LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи

сформульованим вимогам до проектної діяльності студентів комплекти учбової документації в електронному вигляді для проведення занять з обраної теми повинні містити:

  • конспекти уроків згідно з типовим календарним планом викладання відповідної дисципліни початкової школи;

  • дидактичні матеріали (рисунки, структурні схеми, таблиці тощо);

  • роздаткові матеріали (картки з завданнями, пам’ятки і т.п.);

  • завдання для контролю засвоєння матеріалу;

  • мультимедійні презентації,

  • фрагменти з електронних енциклопедій і ППЗ, а також рекомендовану методику їх використання на традиційних уроках.

Одним з провідних напрямків інформатизації сфери освіти є створення електронних дидактичних ресурсів. У контексті вимог сьогодення до оновлення системи засобів навчання, її орієнтації на прикладне застосовування комп’ютерних технологій у навчальному процесі, в ході інформаційної підготовки майбутні вчителі початкової школи оволодівають наступними напрямками практичного використання комп’ютера як універсального дидактичного засобу навчання:

  • при підготовці до уроків для виготовлення зразків традиційних наочних посібників у електронному вигляді;

  • для створення і демонстрації мультимедійних навчальних презентацій;

  • для показу відібраних фрагментів існуючих педагогічних програмних засобів в рамках традиційної системи навчання у початковій школі.

Результат навчально-виховного процесу багато в чому залежить від умов використання різноманітних наочних засобів. Важко уявити собі сучасного вчителя, який не використовує додаткових методичних посібників, крім підручника. Однак наявність фабрично виготовленого наочного навчального устаткування в початковій школі більш ніж незадовільна. Підготовлений вчитель початкової школи, який володіє комп’ютерними технологіями, буде здатний застосовувати комп’ютер як знаряддя, використання якого може полегшити, до певної міри автоматизувати копітку працю підготовки до уроків.

При виготовленні різноманітних видів зразків наочних посібників за допомогою комп’ютера студенти виробляють сталі навички роботи з інформаційними середовищами різних типів: текстовим, табличним, графічним, мультимедійним. Для полегшення самостійного проектування майбутніми вчителями початкової школи наборів наочності, що задовольняють наміченим вимогам із застосуванням комп’ютерної техніки, були розроблені методичні рекомендації: систематизовані описи інструментарію програмних пакетів, дібрані особливості та практичні поради щодо роботи з символами, таблицями, графічними об’єктами; використання послідовностей інструментів для опрацювання навчального матеріалу.

У зв’язку з тим, що комп’ютери поступово приходять на зміну паперовим носіям даних, відзначається, що добір засобів наочності для початкової школи також передбачає використання комп’ютера як кольорового динамічного візуального засобу навчання, так званої „електронної дошки”. Відеометод виділяється і розглядається як важливий метод навчання завдяки проникненню в практику роботи навчальних закладів нових засобів подання навчального матеріалу, а саме комп’ютерів з мультимедійними проекторами чи спеціальними екранами. На сьогодні розроблено чимало мультимедійних програм, які претендують на використання їх у навчальному процесі початкової школи. Але багато з них не відповідають традиційним дидактичним вимогам, недостатньо адаптовані до навчальної діяльності молодших школярів як у психологічному, так і в дидактичному плані. Вибрати вчителеві з наявних програм фрагменти, які органічно можуть вписатися у традиційну методику, не так просто. Для цього необхідно мати певний досвід роботи з такими програмами. При здійсненні особливостей організації навчання інформаційних технологій майбутніх учителів початкової школи потрібно не тільки знайомити їх з існуючими педагогічними програмними засобами навчального призначення для початкової школи, а й формувати навички щодо розробки власних мультимедійних посібників.

Для практичної реалізації цього напрямку підвищення інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи пропонується до вивчення тема „Мультимедійні презентації”, в якій розглядаються теоретичні відомості про мультимедійні технології (апаратне та програмне забезпечення) і відбувається відпрацювання практичних навичок роботи з програмою MS PowerPoint під час створення навчальної презентації за власним сценарієм.

При розробці мультимедійних презентацій студенти добирають завдання з традиційних посібників, методичних матеріалів для початкової школи і оформлюють їх відповідно до рівня розвитку мультимедійних засобів навчання та до вимог сучасного подання навчального матеріалу. При виконанні завдань студенти мають змогу користуватися пропонованими методичними рекомендаціями, прикладами реалізації аналогічних завдань, матеріалами комп’ютерних енциклопедій та програм навчального призначення, але повинні діяти самостійно і творчо, структуруючи і моделюючи навчальний матеріал, будуючи технологічну послідовність його опрацювання, добираючи належні інструменти програмних додатків, відшукуючи відповідні графічні, відео- та аудіо- файли.

Отже, важливим компонентом пропонованої методики використання комп’ютера як універсального дидактичного засобу навчання майбутніми вчителями початкової школи є накопичування банку даних електронних дидактичних матеріалів для подальшого їх пред’явлення в друкованому вигляді чи з екрана комп’ютера. Це – чудова база для майбутньої успішної професійної діяльності, фахового вдосконалення і поширення передового педагогічного досвіду.

У процесі інформаційної підготовки майбутніх учителів початкової школи необхідно не тільки ознайомити їх з існуючими ППЗ для дітей молодшого шкільного віку, а й сформувати практичні навички аналізу і вибору тих фрагментів, що є методично доцільними і коректними для психологічного і розумового розвитку учнів початкової школи.

У дослідженні робиться акцент на використанні в навчальному процесі початкової школи комп’ютерних навчальних систем другого типу (за класифікацією Ю.І.Машбиця), який характеризується тим, що з комп’ютером взаємодіє не учень, а педагог, причому протягом невеликого часу, 15-20 хвилин, для ілюстрації з наступним обговоренням в рамках традиційних форм навчання. Дидактично обґрунтоване застосування мультимедійних навчальних програм надасть змогу реалізувати найкраще поєднання наочності і методичних коментарів до неї, активізувати чуттєве сприйняття учнів у педагогічно визначеному напрямку.

З’ясовуючи доцільність використання на уроці конкретної мультимедійної програми, майбутнім учителям початкової школи необхідно чітко визначитися з її змістом, структурною побудовою, виражальними можливостями, обсягом подачі навчального матеріалу, формами і методами роботи з нею.

Пропоноване автором використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання у навчальному процесі враховує взаємодію,