LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування дидактичних комплексів у професійно-технічних училищах електро- і поштового зв'язку (інтегративний підхід)

22IНСТИТУТ ПЕДАГОГIКИ I ПСИХОЛОГIЇ ПРОФЕСIЙНОЇ ОСВIТИ

АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
К А М І Н С Ь К И Й

Б о г д а н Т а д е й о в и ч


УДК 377.1ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩАХ ЕЛЕКТРО- І ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ (ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД)


13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертацiї на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогiчних наук

Київ - 2000


Дисертацiєю є рукопис.

Робота виконана в Iнститутi педагогiки i психологiї професiйної освiти АПН України.

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Козловська Ірина Михайлівна, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, старший науковий співробітник відділу природничо-математичних дисциплін Львівського науково-практичного центру.


Офiцiйнi опоненти:

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України Гончаренко Семен Устимович, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, м.Київ, головний науковий співробітник відділу дидактики з професійної освіти;

кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент АПН України Щербак Ольга Іванівна, Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, директор.


Провiдна установа: Тернопільський державний педагогічний університет імені В. Гнатюка, кафедра педагогічної майстерності та освітніх технологій, Міністерство освіти і науки України, м. Тернопіль.


Захист вiдбудеться “14” червня 2000р. на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 26.451.01 в Iнститутi педагогiки i психологiї професiйної освiти АПН України за адресою: 04060, м.Київ, вул. М.Берлинського, 9, 5-й поверх, зал засiдань.

З дисертацiєю можна ознайомитися у бiблiотецi Iнституту педагогiки i психологiї професiйної освiти АПН України 04060, м.Київ, вул. М.Берлинського, 9).


Автореферат розiслано “21“ квітня 2000р.Вчений секретар

спецiалiзованої вченої ради Цибульська Г.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність та доцільність дослідження. Професійно-технічна освіта вступає у принципово новий етап свого розвитку. Оновлення змісту освіти є стратегічним завданням, спрямованим на реалізацію Законів України “Про загальну середню освіту” (1999 р.) та “Про професійно-технічну освіту” (1998р.). У зв’язку з цим виникає проблема формування нових дидактичних комплексів, які б давали змогу формувати зміст фахової освіти з урахуванням перспективних потреб і вимог. Проблема органічного поєднання дидактичного та управлінського аспектів діяльності професійно-технічного навчального закладу тривалий час залишалася поза увагою дослідників.

Формування і використання дидактичних комплексів, які відповідають основним освітньо-виховним завданням діяльності професійно-технічного навчального закладу того чи іншого профілю є одним із перспективних засобів удосконалення фахової підготовки майбутніх робітників. Доцільність їх формування зумовлюється об’єктивною необхідністю реалізації сучасної концепції розвитку професійно-технічної освіти в цілому. Це пов’язано з постійним зростанням ролі системного та інтегративного підходів у комплексних дослідженнях, зокрема з проблем підготовки фахівців для промислового, сільськогосподарського виробництва та сфери обслуговування.

Проблема побудови різноманітних комплексів в освіті на різних рівнях завжди була актуальною для науки, виробництва та освіти. У вітчизняній та зарубіжній педагогічній літературі висвітлено результати досліджень з цієї проблеми. Проте спеціальних праць, які б досліджували формування дидактичних комплексів на основі інтегративного підходу до навчально-виховного процесу у професійно-технічній школі, немає. Тому постало питання грунтовного і об’єктивного вивчення даної проблеми.

Педагогічна практика свідчить про ефективність формування новітніх дидактичних систем індуктивним шляхом, зокрема побудовою дидактичних комплексів, котре можна використовувати як складові компоненти таких систем. Водночас зазначимо, що широке впровадження таких комплексів на засадах інтегративного підходу гальмується недостатнім теоретичним опрацюванням їх дидактичних основ.

Електро- і поштовий зв’язок у всьому світі є перспективною галуззю, яка інтенсивно розвивається. Концепція розвитку документального електрозв’язку в Україні зумовлює необхідність суттєвих змін у підготовці фахівців для галузі електро- і поштового зв’язку. Це пов’язано з такими основними факторами: виділення мережі зв’язку України в самостійну національну мережу, появою в цій галузі підприємств різних форм власності, швидким розвитком нових служб і послуг документального електрозв’язку тощо. Якісна підготовка фахівців для галузі електро- та поштового зв’язку є однією з важливих проблем професійно-технічної освіти, що вимагає нагального вирішення. Одним із шляхів вирішення цього завдання є інтеграція управлінського та дидактичного компонентів діяльності професійно-технічного навчального закладу у дидактичних комплексах.

Таким чином, у сучасних умовах виникла об’єктивна потреба теоретично обгрунтувати та експериментально перевірити дидактичні комплекси у професійно-технічних навчальних закладах.

Актуальність проблеми формування дидактичних комплексів на основі інтегративного підходу у професійно-технічних навчальних закладах, її недостатня теоретична розробленість та потреби практики зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: “Формування дидактичних комплексів у професійно-технічних училищах електро- і поштового зв’язку (інтегративний підхід)”.

Тема дисертації пов’язана з планом науково-дослідних робіт Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України при розробці теми “Дидактичні основи інтеграції змісту, форм і методів навчання у професійно-технічній школі” (РК № 0198И000143).

Об`єкт дослідження: створення і використання дидактичних комплексів у професійно-технічних навчальних закладах.

Предмет дослідження: формування дидактичних комплексів на основі інтегративного підходу у професійно-технічних навчальних закладах електро- і поштового зв’язку.

Мета дослідження полягає у теоретичному обгрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці