LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування дидактичних комплексів у професійно-технічних училищах електро- і поштового зв'язку (інтегративний підхід)

охоплено 1217 осіб.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше теоретично обгрунтовано положення щодо доцільності формування дидактичних комплексів у закладах професійно-технічної освіти на засадах інтеграції; розроблено модель дидактичного комплексу у професійно-технічних навчальних закладах електро- і поштового зв’язку; доведено доцільність інтеграції управлінського та дидактичного компонентів навчально-виробничого процесу в складі дидактичних комплексів; подальшого розвитку набули положення щодо науково-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу у профтехучилищах.

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в обгрунтуванні підходів до формування дидактичних комплексів у професійно-технічних навчальних закладах; розробці структури та змісту дидактичних комплексів у професійно-технічних навчальних закладах електро- і поштового профілю; виявленні особливостей дидактичних комплексів різних типів у професійно-технічних навчальних закладах електро- і поштового зв’язку; теоретичному обгрунтуванні дидактичних вимог до розробки навчально-методичної документації, нових навчальних планів та програм для функціонування дидактичних комплексів у професійно-технічних навчальних закладах електро- і поштового зв’язку.

Практичне значення дослідження полягає у розробці комплекту документації для забезпечення реалізації дидактичних комплексів у професійно-технічних навчальних закладах професій електро- та поштового зв’язку та науково-методичних рекомендацій для інженерно-педагогічних працівників щодо формування та впровадження дидактичних комплексів.

Результати дослідження впроваджено у практику роботи професійно-технічних закладів Львівської області (довідка № 11/1-88 від 07.03. 2000р.), Київського коледжу зв’язку (довідка № 119 від 06.04. 2000р.), професійно-технічного училища №43 м. Києва (довідка № 01/83 від 05.04. 2000р.)

Особистий внесок дисертанта полягає у теоретичному обгрунтуванні й розробці моделі дидактичного комплексу у професійно-технічних навчальних закладах, визначенні типів дидактичних комплексів; обгрунтуванні підходів до формування дидактичних комплексів на засадах інтеграції у професійно-технічній школі, їх конкретизації для професійно-технічних закладів освіти електро- та поштового зв’язку; виявленні шляхів впровадження цих комплексів у навчально-виховний процес; безпосередній участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи, науковому керівництві проектом “Дидактичний комплекс”; підготовці комплекту навчально-методичних документів і матеріалів для забезпечення діяльності дидактичних комплексів у професійно-технічних навчальних закладах.

Вірогідність наукових положень та висновків дослідження забезпечується методологічною обгрунтованістю його вихідних положень, використанням комплексу дослідницьких методів та процедур згідно з метою і завданнями; коректною кількісною та якісною обробкою емпіричних даних, статистично значущим педагогічним експериментом, репрезентативністю вибірки, а також позитивними наслідками їх впровадження.

На захист виносяться:

1.Теоретично обгрунтовані положення щодо формування дидактичних комплексів на основі інтегративного підходу у професійно-технічних навчальних закладах, зокрема: доцільність інтегрувати у спеціальні дидактичні комплекси споріднені дидактичні проблеми за визначеними цільовими ознаками; забезпечення здатності до взаємодії: елементів, з яких складаються дидактичні комплекси; наявність якісно нових властивостей елементів дидактичних комплексів під час їх інтеграції; структурно-функціональний характер дидактичного комплексу; збереження індивідуальних ознак елементів дидактичного комплексу, що дає змогу керувати кожним елементом; зменшення загального обсягу роботи в межах дидактичного комплексу на основі якісних перетворень елементів комплексу під час їх інтеграції; зв’язок інтегративних процесів у дидактичному комплексі з процесами диференціації.

2.Модель дидактичного комплексу у професійно-технічних навчальних закладах електро- та поштового зв’язку.

3.Структура та зміст дидактичних комплексів різних типів у професійно-технічних навчальних закладах електро- і поштового профілю.

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дослідження обговорено на 15 міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових та науково-практичних конференціях, проблемних та науково-методичних семінарах, педагогічних читаннях у Львові, Києві, Вінниці, Полтаві та Дрогобичі, а також на нарадах методистів та інженерно-педагогічних працівників, науково-методичному семінарі “Тенденції сучасної дидактики” у Львівському науково-практичному центрі Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Результати дослідження відображено в 11 наукових та науково-методичних працях, з них 9 написано без співавторів, у тому числі 1 методичний посібник, 5 брошур з методичними рекомендаціями, 4 статті у провідних наукових фахових виданнях. Обсяг особистого внеску складає 8,5 друкованих аркушів,

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел із 236 найменувань, із них 21 іноземними мовами, 4 додатків на 50 сторінках. Повний обсяг дисертації 237 сторінок (167 сторінок – основна частина), робота містить 5 рисунків на 4 сторінках, 8 діаграм на 6 сторінках, 9 таблиць на 8 сторінках та 7 графіків на 4 сторінках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обгрунтовано актуальність і доцільність дослідження, визначено його об’єкт, предмет, мету, викладено завдання дослідження, гіпотезу та методологічні засади, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення, сформульовано основні положення, що виносяться на захист, висновки про впровадження результатів дослідження.

У першому розділі – “Теоретичні основи інтегративного підходу до формування дидактичних комплексів у професійно-технічній освіті” – викладено результати вивчення стану теорії і практики формування комплексів у професійно-технічній освіті, проаналізовано можливості інтегративного підходу до навчально-виховного процесу у професійно-технічних навчальних закладах, охарактеризовано особливості дидактичного та управлінського компонентів навчально-виховного процесу та можливості їх органічного поєднання. Здійснений аналіз дав змогу виявити специфіку побудови комплексів, розглянути їх у контексті системного та інтегративного підходів до навчання, проаналізувати функціонування комплексів в освіті як компонентів цілісних дидактичних систем, виявити особливості їх побудови у закладах