LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи

положення Законів України „Про освіту”, „Про Вищу освіту” та „Про Національну програму інформатизації”, Державної програми „Освіта (Україна ХХІ століття)”, концепція сучасного інформаційного суспільства, основні положення інформатизації освіти та основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу.

Теоретичну основу дослідження становлять положення психологічної та педагогічної науки про єдність свідомості й діяльності (Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн), про розвиваюче навчання (В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін), про поетапне формування розумових дій при навчанні (П.Я. Гальперін, М.Ф. Тализіна), про організацію навчального процесу (Ю.К. Бабанський, В.В. Краєвський, М.М. Скаткін), про інформаційну культуру педагога (А.П. Єршов, М.І. Жалдак, В.М. Монахов).

Наукова новизна результатів дослідження визначається тим, що:

  • конкретизовано концептуальні підходи до формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи;

  • теоретично обґрунтовано і практично реалізовано систему педагогічних принципів навчання інформаційних технологій у педагогічних ВНЗ;

  • при удосконаленні дидактично доцільної методики навчання інформаційних технологій проведено добір теоретичного і практичного матеріалу для професійно-орієнтованої інформаційної підготовки майбутніх учителів початкової школи;

  • вперше рівень сформованості основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи визначався за допомогою сформульованих і експериментально перевірених критеріїв.

Теоретичне значення дослідження полягає у визначенні ролі і місця сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у системі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи; в урахуванні гнучкості структури і зв’язків між основними компонентами методичної системи навчання інформаційних технологій студентів у вищих педагогічних навчальних закладах, орієнтованої на формування основ їх інформаційної культури.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що:

  • розроблено навчальне забезпечення базового курсу „Сучасні інформаційні технології” та спецкурсу „Організація комп’ютерно-орієнтованого навчання в початковій школі” (навчальні робочі програми, конспекти лекцій з мультимедійною підтримкою, методичні матеріали до виконання лабораторних і самостійних робіт, завдання для контролю знань);

  • підготовлено методичні рекомендації до використання окремих технологічних операцій з опрацювання навчальної інформації (текстової, табличної, графічної, мультимедійної);

  • започатковано накопичення зразків дидактичних матеріалів в електронному вигляді для підтримки навчально-виховного процесу в початковій школі.

Результати дослідження, розроблені матеріали можуть бути використані викладачами і студентами вищих педагогічних навчальних закладів, практикуючими вчителями школи першого ступеня, методистами інститутів післядипломної освіти, а також при підготовці підручників і навчальних посібників, як друкованих, так і мультимедійних.

Обґрунтованість і вірогідність отриманих результатів та висновків забезпечені науковим аналізом стану теоретичної і практичної розробки проблеми, методологічними основами дослідження, відповідністю методам дослідження його меті та завданням, кількісним і якісним аналізом значного обсягу теоретичного і емпіричного матеріалу, результатами педагогічного експерименту.

Апробація і впровадження результатів дослідження здійснювались у Бердянському державному педагогічному університеті (довідка №52/343 від 25.02.2005 р.), Донецькому педагогічному коледжі (довідка №46 від 15.03.2005 р.), Бердянському відділі освіти (довідка №237 від 28.02.2005 р.), ЗОШ №11 м. Бердянська (довідка №151 від 18.03.2005 р.).

Основні положення і результати дослідження доповідалися на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції „Комп’ютери в навчальному процесі” (м. Умань, 2002р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Соціально-педагогічні проблеми підготовки педагогічних кадрів для сільської школи” (м. Бердянськ, 2002р.); Міжвузівській науковій сесії „Вчитель сучасної школи: досягнення, проблеми та перспективи його підготовки” (м. Бердянськ, 2003р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи” (м. Херсон, 2003р.); Міжнародній науково-методичній конференції „Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти” (м. Київ, 2004р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Підготовка вчителя до роботи в умовах використання комп’ютерно-орієнтованих систем навчання” (м. Мелітополь, 2004р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інформатика та комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі” (м. Бердянськ, 2004р.)

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 12 роботах, серед них – 8 у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 4 – в тезах та матеріалах конференцій. Усі публікації одноосібні.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (237 найменувань обсягом 21 сторінка) та 9 додатків (обсягом 38 сторінок). Повний обсяг дисертації становить 257 сторінок, основний текст викладений на 199 сторінках і містить 9 таблиць та 22 рисунки.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність наукового пошуку з обраної проблеми, визначено мету, об’єкт, предмет, гіпотезу, завдання дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення роботи, представлені впровадження і апробація.

У першому розділі „Психолого-педагогічні основи методичної системи формування інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи” розкрито сутність інформатизації та використання сучасних інформаційних технологій в освіті. Необхідність забезпечення ефективності інформатизації освіти вимагає розв’язання ряду психолого-педагогічних проблем, серед яких виділено саме ті, що найбільш підкреслюють актуальність пропонованого дисертаційного дослідження:

  • цілеспрямована підготовка і перепідготовка вчительських кадрів у галузі застосування інформаційних технологій;

  • створення, апробація і впровадження нових методик і педагогічних технологій, що ґрунтуються на нових інформаційних засобах навчання;

  • створення навчально-методичного забезпечення нового покоління для всіх навчальних предметів, а також педагогічних програмних засобів різноманітного профільного призначення.

Зокрема проаналізовано проблему формування інформаційної культури студентів – майбутніх учителів початкової школи, а також педагогічної доцільності освоєння ними засобів інформаційних технологій.

Поняття “інформаційна культура” є складним і багатогранним науковим поняттям. Центральним ядром, яке