LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики

умінь учнів, що підтверджують результати проведеного педагогічного експерименту;

 • розроблено систему лабораторних робіт, які охоплюють усі розділи курсу, що вивчається, і містять демонстраційні та тренувальні інформаційно-пошукові та дослідницькі завдання;

 • визначені критерії рівнів сформованості інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь у процесі вивчення пошукових систем мережі Інтернет;

 • розроблено схему орієнтувальної основи дії пошуку документів в Інтернеті;

 • проведено педагогічний експеримент та аналіз його результатів, що підтверджують ефективність запропонованої методики формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики.

  Отримані результати дослідження дають підстави зробити наступні висновки:

 • Використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет має значний освітній потенціал і їх застосування у навчальній та дослідницький діяльності учнів є педагогічно доцільним.

 • Пошукові системи мережі Інтернет є ефективними засобами формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів.

 • Систематичне і цілеспрямоване вивчення і використання інформаційних ресурсів і засобів пошуку мережі Інтернет сприяє наданню результатам навчання практично значущого характеру, формуванню логічного і критичного стилю мислення, створює необхідні передумови для інтенсифікації навчальної діяльності, підвищує рівень інформаційної культури учнів.

 • Використання навчального програмного комплексу "Пошук-МЕТА" дає змогу збільшити питому вагу самостійної, дослідницького характеру навчальної діяльності, підготуватися до продуктивної роботи в мережі Інтернет.

  Отримані результати дали змогу намітити деякі напрями подальших досліджень:

  • доцільним є проведення порівняльного аналізу особливостей англомовного і кириличного пошуку;

  • перенесення навчального комплексу "Пошук-МЕТА" з компакт-диску на DVD-носій надасть змогу збільшити обсяг пошукової бази у сім-вісім разів, що підвищить ефективність використання програми;

  • доцільним є створення кількох версій вказаної програми, пошукові бази яких будуть дібрані з урахуванням спеціалізації навчального закладу.

  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Рєзіна О.В. Створення WEB-сторінки як засіб підвищення творчої активності учнів // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук праць / Редкол. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Випуск 5. – 2001. – С.194-202.

 • Рєзіна О.В. Особливості використання інформаційних можливостей мережі Інтернет учнями старших класів // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук праць / Редкол. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Випуск 6. – 2003. – С.194-200.

 • Рєзіна О.В. Служба <МЕТА> як засіб формування інформаційно-пошукових умінь // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №3. – С.13-17.

 • Рєзіна О.В. Психолого-дидактичні особливості формування інформаційно-пошукових умінь // Рідна школа. – 2004. – №1. – С.9-11.

 • Рамський Ю.С., Рєзіна О.В. Програмний комплекс "Пошук-МЕТА": можливості використання в навчальному процесі // Нові технології навчання.– К.: Наук.-метод. центр вищої освіти. – 2004. – С. 90-95 (особистий внесок: автором дисертації опрацьовані і представлені результати педагогічного експерименту).

 • Ramsky Y.S, Rezina O.V. Study of Information Search Systems of the Internet // From Computer Literacy to Informatics Fundamentals. – Klagenfurt (Austria): Springer, 2005. – P.84-91 (особистий внесок: автором дисертації розроблено психолого-педагогічний аспект досліджуваної проблеми, представлені результати впровадження програмного комплексу "Пошук-МЕТА" в навчальний процес).

 • Програмний продукт "Навчально-програмний комплекс "Пошук-МЕТА": А.с. №10240. Україна. Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності / Ю.С.Рамський, О.В.Рєзіна – Дата реєстрації 11.06.2004 (особистий внесок: автором дисертації структуровано навчальний матеріал у вигляді гіпертексту, підготовлені демонстраційні приклади, дібрані Web-документи до пошукової бази програми-тренажера, підготовлена система лабораторних робіт ).

 • Рєзіна О.В. Особливості використання інформаційних можливостей мережі Інтернет учнями старших класів // Інформаційні технології в науці, освіті і техніці (ІТОНТ-2002): Матеріали третьої Всеукраїнської конференції молодих науковців 17-19 квітня 2002 р. – Черкаси: Видавничий відділ ЧДУ ім.Б.Хмельницького, 2002. – с.286-288.

 • Рєзіна О.В. Інформаційно-пошукова служба <МЕТА> - основні можливості роботи // Комп’ютери в навчальному процесі: Матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції 29-30 жовтня 2002 р. – Умань: Алмі, 2002. – с.59-60.

 • Резина О.В. Обучающая программа "Поиск-МЕТА": возможности использования в процессе изучения информатики // Информационные технологии в учебном процессе: Сборник трудов четвертого научно-методического семинара 25-28 июня 2003 г. – Одесса: ЮГПУ имени К.Д.Ушинского, 2003. – с.65-66.

 • Рамський Ю.С., Рєзіна О.В. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет: Навч. посіб. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – 60 с. (особистий внесок: автором дисертації написаний розділ 4, розроблена система завдань до лабораторних робіт).

  АНОТАЦІЯ

  Рєзіна О.В. Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання інформатики. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Київ. 2005.

  У дисертації обґрунтована можливість формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів на основі використання інформаційних ресурсів і пошукових засобів мережі Інтернет. Розроблено окремі компоненти методичної системи навчання інформатики учнів старшої школи, орієнтованої на систематичне і цілеспрямоване використання інформаційних ресурсів і пошукових засобів мережі Інтернет. Створено і впроваджено в навчальний процес програмний продукт "Навчальний програмний комплекс "Пошук-МЕТА", показано, що він є ефективним засобом формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів.

  Ключові слова: інформаційно-пошукові вміння, дослідницькі вміння, інформаційні ресурси, інформаційно-пошукова система, глобальна мережа Інтернет, знакова система, програмний засіб.

  АННОТАЦИЯ

  РезинаО.В. Формирование информационно-поисковых и исследовательских умений учащихся старшей школы в процессе обучения информатике. – Рукопись.

  Дисертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения информатике. Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова. Киев. 2005.

  В дисертации представлена научно обоснованная методика формирования информационно-поисковых и исследовательских умений учащихся старшей школы в процессе обучения информатике.

  В работе рассмотрены структура и теоретические основы формирования информационно-поисковых и исследовательских умений, определена целесообразность их формирования в условиях применения глобальных компьютерных сетей. Проведен анализ понятия информационных ресурсов общества, раскрыто их значение в формировании указанных умений, при этом определена ведущая


 •