LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування дидактичних комплексів у професійно-технічних училищах електро- і поштового зв'язку (інтегративний підхід)

процесу у професійно-технічній школі; врахування потреб впровадження нових організаційних підходів у діяльності професійно-технічного навчального закладу; моделювання дидактичних комплексів, з урахуванням специфіки навчально-виробничого процесу; врахування специфіки професійної підготовки у професійно-технічних навчальних закладах різного профілю.

У процесі побудови дидактичних комплексів на основі інтегративного підходу ми враховували закономірності дидактичної інтеграції. На цій основі було обгрунтовано підходи до формування дидактичних комплексів у професійно-технічних навчальних закладах: для підвищення якості фахової підготовки учнів професійно-технічної школи споріднені дидактичні одиниці доцільно інтегрувати у спеціальні дидактичні комплекси за визначеними цільовими ознаками; складові дидактичних комплексів повинні мати властивості, які забезпечують їх здатність до узгодженої взаємодії; інтеграція складових дидактичних комплексів породжує їх якісно нові властивості, що зумовлено властивостями інтеграції; внаслідок інтеграції дидактичний комплекс має структурно-функціональний характер, оскільки всі його складові розташовуються за ієрархією значущості чи відповідності до дидактичної цілі комплексу; збереження індивідуальних ознак складових дидактичного комплексу під час їх інтеграції дає можливість керувати кожним компонентом зокрема; обсяг роботи в межах дидактичного комплексу є меншим, ніж загальна сума відповідних робіт, що виконуються з тією ж метою на основі якісних перетворень складових комплексу під час їх інтеграції; інтегративні процеси у дидактичному комплексі тісно пов’язані з процесами диференціації і навпаки.

3. Модель дидактичного комплексу передбачає виділення його типів за хронологічно-послідовною ознакою (“Професійний відбір”, “Адаптація”, “Базова професійна освіта”, “Спеціальна професійна освіта”, “Творчість у професії”). Кожний тип дидактичного комплексу передбачає наявність базових компонентів навчально-виробничого процесу: дидактичний та управлінський. У межах кожного дидактичного комплексу формується розвиток його основних аспектів (загальнодидактичного, гносеологічного, психологічного, кібернетичного, соціологічного та організаційного).

Функціонування дидактичного комплексу базується на інтегративній взаємодії його складових: структурних (зміст, методи, засоби та форми навчання) та функціональних (гностичні, проектувальні, конструктивні, організаційні та комунікативні). Модель є динамічною й передбачає можливості її удосконалення та розвитку. Розробка моделі для кожного типу комплексу за приблизно однаковою схемою дає змогу забезпечувати координацію функціонування різних дидактичних комплексів.

4. Формування дидактичних комплексів для професійно-технічних навчальних закладів різного профілю має певні особливості. Споріднені дидактичні проблеми об’єднуються за відповідними цільовими ознаками. В межах дидактичного комплексу визначаються завдання об’єднані спільною метою і є в логічному зв’язку. Дидактичний комплекс має системно-структурний характер внаслідок інтеграції, оскільки всі його елементи розташовуються за ієрархією значущості чи відповідності до дидактичної цілі комплексу. Одночасно інтеграція та диференціація освітніх проблем у межах дидактичного комплексу дає можливість ефективніше керувати як окремими елементами так і навчально-виховним процесом в цілому. Разом з тим елементи інтеграції повинні бути різнорідними, щоб запобігти їх синтезу. Ця умова забезпечується різнопрофільністю елементів дидактичного комплексу: профорієнтаційна робота, формування дидактичних матеріалів, дослідження психологічних особливостей учнів тощо. Одним із шляхів вирішення цього завдання є координації управлінського та дидактичного компонентів діяльності професійно-технічного навчального закладу на основі інтегративного підходу, що реалізується дидактичних комплексах.

5. Дидактичні комплекси залежно від конкретних цілей, можна поділяти на типи за різноманітними ознаками. За хронологічно-послідовною ознакою розглядається розвиток навчального процесу від прийому учнів в училище до завершення навчання (з урахуванням можливостей післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, а також перекваліфікації). У цьому контексті можливе формування п’яти видів дидактичних комплексів названих вище.

З урахуванням закономірностей навчання у складі дидактичних комплексів розглядаються загальнодидактичний, гносеологічний, психологічний, кібернетичний, соціологічний та організаційний аспекти. Структурні складові визначають зміст, методи, засоби та форми навчання, а функціональні – поєднують гностичні, проектувальні, конструктивні, організаційні та комунікативні складові кожного дидактичного комплексу.

6. Для забезпечення діяльності дидактичних комплексів розроблено комплект документації для кожного типу комплексів у професійно-технічних навчальних закладах професій електро- і поштового зв’язку та науково-методичні рекомендацій для інженерно-педагогічних працівників.

Узагальнені результати експериментальної роботи свідчать про ефективність запропонованої моделі та дидактичних комплексів, функціонування яких сприяє підвищенню рівня фахової підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Здійснене дослідження дало змогу сформулювати ряд пропозицій і постановочних питань, зокрема: Науково-методичному центру професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України та обласним методичним центрам і кабінетам щодо оновлення змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, організації методичної роботи в училищах, залучення педагогів професійного навчання до створення підручників і навчальних посібників нового покоління.

До подальших напрямів дослідження цієї проблеми ми відносимо:

  • теоретичне обгрунтування цілісної динамічної дидактичної системи як інтегрованої сукупності дидактичних комплексів;

  • виявлення особливостей формування і використання дидактичних комплексів у професійно-технічних навчальних закладів, які здійснюють підготовку кадрів для різних галузей промисловості, сільського господарства, сфери обслуговування.


    Основні положення дисертації викладено у таких публікаціях:

  • Камінський Б. Формування дидактичних систем у професійно-технічній освіті (інтегративний підхід) // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1999. – №1. – С.169-173.

  • Камінський Б.Т. Проблема інтеграції дидактичних комплексів у цілісну педагогічну систему // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – 1999. – Ч.2. – С. 63-69.

  • Камінський Б. Особливості формування дидактичних комплексів у


  •