LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики

прикладів може не виконуватися учнями, які мають загальні навички роботи з пошуковими системами Інтернету (орієнтація на різну початкову підготовленість учнів);

 • питання розширеного пошуку є специфічними і можуть бути необов’язковими для вивчення (орієнтація на різну глибину засвоєння навчального матеріалу);

 • програму можна використовувати в будь-яких середніх навчальних закладах незалежно від їх спеціалізації; матеріали бази пошуку можуть бути використані на уроках історії, української літератури, астрономії, правознавства та ін. (орієнтація на різні спеціальності і програми різних курсів);

 • за кількістю учнів програма є локально-мережною і адаптованою для класно-урочної системи; також створені всі умови для самостійного індивідуального опанування матеріалу (орієнтація на різні організаційні форми навчання).

  Програмний комплекс "Пошук-МЕТА" може бути використаний в школах і класах, які не мають виходу до глобальної мережі. Доцільне його використання і в навчальних закладах, які під’єднані до мережі Інтернет, тому що:

  • сформована пошукова база даних навчального призначення, яка не містить "шкідливих" матеріалів;

  • процес навчання цілком керований з боку вчителя, що не завжди можливо, якщо учні мають Інтернет-доступ;

  • пропонується велика кількість матеріалів для пошуку, в тому числі й інформаційного шуму, для формування інформаційно-пошукових умінь;

  • програма-тренажер не містить зайвих матеріалів, що можуть відвертати увагу учнів (реклама, новини, оздоблення Web-сторінок тощо);

  • немає залежності від якості зв’язку;

  • немає небезпеки зараження комп’ютерів вірусами;

  • робота в реальних комп’ютерних мережах потребує оплати.

  Дослідно-експериментальна робота в ході даного дослідження проводилась на протязі 2001-2004 років (в експерименті взяли участь більше 300 учнів ліцеїв та загальноосвітніх шкіл) як трьохетапний педагогічний експеримент.

  Для підтвердження актуальності обраного напряму дослідження на першому етапі (2001-2002 н.р.) проводився констатуючий експеримент з метою:

  • установити орієнтовний рівень знань, умінь і навичок учнів, необхідний для ефективного виконання інформаційно-пошукової та дослідницької діяльності;

  • з’ясувати потреби звернення учнів до Інтернету; види діяльності, що здійснюються ними в Мережі; види інформаційних ресурсів, які найчастіше використовуються учнями;

  • визначити засоби формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів;

  • з’ясувати потребу учнів у педагогічному програмному засобі, за допомогою якого вони могли б підготуватися до ефективної інформаційно-пошукової та дослідницької діяльності з використанням мережі Інтернет.

  Як основний метод отримання емпіричних даних було обрано метод анкетування. Анкета спрямована на з’ясування потреби у зверненні до Мережі та її інформаційних ресурсів, потреби у вивченні пошукових засобів Інтернету. У ході експерименту було заповнено і опрацьовано 284 анкети. З них заповнено: 78 – учнями фізико-математичних класів ліцеїв, 37 – учнями гуманітарних класів ліцеїв, 169 – учнями старших класів загальноосвітніх шкіл.

  Більшість опитаних учнів розглядали Інтернет як додаткове джерело інформації (до 87%), але віддавали перевагу розважальним видам ресурсів (до 84%). Серед джерел додаткових матеріалів до навчальних предметів безумовним лідером були бази даних рефератів (до 71%), послугами електронних бібліотек користувалися тільки 8% опитаних учнів загальноосвітніх шкіл. Важливим результатом опитування був той факт, що майже 98% учнів вважали, що вміння знаходити необхідні дані і відомості в Інтернеті знадобляться їм у майбутньому навчанні і професійній діяльності. Визначальним для подальшого напряму дослідження було запитання про потребу учнів у навчальній комп’ютерній програмі, за допомогою якої вони могли б підготуватися до ефективної інформаційно-пошукової та дослідницької діяльності в мережі Інтернет. Схвальну відповідь дали 84% опитаних.

  На другому етапі (2002-2003 н.р.) проводився пошуковий експеримент, у ході якого:

  • здійснювався теоретичний аналіз наукової та науково-методичної літератури;

  • проводився аналіз директивних матеріалів органів освіти, навчальних планів і програм, освітнього стандарту з інформатики, підручників і навчальних посібників з інформатики для середньої школи;

  • досліджувалися можливості використання інформаційних ресурсів і засобів їх пошуку в мережі Інтернет у навчально-пізнавальній діяльності учнів старшої школи;

  • продовжувалася робота над створенням навчального програмного комплексу "Пошук-МЕТА".

  У результаті пошукового експерименту були розроблені дидактичні матеріали і навчальний програмний засіб для проведення формуючого експерименту.

  На третьому, формуючому, етапі (2003-2004 н.р.) здійснювалося експериментальне навчання учнів старших класів за темою "Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет" у відповідності з розробленими в ході дослідження навчальними матеріалами.

  Ефективність навчання визначалась з використанням розроблених критеріїв рівнів сформованості інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь у процесі вивчення пошукових систем мережі Інтернет. На рисунках 1, 2 показано розподіл учнів за рівнями сформованості вказаних умінь до і після проведення експерименту відповідно.


  Рис. 1. Рівні сформованості інформаційно-пошукових умінь до і після проведення експерименту


  Рис. 2. Рівні сформованості дослідницьких умінь до і після проведення експерименту


  Результати формуючого експерименту свідчать, що цілеспрямоване використання інформаційних ресурсів і засобів їх пошуку в мережі Інтернет у процесі навчання інформатики позитивно впливає на процес формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів. Застосування запропонованих компонентів методичної системи навчання інформатики сприяє формуванню в учнів стабільних умінь і навичок використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, здібностей і прагнення адаптуватися до інформаційного середовища діяльності, що швидко змінюється, підвищує практичну значущість результатів навчання інформатики.

  ВИСНОВКИ

  Відповідно до мети та висунутої гіпотези в процесі дослідження отримано наступні основні результати:

  • на основі аналізу науково-методичної літератури і власних спостережень, а також з урахуванням стрімкого збільшення обсягів інформаційних ресурсів суспільства і досягнень в галузі інформаційно-комунікаційних технологій встановлено, що формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів необхідно в курсі інформатики старшої школи;

  • розроблено окремі компоненти (цілі, зміст, засоби, організаційні форми навчання) методичної системи формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів на основі технологій інформаційного пошуку мережі Інтернет;

  • запропоновано структуру і зміст теми "Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет";

  • за участю автора розроблено навчально-методичний посібник "Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет";

  • за участю автора на основі Web-технологій і технологій інформаційного пошуку мережі Інтернет створено навчальний програмний комплекс "Пошук-МЕТА", який є ефективним засобом формування інформаційно-пошукових та дослідницьких


 •