LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування дидактичних комплексів у професійно-технічних училищах електро- і поштового зв'язку (інтегративний підхід)

моделі дидактичного комплексу на основі інтегративного підходу та розробці науково обгрунтованих рекомендацій щодо формування дидактичних комплексів у професійно-технічних навчальних закладах електро- і поштового зв’язку.

Концептуальними ідеями дослідження є положення щодо: інтегративного підходу до формування дидактичних комплексів у закладах професійно-технічної освіти; координації управлінського та дидактичного компонентів навчально-виховного процесу у професійно-технічній школі; врахування потреб впровадження нових технологій у діяльності професійно-технічного навчального закладу; моделювання дидактичних комплексів з урахуванням специфіки навчально-виробничого процесу в профтехучилищах, які здійснюють підготовку кадрів для підприємств електро- і поштового зв’язку.

Гіпотеза дослідження. Рівень професійної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів підвищиться за таких умов: формування та впровадження дидактичних комплексів на основі інтегративного підходу до навчально-виробничого процесу, з урахуванням специфіки та основних компонентів навчально-виробничого процесу в професійно-технічному навчальному закладі відповідного профілю; розробки та впровадження комплекту документації та методичних матеріалів для забезпечення функціонування відповідних дидактичних комплексів; розвитку взаємодії управлінського та дидактичного компонентів навчально-виробничого процесу в межах кожного з комплексів.

Об’єкт, предмет, мета і гіпотеза зумовили завдання дослідження:

 • Теоретично обгрунтувати доцільність формування дидактичних комплексів у професійно-технічних навчальних закладах.

 • Обгрунтувати підходи до формування дидактичних комплексів та визначення їх типів у професійно-технічних навчальних закладах за хронологічно-послідовними ознаками.

 • Розробити та експериментально перевірити модель дидактичного комплексу для професійно-технічних навчальних закладів електро- і поштового зв’язку;

 • Визначити шляхи впровадження дидактичних комплексів у професійно-технічних училищах електро- і поштового зв’язку.

 • Розробити комплект навчально-методичної документації та методичні рекомендації для інженерно-педагогічних працівників щодо впровадження дидактичних комплексів у професійно-технічних училищах електро- і поштового зв’язку.

  Методологічною основою дослідження є теорія наукового пізнання; діалектичний принцип взаємозв'язку та взаємозумовленості явищ; теорія систем; теорія управління; принципи дидактики, а також сучасні вітчизняні та зарубіжні концепції професійної освіти.

  Теоретичною базою дослідження є наукові праці з педагогіки, філософії, психології, економіки, з проблем системного й комплексного підходу, інтеграції та управлінської діяльності, а також положення, які формують загальнонаукові, психолого-педагогічні та методичні основи інтегративного підходу, досвід побудови освітніх комплексів, та основні положення сучасної дидактики (І.А.Зязюн, С.У.Гончаренко, Н.Ф.Тализіна, А.М.Алексюк, В.О.Онищук) та педагогіки професійно-технічної освіти (С.Я.Батишев, Н.Г.Ничкало, А.П.Беляєва, М.І.Думченко, М.М.Берулава, Г.Є.Гребенюк, О.І.Щербак, Ю.С.Тюнников, В.А.Семиченко, Б.О.Федоришин), психологічні аспекти інтеграції (О.М.Леонтьєв, Ю.А.Самарін, Л.С.Виготський, З.А.Решетова, В.А.Семиченко), інтеграції змісту та інформатизації професійної освіти (В.Ю.Биков, Г.С.Гуторов, В.А.Козаков), системний підхід до навчання (М.О.Данилов, Л.Я.Зоріна, О.С.Дубинчук, I.С.Якиманська), а також теоретичні основи формування сучасних технологій електро- і поштового зв’язку та відповідні галузеві документи.

  У ході дослідження враховувалися положення Державної національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Законів України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, а також ряду нормативних документів Міністерства освіти і науки, Міністерства праці і соціальної політики України.

  Для розв’язання поставлених завдань використовувався такий методичний інструментарій: теоретичний аналіз науково-педагогічної та спеціальної літератури з теми дослідження, вивчення документації закладів професійно-технічної освіти, педагогічне спостереження, вивчення та узагальнення масового і передового педагогічного досвіду, педагогічний експеримент, теоретичний аналіз і синтез, математичні та статистичні методи обробки інформації. Співвідношення методів емпіричного та теоретичного дослідження визначалося залежно від специфіки кожного етапу дослідження. У ході дослідження здійснено ретроспективний аналіз 20-річного педагогічного досвіду здобувача як майстра виробничого навчання, викладача спеціальних дисциплін, заступника директора та директора професійного училища.

  Дослідження цієї проблеми здійснювалося у 1989-1999 роках у три етапи:

  На першому етапі(1989-1993рр.) вивчався стан досліджуваної проблеми у фiлософській, педагогічній, психологічній, історичній, економічній, методичній та спеціальній літературі, а також вивчалася навчально-програмна документація. Обгрунтовувалися об’єкт, предмет дослідження, конкретизувалися його завдання. Здійснювалося вивчення стану підготовки фахівців для галузі електро- і поштового зв’язку. Аналізувався управлінський та дидактичний аспекти діяльності професійно-технічних навчальних закладів у нових соціально-економічних умовах.

  На другому етапі(1994-1996 рр.) аналізувався стан досліджуваної проблеми на практиці, вивчалися можливості формування дидактичних комплексів у закладах професійно-технічної освіти, виявлялася специфіка професійного навчання з професій електричного та поштового зв’язку, вносилися необхідні корективи у підготовлені експериментальні матеріали. Обгрунтовувалася модель дидактичного комплексу, виявлялися її особливості у професійно-технічних училищах електро- і поштового зв’язку. Розроблялися змістовні та процесуальні аспекти діяльності дидактичних комплексів, здійснювалася експериментальна перевірка розробленої моделі.

  На третьому етапі(1997-1999 рр.) обгрунтовувалися основні напрями діяльності дидактичних комплексів різних типів, здійснювалася їх експериментальна перевірка. Розроблялися комплекти документації та методичні матеріали щодо забезпечення діяльності кожного типу дидактичних комплексів. Узагальнювалися результати експериментальної роботи, що проводилася на різних етапах наукового пошуку.

  Експериментальна база дослідження:професійно-технічні училища та вищі професійні училища Львівської області та м.Києва: ПТУ-59, ПТУ-26, ВПУ-63, ВПУ-52, ВПУ-57 м.Львова, ВПУ-8 м.Стрия та ВПУ-11 м.Червонограда Львівської області, ПТУ- 43 м. Києва та Київський коледж зв’язку. Усього педагогічним експериментом було


 •