LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики

перетворенню. Згідно з положеннями культурно-історичної теорії розвитку психіки (Л.С.Виготський), знаки і семіотичні системи, що постійно ускладнюються, сприяють розвитку і трансформації вищих психічних функцій.

У другому розділі “Методичні основи формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів у процесі навчання інформатики” визначено можливості використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій як засобів формування зазначених умінь. Розв’язані завдання щодо розробки окремих компонентів комп’ютерно-орієнтованої методичної системи формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів на основі використання інформаційних ресурсів і пошукових засобів мережі Інтернет: визначено і конкретизовано зміст навчального матеріалу, обґрунтовано вибір засобів, методів і організаційних форм навчання. Визначені критерії рівнів сформованості інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь у процесі вивчення пошукових систем мережі Інтернет. Розглянуто можливості використання в навчальному процесі програмного комплексу “Пошук-МЕТА”. Представлені теоретичні та практичні засади створення навчального програмного комплексу, доведена ефективність його використання як засобу формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів.

Широке використання засобів сучасних телекомунікацій надає доступ до інформаційних джерел у будь-яких точках планети, дає змогу отримати необхідні відомості з різних галузей знань. Інформаційно-комунікаційні технології є потужним засобом інформаційно-пошукової та дослідницької діяльності людини, як і інтелектуальної взагалі. Їх використання надає можливості ефективного пошуку даних і відомостей у величезних обсягах інформаційних ресурсів. Інформаційно-комунікаційні технології є невід’ємним інструментом наукових та навчальних досліджень. Крім забезпечення функцій зберігання, пошуку, опрацювання даних і відомостей їх використання надає можливість проведення експериментів, створення і дослідження комп’ютерних моделей, візуальної перевірки гіпотез тощо. Саме запровадження засобів ІКТ у навчальний процес дало змогу ширше застосовувати продуктивні, розвивальні методи навчання дослідницького характеру.

Як засіб навчання для пропонованої методичної системи обрано інформаційно-пошукові системи мережі Інтернет. У даному дослідженні пошукові системи мережі Інтернет розглядаються як інформаційні технології, функціонування яких базується на використанні знакових систем. У вітчизняній педагогіці і психології, починаючи з Л.С.Виготського, надається важливе значення опануванню знакових систем у психічному та інтелектуальному розвитку дитини, і все більше уваги приділяється їх вивченню і розробці.

До змістової складової вказаної методичної системи запропоновано включити такий теоретичний матеріал: типи пошукових систем мережі Інтернет (пошукові каталоги та індексні пошукові системи), принципи роботи індексних пошукових систем (процеси сканування, індексації, ранжирування), поняття релевантності та мови запитів, детальне вивчення особливостей роботи деякої інформаційно-пошукової системи. Для українських школярів таким об’єктом вивчення може стати інформаційна-пошукова система <МЕТА> (http://meta.ua, м.Харків).

Навчання вмінь здійснювати пошук даних і відомостей в мережі Інтернет пов’язане з деякими труднощами організаційного та технічного характеру:

 • робота зі складними програмними продуктами у великому комп’ютерному класі часто виходить з-під контролю вчителя, особливо, якщо клас оснащений Інтернет-доступом;

 • опрацювання результатів пошуку вимагає значного часу, оскільки на запит користувача реальні індексні пошукові системи видають, як правило, від тисячі до сотень тисяч посилань;

 • результати пошуку не завжди можна передбачити, оскільки через деякий проміжок часу на той самий запит пошукова система може видавати посилання на інші документи, ніж у попередній раз, що утруднює контроль за результатами діяльності;

 • не завжди надається зв’язок високої якості;

 • не всі школи і комп’ютерні класи мають вихід в Інтернет.

Деякі дослідники висловлюють думку, що в процесі навчання доцільно використовувати не професійні програмні засоби, а їхні аналоги – імітатори, які відтворюють основні функції відповідних систем в обсязі, достатнім для розуміння основ їх функціонування. Опанування принципів роботи з програмами-імітаторами значно простіше, ніж з відповідними професійними програмами, оскільки при роботі з імітатором є можливість використовувати тільки необхідні функції, залишаючи осторонь надлишкові технічні деталі та інтерфейсні елементи.

У межах даного дослідження створено програмний засіб "Навчальний програмний комплекс Пошук-МЕТА" з метою формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів на основі Інтернет-технологій, який не вимагає під’єднання до Мережі. Постановка мети обумовила необхідність розв’язання наступних завдань:

 • теоретичний матеріал курсу, що вивчається, подано у вигляді гіпертекстової структури з використанням засобів мультимедіа;

 • підготовлені демонстраційні приклади;

 • сформовано базу пошуку у відповідності до педагогічних та виховних цілей, дібрано Web-документи з цікавою і актуальною для учнів тематикою;

 • у сформованій базі організовано повнотекстовий пошук документів з підтримкою мови запитів;

 • розроблено систему інформаційно-пошукових завдань.

За функціональним призначенням "Пошук-МЕТА" є комп’ютерно-орієнтованою системою для здійснення повнотекстового пошуку в базі Web-документів; організації і комп’ютерної підтримки навчально-пізнавальної діяльності; формування інформаційної культури і культури навчальної діяльності учнів. За методичним призначенням програмний комплекс можна розглядати як: навчальну програму (повідомляється певний навчальний матеріал, пропонуються завдання для виконання, формуються уміння і навички інформаційно-пошукової та дослідницької діяльності); демонстраційну програму (забезпечується унаочнення подання матеріалу, візуалізація виучуваних об’єктів); імітаційну програму (імітується певний аспект реальності для вивчення його основних функціональних характеристик); програму-тренажер (надається можливість відпрацювання інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь).

Програмні засоби навчального призначення є складними системами, їх створення ґрунтується на системному підході, який передбачає застосування принципів структурування, ієрархічності, модульності. Програмний комплекс "Пошук-МЕТА" побудований з урахуванням указаних принципів, його взаємопов’язаними складовими є: електронний навчальний посібник, система демонстраційних прикладів, програма-тренажер. Електронний навчальний посібник містить теоретичний матеріал поданий у вигляді гіпертексту з використанням засобів мультимедіа. Об’єктами демонстраційних прикладів є пошукові системи Yahoo!, Google, Яндекс, <МЕТА>. Для створення програми-тренажера навчального програмного комплексу "Пошук-МЕТА" з мережі Інтернет були відібрані Web-документи загальним обсягом 500 Mb, які мають наукову, освітню, пізнавальну спрямованість. Співробітниками інформаційно-пошукової системи <МЕТА> ці документи були проіндексовані, і на їх основі організовано повнотекстовий пошук з підтримкою мови запитів. Програма опрацьовує запити українською, російською, англійською мовами.

Використання програмного комплексу "Пошук-МЕТА" є варіативним, тобто:

 • система демонстраційних