LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи

у своїй професійній діяльності, і практикою підготовки студентів. Під час навчання інформаційних технологій комп’ютер розглядають переважно як об’єкт вивчення, не акцентуючи увагу на тому, що він є потужним засобом навчання, використання якого допоможе вчителю вирішувати дидактичні та методичні завдання на якісно вищому рівні. Отже, існує необхідність наукового обґрунтування змісту і методики професійно-спрямованого навчання інформаційних технологій майбутніх учителів початкової школи, яке зумовить формування основ їх інформаційної культури.

Так, важливість формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи, з одного боку, і недостатня розробленість методики навчання, особливо такої, що передбачає використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання в подальшій професійній діяльності, з іншого боку, визначає актуальну соціально значиму педагогічну проблему дослідження.

Усвідомлення об’єктивних потреб розв’язання аналізованої проблеми, її недостатню розробленість у психолого-педагогічній теорії і породжені цим протиріччя у педагогічній практиці обумовили вибір теми дослідження: „Формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження пов’язане з реалізацією основних положень Закону України „Про освіту”, Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепцією програми інформатизації освіти, комп’ютеризації сільських шкіл та виконане в рамках комплексної програми „Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання природничих дисциплін в середніх загальноосвітніх та вищих педагогічних навчальних закладах” (код державної реєстрації 0101U002751) кафедри основ інформатики та обчислювальної техніки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Тема дослідження узгоджувалася з науковою темою „Формування основ професійної культури майбутніх учителів початкової школи” кафедри теорії і методики початкового навчання Бердянського державного педагогічного університету.

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Бердянського державного педагогічного інституту (протокол № 5 від 01.03.2002 р.) і узгоджено Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 2 від 25.02.2003 р.).

Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні й розробці компонентів методичної системи формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи.

Об’єктом дослідження є процес підготовки майбутніх учителів початкової школи у вищих педагогічних навчальних закладах.

Предметом дослідження є методика формування у майбутніх учителів початкової школи основ інформаційної культури на основі комплексного використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання.

Відповідно до поставленої проблеми була теоретично обґрунтована і експериментально підтверджена гіпотеза, яка базувалася на припущенні, що забезпечення підвищення рівня всебічної професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи, в тому числі і в напрямку педагогічно виправданого і доцільного використання комп’ютерно-орієнтованих засобів в навчальному процесі, і, відповідно, формування основ їх інформаційної культури, можливе за умов:

– засвоєння достатнього обсягу знань та вмінь для систематичного і ефективного використання комп’ютерної техніки під час навчання у педагогічному ВНЗ;

– використання комп’ютера для підготовки традиційних навчально-методичних матеріалів для початкової школи;

– ознайомлення з існуючими варіантами педагогічних програмних засобів навчального призначення для початкової школи;

– вироблення навичок створення власних навчальних мультимедійних програм;

– проведення занять з учнями початкової школи з використанням комп’ютера як засобу професійної діяльності педагога.

Для перевірки гіпотези був проведений педагогічний експеримент, який дав змогу дослідити реальний стан інформаційної підготовки майбутніх учителів початкової школи, здійснити експериментальну перевірку ефективності пропонованої методики навчання інформаційних технологій відповідно сформульованим критеріям. Для аналізу, опрацювання і узагальнення експериментальних матеріалів використовувалися табличні і графічні форми відображення даних.

Мета, об’єкт, предмет та гіпотеза дослідження зумовили основні завдання дослідження:

  • проаналізувати психолого-педагогічну, науково-методичну та навчальну літературу з проблеми дослідження;

  • розкрити роль і місце сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи;

  • визначити психолого-педагогічні основи формування інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи;

  • розробити основні компоненти методичної системи навчання інформаційних технологій майбутніх учителів початкової школи;

  • окреслити напрямки практичного використання комп’ютера як універсального дидактичного засобу навчання;

  • перевірити експериментальним шляхом рівень сформованості інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи.

Поставлені завдання обумовили вибір теоретичнихметодів дослідження:

  • аналіз психолого-педагогічної літератури стосовно проблеми дослідження, навчальних планів і програм, підручників з інформатики та інформаційних технологій, методичного забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі;

  • аналіз і узагальнення зарубіжного й вітчизняного досвіду використання комп’ютерів у навчальному процесі в школі та вищих педагогічних навчальних закладах, а також вивчення досвіду навчання комп’ютерних дисциплін в споріднених навчальних закладах;

  • розробка та педагогічна перевірка експериментального варіанту теоретичного та практичного наповнення курсу інформаційних технологій, що враховує особливості навчання у вищому педагогічному навчальному закладі при підготовці майбутніх учителів початкової школи.

У процесі вивчення стану досліджуваної проблеми в практиці були використані такі емпіричніметоди: педагогічні спостереження за процесом навчання студентів та діяльністю вчителів початкової школи; анкетування студентів і вчителів, індивідуальні й групові бесіди з ними; аналіз результатів виконання студентами практичних завдань з використанням інформаційних технологій, аналіз роботи практикуючих вчителів; цілеспрямований педагогічний експеримент (констатуючий, пошуковий, формуючий).

Методологічною основою дослідження є концептуальні положення теорії пізнання, теорії особистості та її розвитку в процесі навчання та виховання, діяльнісний підхід до розвитку особистості, комплексний підхід до організації навчально-виховного процесу; нова парадигма вищої освіти в умовах національного відродження держави, основні