LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи

покладено в основу формування інформаційної культури, є поняття інформації (наводяться його тлумачення в науковій літературі). Детально досліджуються визначення інформаційної культури вченими Н.Г. Джинчарадзе, А.П. Єршовим, М.І. Жалдаком, В.М. Кухаренком, Ю.І. Машбицем, Н.В. Морзе, Ю.С. Рамським, Е.П. Семенюком та ін. Наводяться основні складові інформаційної культури вчителя, виділені М.І.Жалдаком. Наголошується на важливості формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи, яке повинно відбуватися під час їх підготовки у напрямку застосування інформаційних технологій для впровадження таких методик і педагогічних технологій в початкову школу, що ґрунтуються на комп’ютерно-орієнтованих засобах навчання.

Аналіз психолого-педагогічної і методичної літератури свідчить, що питання реалізації дидактичних функцій комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання при вивченні шкільних курсів постійно перебувають в полі зору науковців та педагогів-практиків. Але в обґрунтуванні доцільності використання комп’ютерної техніки в початковій школі проявляються полярно протилежні позиції як педагогів в галузі інформатики, так і психологів та гігієністів.

Інформатизація освіти неминуче призведе до оновлення змісту, засобів і технологій навчання в початковій школі. Насамперед введення комп’ютерних технологій в початкову школу повинне бути забезпечене відповідною професійною підготовкою майбутніх учителів, яка має на меті підвищення ефективності і якості ознайомлення їх з новими формами організації навчально-виховного процесу, сучасними засобами накопичення і пред’явлення навчального матеріалу. Це вимагає модернізації організації навчання інформаційних технологій у педагогічному ВНЗ для професійного зростання і адаптації вчителя в умовах інформатизації освіти.

Суть психолого-педагогічних проблем комп’ютеризації навчання в початковій ланці полягає у з’ясуванні вчителем того, коли, як і в якому обсязі може бути використаний комп’ютер у процесі навчання, як краще включити його до структури навчального процесу, щоб найефективніше розв’язувати педагогічні задачі. Характеризуються загальні підходи до використання комп’ютера майбутнім учителем початкової школи як універсального мультимедійного засобу навчання, виховання і розвитку молодших школярів. Окремо підкреслюється доцільність залучення комп’ютерних ігор з навчальним змістом в практику початкового навчання, специфіка комп’ютерно-орієнтованої ігрової діяльності учнів цієї вікової групи та детально аналізуються її негативні наслідки впливу на психічний і фізичний розвиток дитини. Комп’ютерно-орієнтована ігрова діяльність повинна бути колективною під керівництвом вчителя, який зобов’язаний не допустити її негативних впливів на психічне і фізичне здоров’я учнів початкової школи.

У дисертації розкривається специфіка реалізації концептуальних підходів до навчання інформаційних технологій майбутніх учителів початкової школи, зокрема використання діяльнісної теорії навчання та теорії поетапного формування розумових дій. Упровадження інформаційних технологій у навчання також змінює реальні можливості реалізації системи дидактичних принципів (науковості, доступності і посильної складності, активності і самостійності, послідовності і систематичності, індивідуального підходу, наочності), що показується на конкретних прикладах.

У другому розділі „Методична система формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи” підкреслюється, що під час дослідження формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи нагальною необхідністю постали перегляд і розробка усіх компонентів, що у своєму взаємозв’язку утворять методичну систему навчання інформаційних технологій:

  • мети (основної і її складників – навчальної, розвивальної, виховної) та завдань (формування професійно-значущих знань – загально-інформаційних, користувацьких, педагогічних);

  • змісту як сукупності двох взаємопов’язаних компонентів: теоретичного (узагальнюючого культурологічного) та практичного (професійно-технологічного);

  • методів - як традиційних (словесних, наочних, практичних, контрольних, самостійних), так і методів активізації навчально-пізнавальної діяльності (доцільно дібраних задач, проектів);

  • засобів, в тому числі педагогічних програмних засобів;

  • організаційних форм: лекцій (особливо мультимедійних), лабораторних робіт, консультацій, самостійної роботи, педагогічної практики.

Урахування всіх компонентів методичної системи і її спрямованість на майбутню професійну діяльність, надає можливість не лише сформувати основи інформаційної культури, але й підвищити методичну, загально-педагогічну та психологічну культуру, започаткувати елементи фахового саморозвитку майбутніх учителів початкової школи.

В ході дослідження була запропонована і апробована авторська робоча програма навчальної дисципліни „Сучасні інформаційні технології”, в якій враховувався сучасний рівень науки інформатики, виховні завдання педагогічного ВНЗ, а також міжпредметні зв’язки на рівні початкової ланки освіти. Також були розроблені методичні матеріали (конспекти лекцій, лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи тощо) з відповідним поданням теоретичного матеріалу (з використанням найсильніших сторін сучасних підручників) та добором відповідно до рівня підготовки студентів диференційованих практичних завдань (з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності в початковій школі).

При проведенні спецкурсу „Організація комп’ютерно-орієнтованого навчання в початковій школі” використовується методика навчальних проектів, доцільність якої обумовлюється різноманітністю виконуваних інтелектуальних операцій, застосуванням інтегрованих знань, можливістю організації самостійної індивідуальної та групової роботи студентів у процесі створення методичного забезпечення за допомогою комп’ютера для підтримки навчально-виховного процесу в початковій школі. Специфіка такої організації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів початкової школи полягає в тому, що в процесі її реалізації здійснюється досягнення як навчальних цілей (розширення і поглиблення теоретичної бази знань студентів, надання результатам практичної значущості, їх придатності до розв’язування професійних питань, диференціацію навчання у відповідності до нахилів і здібностей студентів), так і науково-дослідних (орієнтація майбутніх учителів на поєднання навчально-виховної роботи в школі з науковими пошуками і на усвідомлення вчительської роботи як творчої діяльності у стінах школи). Під час виконання проектних завдань студенти самостійно знайомляться з додатковою навчальною та методичною літературою, інформацією з інших джерел, зокрема з Інтернету, вчаться здійснювати пошук потрібних інформаційних ресурсів (комп’ютерних енциклопедій та навчально-ігрових програм), аналізувати та критично оцінювати їх зміст.

Згідно