LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування інформаційної культури студентів педагогічних вузів при вивченні курсу інформатики

Харківський державний педагогічний університет

ім. Г.С. СковородиУДК 378

Столяревська Алла ЛеонідівнаФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗІВ

ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ ІНФОРМАТИКИ

13.00.01 - теорія та історія педагогіки


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Харків - 1999

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському державному педагогічному університеті
ім. Г.С. Сковороди Міністерства освіти України.

Науковий керівник:

доктор педагогічних наук, професор
Дмитренко Тамара Олександрівна,

Харківський державний педагогічний університет
ім. Г.С. Сковороди, професор кафедри соціальної
педагогіки і правового виховання.

Науковий консультант:

кандидат фізико-математичних наук, професор Білоусова Людмила Іванівна,

Харківський державний педагогічний університет
ім. Г.С. Сковороди, завідувач кафедри інформатики.


Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор

Мархель Іван Іванович,

Одеський державний морський університет,

професор кафедри підйомно-транспортних машин;кандидат педагогічних наук, доцент

Синельник Ірина Василівна,

Харківський державний політехнічний університет,

доцент кафедри загальної й експериментальної фізики.


Провідна установа:

Харківський державний університет,

кафедра педагогіки, Міністерство освіти України,

м. Харків.

Захист відбудеться “_3_”__лютого____1999 р. о _13_годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.04 у Харківському державному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди за адресою: 310168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд.__.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди за адресою: 310168, м. Харків, вул. Блюхера, 2.

Автореферат розісланий “_2_”__січня_____1999 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Т.О.Дмитренко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

АКТУАЛЬНІСТЬ І СТУПІНЬ ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ. Пи обумовили ви внь, спрямоваих , що і , , . а а а “ ( XXI )” визначила провідні и : у , - , . им і випереджальний її , ставлення , , , культури .

значущості складової , , у , , . Інформаційні технології проникли практично в кожну з галузей людської діяльності, навіть у культуру і мистецтво. Об’єкти культурної спадщини, які завжди були недосяжними для формалізації, зараз відтворюються в електронному вигляді, і це забезпечує якість, довговічність та ефективність їх зберігання. Поширення телекомунікаційних засобів дає можливість швидкого доступу до інформаційних ресурсів, накопичених людством. Разом з тим, не кожна людина реалізує можливості, які надаються інформаційними технологіями, і усвідомлює їх цінність. Необхідність орієнтації людини на використання інформаційних технологій сучасного рівня ередбачає і и : засвоюв знання про основи інформаційного обміну, способи накопичення, зберігання, поширювання знань, засоби комунікації; набувати ня та навички ї . знання, у, навички є ністю .

- це особливий аспект соціального життя. Вона виступає , , впливає на ефективність її .

є ою. виступають: - суттєво ає хід , - ь ' навчальною і дослідницькою , - ' компоне ' , - сприяє ю , ою інтелектуальними а.

У психолого-педагогічних дослідженнях протягом останніх років розглядаються різноманітні аспекти формування інформаційної культури людини. Безпосередньо питанню сутності інформаційної культури приділяється увага в роботах ..ї, В.О.Виноградова, ..іьої, А.П.Єршова, В.А.Кайміна, В.З.Когана, В.Ю.Мілітарьова, Ю.А.Первина, В.М.Розина, Л.В.Скворцова, В.Ф.Cyxiної, І.М.Яглома. , як показали ..а, ..іьа, .., ..еи, В.Ф.Сухіна, є м ом людини. Становлення інформаційної культури відбувається в процесі навчання і професійної діяльності через їх . Аспект формування всебічно розвиненої, гармонійної особистості в умовах інформаційного суспільства піднімався в роботах Б.С.Гершунського, В.І.Громики, Л.Б.Ітельсона, В.Я.Ляудис, Є.І.Машбиця, В.М.Монахова, П.І.Підкасистого, Н.Ф.Тализіної, O.K.Тихомирова. Впливу нових інформаційних технологій на зміст навчання присвячені роботи Л.І.Білоусової, Д.Х.Джонасена, О.М.Довгялла, А.П.Єршова, М.П.Лапчика, С.С.Лаврова, О.Ю.Уварова. Проблеми формування предметних комп’ютерних середовищ i педагогічних програмних засобів розглядаються у роботах П.Л.Брусиловського, О.Г.Гейна, Н.Л.Луніної, В.О.Петрушина, С.А.Ракова, І.В.Синельник. Застосування у навчанні ідей i засобів штучного інтелекту щодо формування інформаційної культури людини обґрунтовано в роботах О.М.Довгялла, М.І.Жалдака, Г.С.Поспєлова, Д.О.Поспєлова, Ю.С.Рамського.

Завдання формування інформаційної культури підростаючого покоління, що житиме у XXI столітті, є надзвичайно важливим. У відповідності до концепції інформатизації освіти, випускник загальноосвітньої школи має бути теоретично і практично готовим до активного застосування у своїй діяльності нових інформаційних технологій, освоєння інфраструктури інформаційного суспільства. Основи інформаційної культури закладаються при вивченні курсу інформатики,

який , бо уявлення системи і , порушує широке коло проблем від аналітико-синтетичної обробки інформації до формування ноосфери. У процесі вивчення курсу інформатики формуються розуміння важливості ефективного використання інформації для особистості і суспільства, навички застосування електронної інформації, що сприяє зростанню інформаційної культури суспільства. Така провідна роль курсу інформатики змушує особливо уважно ставитися до підготовки майбутнього вчителя інформатики, до формування його особистої інформаційної культури.

Разом з тим, питання, пов’язані з аналізом формування інформаційної культури майбутнього вчителя, не були об’єктом спеціального дослідження, що й зумовило вибір теми: “Формування інформаційної культури студентів педагогічних вузів при вивченні курсу інформатики”. На нашу думку, ці питання є актуальними не тільки з точки зору вдосконалення фахової підготовк