LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики

інформаційно-пошукові та дослідницькі завдання до них.

Обґрунтованість і вірогідність отриманих в ході дослідження результатів забезпечується методологічними основами дослідження, відповідністю основних положень дисертації результатам психолого-педагогічних і дидактичних досліджень, аналізом значного обсягу теоретичного та емпіричного матеріалу, відповідністю методів дослідження його меті і завданням, впровадженням результатів дослідження в педагогічну практику, позитивними відгуками вчителів та методистів, результатами педагогічного експерименту.

Особистий внесок здобувача полягає в науковому обґрунтуванні теоретичної моделі формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів на основі використання інформаційних ресурсів і пошукових засобів мережі Інтернет; у визначенні структури і змісту нових тем шкільного курсу інформатики "Пошукові системи мережі Інтернет", "Принципи роботи індексних пошукових систем", "Прийоми ефективного пошуку інформації"; у розробці і впровадженні навчального програмного комплексу "Пошук-МЕТА" як засобу формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів у процесі навчання інформатики.

Апробація результатів дослідження здійснювалася протягом 2001-2004 рр. Основні результати доповідалися й обговорювалися на Третій Всеукраїнській конференції молодих науковців "Інформаційні технології в науці, освіті і техніці", ІТОНТ-2002, (Черкаси, 2002р.), Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Комп’ютери в навчальному процесі" (Умань, 2002), науково-методичному семінарі "Інформаційні технології в навчальному процесі" (Одеса, 2003 р.), Всеукраїнському науково-практичному семінарі "Досвід навчання інформатики та інформаційних технологій з використанням вільнопоширюваного програмного забезпечення у загальноосвітніх навчальних закладах" (Київ, НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004 р.), Всеукраїнському науково-методичному семінарі з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі (Київ, НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004 р.), Всеукраїнській науково-методичній конференції "Нові технології навчання у вищій технічній освіті: досвід, проблеми, перспективи" (Київ, Національний університет харчових технологій, 2004 р.), конференції "Informatics in Secondary Schools. Evolution and Perspectives" (Klagenfurt University, Austria, 2005), на засіданнях кафедри основ інформатики і обчислювальної техніки НПУ імені М.П.Драгоманова (2001-2004 рр.) та кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (2001-2004 рр.).

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (довідка №04-10/356 від 02.03.2005 р.), Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (довідка №511 від 02.07.2004 р.), Кіровоградського інституту післядипломної педагогічної освіти імені В.О.Сухомлинського (довідка №214 від 20.04.2004 р.), Кіровоградського педагогічного ліцею (довідка №275 від 17.06.2004 р.), міжшкільного навчально-виробничого комбінату трудового навчання м. Одеси (довідка №46 від 07.09.2004 р.), районної гімназії м. Щорс Чернігівської обл. (довідка №186 від 29.10.2004 р.), загальноосвітньої школи № 4 м. Кіровограда (довідка №133 від 18.06.2004 р.).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 11 роботах. Серед них – 6 у фахових збірниках наукових праць і журналах, 3 – в тезах та матеріалах конференцій, 1 – у навчально-методичному виданні, 1 – авторське свідоцтво на програмний продукт.

Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (199 найменувань обсягом 18 сторінок) та 10 додатків (обсягом 41 сторінка). Повний обсяг дисертації становить 234 сторінки, основний текст викладений на 174 сторінках машинописного тексту, робота містить 11 таблиць та 23 рисунки (з яких додатки містять 8 таблиць та 7 рисунків).


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичну та практичну значущість роботи, охарактеризовано впровадження і апробацію результатів дослідження.

У першому розділі “Теоретичні основи формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів у навчально-пізнавальній діяльності” розглянуті структура і теоретичні основи формування вказаних умінь і визначена доцільність їх формування в умовах застосування глобальних комп’ютерних мереж. Проведено аналіз поняття інформаційних ресурсів суспільства, розкрито їх значення у формуванні інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь, при цьому виявлено провідну роль електронних бібліотек серед інших видів інформаційних ресурсів у навчально-пізнавальній діяльності. Здійснено психолого-педагогічне обґрунтування розгляду комп’ютерних мереж як нової форми розвитку зовнішніх засобів інтелектуальної діяльності.

У результаті аналізу численних наукових, науково-методичних та психолого-педагогічних джерел було виявлено, що у педагогічній науці немає єдиного підходу до визначення понять інформаційно-пошукове вміння та дослідницьке вміння. З урахуванням завдань дослідження за основу було обрано визначення поняття інформаційно-пошукового вміння як складного комплексу розумових і практичних дій, що передбачає: 1) усвідомлення інформаційної потреби і формулювання її в інформаційному запиті; 2) визначення сукупності інформаційних масивів, у яких відбуватиметься пошук; 3) планування і вибір засобів виконання інформаційно-пошукової діяльності; 4) аналіз результатів пошуку.

У даному дослідженні з умінням виконувати дослідницьку діяльність пов’язується: 1) здатність до постановки різноманітних дослідницьких цілей; 2) спроможність до виконання розумових і практичних дій, які підпорядковуються логіці наукового дослідження; 3) здатність до пізнавального інформаційного пошуку і аналітико-синтетичного опрацювання одержаних результатів; 4) готовність до одержання різноманітних, у тому числі несподіваних, непрогнозованих результатів дослідження, з’ясування їх сутності, узагальнення і використання для подальшого пізнання.

У ході даного дослідження встановлено, що основою формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь є інформаційні ресурси суспільства, подані як у традиційній, так і в електронній формі. Сьогодні інформаційні ресурси разом з інформаційно-комунікаційними технологіями відіграють вирішальну роль у забезпеченні управління різноманітними процесами, у розширенні інформаційної взаємодії між людьми, в підготовці та поширенні масової інформації, в процесі інтелектуалізації суспільства, розвитку освіти, науки, охорони здоров’я, культури. Основним напрямом технологічного розвитку інформаційних ресурсів є інтенсивний процес їх розміщення у всесвітній мережі Інтернет.

Незважаючи на всю різноманітність активності користувачів Інтернету, розрізняють три основних види діяльності, опосередкованої Мережею: пізнавальна, ігрова і комунікативна. У даному дослідженні в межах пізнавальної виділяється інформаційно-пошукова та дослідницька діяльності. Мережа Інтернет розглядається як сучасний засіб семіотичного (знакового) опосередкування діяльності. Інтернет є соціотехнічною системою, яка спирається на традиційні знакові системи та сприяє їхньому кількісному ускладненню і якісному