LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.П. ДРАГОМАНОВА


ШИМАН Олександра Іванівна
УДК 373.31 + 681.3-184.4ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
13.00.02 – теорія та методика навчання інформатики

Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наукКиїв – 2005

Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України, Жалдак Мирослав Іванович, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, завідувач кафедри основ інформатики та обчислювальної техніки.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

Клочко Віталій Іванович,

Вінницький національний технічний університет,

завідувач кафедри вищої математики;


кандидат педагогічних наук

Смалько Олена Аркадіївна,

Кам’янець-Подільський державний університет,

старший викладач кафедри інформатики

та методики її викладання.

Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний університет

імені В. Винниченка,

Міністерство освіти і науки України,

кафедра інформатики, м. Кіровоград.


Захист відбудеться „11” жовтня 2005 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, м. Київ, вул. Пирогова 9.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова 9.


Автореферат розіслано „01” вересня 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В. О. Швець

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність дослідження. Однією з найважливіших особливостей кінця ХХ-го – початку ХХІ-го століть є перехід розвинутих країн від постіндустріального до інформаційного суспільства. Рівень розвитку суспільства суттєво обумовлюється рівнем розвитку системи освіти, тому сучасність ставить перед системою освіти нові завдання, пов’язані з виробленням педагогічної стратегії в умовах масової інформатизації навчального процесу на всіх освітніх рівнях.

Якісна реалізація поставлених завдань потребує широкого впровадження в навчальний процес комп’ютерно-орієнтованих систем навчання, що базуються на комп’ютерній підтримці навчально-пізнавальної діяльності.

Масштаби та ефективність використання комп’ютерної техніки та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій зумовлюють високі вимоги до рівня інформаційної культури фахівців в різних галузях знань. Саме тому інформаційна культура розглядається зараз як обов’язковий складник загальної культури педагога будь-якого профілю й основи її необхідно формувати у студентів під час навчання на всіх факультетах вищих педагогічних навчальних закладів з урахуванням специфіки відповідного фаху.

Різні аспекти розв’язування проблем формування інформаційної культури учителів певною мірою представлені у наукових дослідженнях ряду вчених. Ключові питання інформатизації освіти, аналіз педагогічного потенціалу інформатизації навчального процесу розглядалися у працях Н. В. Апатової, Л. І. Білоусової, В. Ю. Бикова, І. Є. Булах, А. П. Єршова, М. І. Жалдака, Б. Г. Житомирського, Ю. О. Жука, В. І. Клочка, М. П. Лапчика, Г. О. Михаліна, В. М. Монахова, Н. В. Морзе, С. А. Ракова, Ю. С. Рамського, О. В. Співаковського, М. І. Шкіля та ін. Психологічні аспекти використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі досліджувались в роботах В. П. Безпалька, В. М. Бондаровської, П. Я. Гальперіна, В. П. Зінченка, Ю. І. Машбиця, О. М. Леонтьєва, В. В. Рубцова, В. Ф. Паламарчук, Л. Н. Прокопенка, Н. Ф. Тализіної та ін.

Попри велике наукове і практичне значення згаданих досліджень ряд аспектів потребує подальшого вивчення. Водночас зміст навчання, спрямованого на розвиток інформаційної культури майбутнього педагога, має бути диференційованим у відповідності до освітньої ланки, специфіки навчання, його змісту і засобів, умов реалізації тощо. Зокрема, недостатньо розроблені питання методики формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи, робота яких має свою специфіку, обумовлену віковими та індивідуальними особливостями дітей молодшого шкільного віку.

Останнім часом з’явилися різні підходи до обґрунтування доцільності чи недоцільності використання комп’ютерної техніки в початковій школі й саме це, в першу чергу, позначилося на змістовому наповненні інформаційної підготовки майбутнього вчителя цієї школи. На думку професора М.І.Жалдака, „в основу інформатизації навчального процесу слід покласти створення і широке впровадження в повсякденну педагогічну практику нових комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання на принципах поступового і неантагоністичного, без руйнівних перебудов і реформ, вбудовування інформаційно-комунікаційних технологій у діючі дидактичні системи, гармонійного поєднання традиційних та комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання...”, і ми спиратимемося на цю дослідницьку позицію при розгляді питань формування основ інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів.

Глобальність завдань інформатизації, залучення до сучасних інформаційних технологій значної частини суспільства передбачають початок їх вирішення вже на рівні початкової ланки освіти. Під час навчання у вищому педагогічному навчальному закладі майбутній учитель початкової школи має чітко усвідомити і враховувати у своїй подальшій професійній діяльності специфіку використання комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання в початковій ланці, яка обумовлюється підвищеною увагою до дотримання санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вікових, психологічних та фізіологічних особливостей розвитку молодших школярів.

Система занять у вищих педагогічних навчальних закладах з інформаційної підготовки майбутніх педагогів повинна вести не лише до розширення користувацьких вмінь та навичок, але й впливати на організацію навчально-виховного процесу в початковій школі, надаючи в розпорядження вчителя потужний універсальний інструмент – комп’ютер.

Проведений аналіз стану реального навчального процесу у вищих педагогічних навчальних закладах дозволив виявити суперечність між вимогами суспільства до підготовки сучасного вчителя початкової школи, здатного до використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання