LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.П.ДРАГОМАНОВА

РЄЗІНА Ольга Василівна

УДК 373.545
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ ТА ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ

УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ


13.00.02 - теорія і методика навчання інформатикиАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук


Київ - 2005
Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Національному педагогічному університеті

імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, професор

Рамський Юрій Савіянович,

Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова, професор кафедри

основ інформатики і обчислювальної техніки.


Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

Клочко Віталій Іванович,

Вінницький національний технічний університет,

завідувач кафедри вищої математики;


кандидат педагогічних наук, доцент

Балик Надія Романівна,

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, доцент кафедри інформатики та методики її викладання.


Провідна установа: Херсонський державний університет,

Міністерство освіти і науки України, кафедра

прикладної математики та інформаційних технологій, м. Херсон.


Захист відбудеться "27" вересня 2005 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (01601, Київ, вул. Пирогова, 9).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (01601, Київ, вул.Пирогова, 9).

Автореферат розіслано "25" серпня 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.О.Швець


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Стрімкий розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій значною мірою впливає на політичну, економічну, соціокультурну, освітню та інші складові процесів розвитку суспільства і держави, а інформаційні ресурси в сучасних умовах стають системоутворюючим фактором їхньої життєдіяльності. У теперішній час інформаційні ресурси можуть бути віднесені до найважливіших стратегічних ресурсів суспільства, значення і вплив яких можна порівняти з впливом капіталу і праці в індустріальну епоху.

В інформаційному суспільстві одним з основних предметів праці більшої частини людей є дані, відомості і знання, а знаряддям праці – інформаційно-комунікаційні технології.

Фахівці прогнозують, що незабаром у новій інформаційній економіці буде впроваджено поділ на "сировинну" і "обробну" галузі. Сировинний сектор складуть масиви неопрацьованих даних, які зберігатимуться в архівах і бібліотеках, або постачатимуться через глобальні інформаційні мережі. "Обробну" складову – спеціалізовані структури, які перетворюватимуть безсистемні дані на змістовні повідомлення, що обумовлюватиме науково-технічний і взагалі освітній і промисловий потенціал країн. Частина коштів державних бюджетів, що постійно збільшується, спрямовуватиметься на створення баз даних національного і наднаціонального масштабу, удосконалення каналів і засобів пошуку, збирання, опрацювання, зберігання, поширення та подання даних і відомостей. В усіх сферах життєдіяльності суспільства все більшого значення і поширення набуватиме інформаційна діяльність, яка є складовою суспільного виробництва, пов’язаного з підготовкою інформаційних продуктів і послуг, спрямованих на задоволення суспільних потреб. Ця діяльність передбачає виконання таких функцій, як пошук і збирання даних і відомостей, їх опрацювання, формування інформаційних масивів, зберігання та поширення інформаційних продуктів і послуг.

З огляду на сказане значно зростатиме суспільний попит на фахівців, здатних здійснювати інформаційну діяльність, забезпечувати надійне функціонування інформаційних систем, застосовувати інформаційно-комунікаційні технології для обслуговування інформаційних потреб людини, держави і суспільства.

Зростаюча динамічність розвитку суспільства, виникнення якісно нових видів діяльності в раніше невідомих галузях, в тому числі в галузі глобальних комп’ютерних мереж, надає особливого значення прагненню і здатності особистості досліджувати новизну та складність світу, що змінюється, розробляти нові стратегії діяльності.

За таких умов питання формування вмінь учнів загальноосвітніх шкіл використовувати інформаційні ресурси у навчально-пізнавальній, а в подальшому і в професійній діяльності, здійснювати пошук даних і відомостей, проводити дослідження засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) постають особливо актуально.

Формування знань про інформаційні ресурси та процеси, вмінь і навичок використання засобів ІКТ при розв’язуванні задач, пов’язаних з пошуком та опрацюванням даних і відомостей, проведенням різного роду досліджень, відбувається зокрема в процесі навчання інформатики. Питанням підтримки засобами ІКТ пізнавальної, інтелектуальної, дослідницької, інформаційно-пошукової діяльності учнів, впровадженню інформаційних технологій в навчальний процес присвячені роботи Н.В.Апатової, Н.Р.Балик, В.Ю.Бикова, Л.І.Білоусової, Л.В.Брескіної, І.Є.Булах, А.Ф.Верланя, М.С.Голованя, Ю.В.Горошка, А.М.Гуржія, М.І.Жалдака, Ю.О.Жука, І.С.Іваськіва, В.І.Клочка, І.М.Лукаш, І.В.Лупан, М.С.Львова, П.М.Маланюка, Н.В.Морзе, С.А.Ракова, Ю.С.Рамського, В.Д.Руденка, З.І.Слєпкань, О.В.Співаковського, О.М.Спіріна, Ю.В.Триуса, Г.Ю.Цибко, Т.І.Чепрасової та ін.

У розвитку інформаційно-пошукової та дослідницької діяльності важливе місце посідає єдиний інформаційний простір, в якому об’єднані інформаційні ресурси, інтегровані через глобальні комп’ютерні мережі. Цей простір визначає перспективу розвитку інформаційно-пошукової та дослідницької діяльності, націленої на пошук релевантних запиту даних і відомостей у глобальних комп’ютерних мережах. Тепер таким єдиним інформаційним простором є мережа Інтернет. Проблемам використання освітнього потенціалу мережі Інтернет у навчальному процесі присвячені роботи І.С.Іваськіва, Н.В.Морзе, Є.С.Полат, Ю.С.Рамського, С.В.Симоновича та ін.

Культурно-історична теорія, діяльнісна теорія навчання та теорія поетапного формування розумових дій, які покладені в основу психолого-педагогічного аспекту дослідження, висвітлюються в роботах Л.С.Виготського, П.Я.Гальперіна, А.М.Ждан, Л.Ф.Обухової, З.О.Решетової, Н.Ф.Тализіної та ін. Вплив роботи з комп’ютером на розвиток розумової, інтелектуальної діяльності учнів, а також вплив роботи з засобами ІКТ на розвиток вищих психічних функцій особистості відображені в роботах О.М.Арестової, Ю.Д.Бабаєвої, Л.М.Бабаніна, О.Є.Войскунського, Т.В.Габай, Ю.І.Машбиця, О.В.Смислової, М.Л.Смульсон, О.К.Тихомирова та ін.

Аналіз досліджень, присвячених використанню служб Інтернету у навчанні, показав, що використання Мережі має значний освітній потенціал, її послуги та ресурси можуть бути ефективно застосовані в навчальному