LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики

процесі при вирішенні певних дидактичних та виховних задач. Використання інформаційних ресурсів і пошукових засобів мережі Інтернет надає учням широкі можливості при розв’язуванні навчальних завдань дослідницького характеру, пошуку і аналізу необхідних для цього матеріалів. Систематична організація такої роботи сприяє розвитку умінь учнів працювати з даними, аналізувати їх, критично осмислювати, відкидати хибні, спотворені та невірогідні повідомлення.

Проте дані констатуючого експерименту свідчать, що старшокласники не в повній мірі, а то й взагалі не використовують освітні інформаційні ресурси Інтернету, не знають специфічних особливостей засобів пошуку, не вміють правильно висловити інформаційну потребу і сформулювати її в інформаційному запиті, не усвідомлюють цінності спеціальних знань і вмінь в галузі інформаційного пошуку в процесі навчальної, навчально-дослідницької, самоосвітньої діяльності.

Таким чином, існує протиріччя між об’єктивною необхідністю формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів у процесі навчання інформатики на основі використання інформаційних ресурсів і пошукових засобів мережі Інтернет і нерозробленістю відповідного наукового і методичного забезпечення, що породжує актуальну соціальнозначущу проблему, на вирішення якої спрямоване дане дослідження.

Необхідність розкриття освітнього потенціалу ефективного використання мережі Інтернет у навчальному процесі, збільшення питомої ваги самостійної, пошукової, дослідницького характеру навчальної діяльності, надання результатам навчання практичної значущості визначили тему дисертаційного дослідження: "Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики".

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри основ інформатики та обчислювальної техніки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (державна реєстрація №0198U001678). Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова (протокол № 6 від 26 грудня 2002 р.) і скоординовано Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології при АПН України (протокол №7 від 21 вересня 2004 р.).

Об’єктом дослідження є процес навчання інформатики учнів старших класів загальноосвітніх шкіл.

Предмет дослідження – методична система формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь старшокласників у процесі навчання інформатики на основі використання інформаційних ресурсів і пошукових засобів мережі Інтернет.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці окремих компонентів комп’ютерно-орієнтованої методичної системи формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів у процесі навчання інформатики в старшій школі на основі використання інформаційних ресурсів і пошукових засобів мережі Інтернет.

В основу дослідження покладено гіпотезу про те, що методично обґрунтоване цілеспрямоване використання в навчальному процесі інформаційних ресурсів Інтернету підвищує як теоретичну, так і прикладну спрямованість курсу інформатики; пошукові системи Мережі є ефективним засобом формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів у процесі навчання інформатики, що сприяє підвищенню рівня їх пізнавальної та інтелектуальної активності, формуванню інтересу до пошукової, навчально-дослідницької, творчої діяльності.Завдання дослідження:

 • Виявити стан проблеми формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів у практиці шкільного навчання інформатики та ступінь її розробки в психолого-педагогічній і методичній літературі.

 • Визначити понятійно-методичний апарат, структуру, вихідні принципи та методи діагностики сформованості інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів у процесі навчання інформатики.

 • Визначити види інформаційних ресурсів та типи інформаційно-пошукових систем Інтернету з урахуванням вимог до них – застосування для формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів та пошуку необхідних даних і відомостей у Мережі .

 • Розробити окремі компоненти комп’ютерно-орієнтованої методичної системи формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів на основі цілеспрямованого використання інформаційних ресурсів і пошукових засобів мережі Інтернет.

 • Розробити педагогічний програмний засіб для формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів на основі використання інформаційних ресурсів і пошукових засобів Мережі, використання якого не потребує Інтернет-доступу.

 • Експериментальним шляхом перевірити ефективність запропонованої методики.

  Методологічною основою дослідження є теорія пізнання, культурно-історична теорія Л.С.Виготського, діяльнісна концепція навчання (П.Я.Гальперін, І.Я.Лернер та ін.), теорія поетапного формування розумових дій (П.Я.Гальперін, А.М.Ждан, Л.Ф.Обухова, З.О.Решетова, Н.Ф.Тализіна та ін.). Водночас враховувалися основні положення Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та "Про національну програму інформатизації", Державної національної програми "Освіта" (Україна XXI століття), основні засади концепції інформатизації освіти та формування основ інформаційної культури учнів.

  Наукова новизна дослідження полягає в теоретичному та експериментальному обґрунтуванні окремих компонентів комп’ютерно-орієнтованої методичної системи формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи на основі використання інформаційних ресурсів і пошукових засобів мережі Інтернет у процесі навчання інформатики. Запропоновано новий зміст навчального матеріалу окремих розділів інформатики, опанування яким сприяє формуванню інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів, а також підвищенню рівня їх пошукової, дослідницької, інтелектуальної активності.

  Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що визначені можливості використання інформаційних ресурсів і пошукових засобів мережі Інтернет у навчальному процесі; визначено структуру і зміст тем "Пошукові системи мережі Інтернет", "Принципи роботи індексних пошукових систем", "Прийоми ефективного пошуку інформації", які можуть бути використані в курсі інформатики старшої школи; дібрані ефективні засоби формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів; визначені психолого-педагогічні особливості управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів у процесі вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет.

  Практичне значення дослідження характеризується такими результатами:

  • розроблено окремі компоненти методичної системи формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів на основі використання інформаційних ресурсів і пошукових засобів мережі Інтернет;

  • розроблені теоретичні положення реалізовані у вигляді навчально-методичного посібника;

  • розроблено і впроваджено в навчальний процес програмний комплекс "Пошук-МЕТА" навчального призначення, реалізований у вигляді електронного посібника, що містить теоретичні положення, систему демонстраційних прикладів і програму-тренажер для формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь;

  • розроблено систему лабораторних робіт щодо вивчення пошукових систем мережі Інтернет,


 •