше засобами алгебри предикатів отримано математичний опис акцентних характеристик субстантивного відмінювання іменників, акцентної закономірності відмінювання дієслів, розміщення умовного наголосу в повних та коротких формах прикметників та числівників української мови, що дає можливість застосування даних моделей для економного запису словарних структур природної мови у лексикографічних базах данних.

• Вперше описані та отримані формальні моделі словозміни іменних частин української мови, які наведені у вигляді рівнянь алгебри предикатів, що дозволяє здійснити їх апаратну реалізацію на базі запропонованих АСП-структур, що синтезовані засобами цієї алгебри.

• На базі використання апарату алгебри скінченних предикатів вдалося виявити особливості моделей АСП-структур з властивостями оборотної дії для перетворення багатозначних неоднорідних кодів ( у вигляді рівнянь): встановлені їхні властивості, вивчена система суперпозицій, що в сукупності представляє уніфікований дослідницький апарат аналізу та інтерпретації даних в умовах багатозначності і неоднорідності.

• Розроблений та обґрунтований новий клас математичних моделей у вигляді АСП-структур на основі декомпозиції k-значних стуктур на дискретно-аналогові та цифрові субблокі у вигляді універсальних функціональних перетворювачів просторового типу зі зростом значності, які шляхом налагодження, а не зміни структури, забезпечують відтворення моделюючих інтелектуальних властивостей та потрібних функціональних перетворювань.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені методи забезпечують створення універсальних або спеціалізованих програмно-апаратних засобів обробки k-значних неоднорідних кодів, що задані лінгвістичними рівняннями, які володіють широкими функціональними можливостями, прямою i оберненою дією та підвищеною надійністю. Одержано 3 патенти України і РФ на винаходи, технічні рішення яких були використані на ряді підприємств згідно з актами.

Практичне значення результатів дисертації полягає в тому, що створено логіко-математичний інструментарій та теоретичні основи побудови просторових (швидкодіючих) апаратних засобів обробки символьної інформації, що дає можливість здійснити розробку інтелектуального інтерфейсу мовних систем ШтІ; запропоновані та створені засоби володіють широкими, аж до універсальності,