LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи

позитивний взаємовплив специфічних можливостей пред’явлення навчального матеріалу за допомогою комп’ютера і психолого-педагогічних основ традиційного навчання в початковій школі.

Дане дослідження щодо розробки та запровадження експериментальної методики проходило як багатоетапний педагогічний експеримент, в якому можна виокремити 3 складових елементи: констатуючий (1999-2000 р.р.), пошуковий (2000-2001 р.р.) та формуючий (2001-2004 р.р.). Експериментально-дослідна робота проводилася на базі Бердянського державного педагогічного університету на факультеті підготовки вчителів початкової школи із залученням понад 300 студентів і 30 вчителів початкових класів середніх навчальних закладів міста Бердянська.

Доцільність організації навчання інформаційних технологій майбутніх учителів початкової школи за розробленою методикою об’єктивно підтверджується аналізом результатів анкетування студентів і вчителів, результатами виконання контрольних робіт, звітуванням про їх виконання, результатами апробації і впровадження розробок, отриманих в ході дослідження, під час педагогічної практики.

Ефективність педагогічного експерименту визначалася за допомогою критеріїв сформованості основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи: особистісно-мотиваційного, змістово-операційного та рефлексивно-оцінного у їх взаємозв’язку.

Особистісно-мотиваційний критерій виявляється у ставленні майбутнього вчителя початкової школи до оволодіння новими інформаційними технологіями навчання, у готовності використовувати їх у своїй подальшій професійній діяльності. Рівень мотивації студентів з’ясовувався за допомогою анкетування. Статистична обробка результатів анкетування показала, що під час навчання інформаційних технологій спостерігається розширення мотивації як у змістовому (від загальної учбово-пізнавальної до професійної діяльнісно-процесуальної), так і в динамічному (від короткочасної слабкої до довготермінової актуальної) значеннях. Підвищення мотивації відбувається в межах її зовнішнього змісту під час засвоєння теоретичних розділів, а також внутрішнього змісту під час практичних занять.

Змістово-операційний критерій характеризується рівнем отриманих знань, вмінь та навичок для систематичного і ефективного використання комп’ютерної техніки як засобу навчальної і майбутньої професійної діяльності вчителя. Процес навчання інформаційних технологій майбутніх учителів початкової школи за авторською програмою побудовано таким чином, що засвоєння кожного розділу курсу завершується контрольними роботами, результати виконання яких студентами експериментальних і контрольної груп проілюстровані на рисунку1.

Сформований рефлексивно-оцінний критерій виявляється в самоаналізі майбутнім учителем набутої підготовки до впровадження комп’ютерно-орієнтованого навчання в практику початкової школи. Типовим проявом рефлексії та закріплення результатів навчання є використання комп’ютера як засобу навчальної діяльності педагога під час проходження педагогічної практики в школах, де існує програмно-технічна база для надання майбутнім вчителям можливості проведення занять з комп’ютерною підтримкою з учнями початкової школи.

Запропонована методика впровадження комп’ютерно-орієнтованого навчання була апробована майбутніми вчителями початкової школи під час педагогічної практики на уроках математики як експеримент, який проводився в 2-х класах ЗОШ №11 м. Бердянська. Для його проведення було виділено два класи: експериментальний (2-А) і контрольний (2-Г). В ході експерименту обидва класи вивчали теми: “Додавання та віднімання в межах 100” (тема 1) і “Засвоєння таблиць множення і ділення” (тема 2). В експериментальному класі здійснювалося комп’ютерно-орієнтоване навчання. В контрольному класі використовувалася традиційна методика. Метою експерименту було довести, що якщо в процесі засвоєння названих тем будуть використані комп’ютеризовані засоби наочності та відповідно дібрані ППЗ, то помітно покращаться кількісні та якісні показники успішності після контролю знань учнів. Результати контрольних робіт зображені відповідно на рисунках 2 і 3.Як видно з наведених даних, результати тематичних робіт в експериментальному 2-А класі набагато вищі, ніж результати контрольного 2-Г класу, що свідчить про вплив використаної методики комп’ютерно-орієнтованого навчання на підвищення загальної ефективності та результативності.

Отже, формуванню умов використання комп’ютерно-орієнтованих засобів на уроках в початковій школі сприяють, по-перше, наявність у розпорядженні вчителя комп’ютерів відповідного технічного рівня та потрібного програмного забезпечення, і по-друге, що не менш важливо, функціональна готовність вчителів початкової школи до використання комп’ютерної техніки в своїй професійній діяльності і достатній рівень їх користувацьких вмінь і навичок.

ВИСНОВКИ

В процесі дослідження отримано наступні основні науково-практичні результати:

  • Згідно з вимогами інформатизації освіти з’ясовано роль і місце сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у системі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, які визначаються, в основному, у використанні комп’ютера як універсального дидактичного засобу навчання, виховання і розвитку дітей молодшого шкільного віку.

  • Визначено психолого-педагогічні основи формування інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи на засадах реалізації основних концепцій та дидактичних принципів навчання інформаційних технологій.

  • Проаналізовано психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні умови використання комп’ютерно-орієнтованих засобів у початковій школі, особливо специфіка колективної комп’ютерно-орієнтованої ігрової діяльності молодших школярів під керівництвом вчителя.

  • Розроблено дидактично доцільну методику навчання інформаційних технологій майбутніх учителів початкової школи у вищих педагогічних навчальних закладах, орієнтована на формування основ їхньої інформаційної культури, а саме: навчальне забезпечення курсів „Сучасні інформаційні технології” та „Організація комп’ютерно-орієнтованого навчання в початковій школі” (конспекти лекцій з мультимедійною підтримкою, методичні матеріали до виконання лабораторних і самостійних робіт, завдання для контролю знань); методичні рекомендації з опрацювання навчальної інформації (текстової, табличної, графічної, мультимедійної).

  • Теоретично обґрунтовано і експериментально доведено доцільність доповнення змісту навчання окремими темами (наприклад, „Мультимедійні навчальні презентації”) та удосконалення форм навчання інформаційних технологій майбутніх вчителів початкової школи (наприклад, використання мультимедійних лекцій).

  • Показано вплив використаних методів навчання (зокрема, методу проектів), організації самостійної роботи студентів, особливостей проходження педагогічної практики на підвищення рівня готовності майбутніх


  •