LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи

учителів початкової школи до використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання в майбутній професійній діяльності.

 • Започатковано накопичення дидактичних посібників у електронному вигляді, проаналізовані чинні ППЗ навчального призначення для підтримки навчально-виховного процесу в початковій школі.

 • Визначено рівень сформованості інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи за допомогою таких критеріїв: особистісно-мотиваційного, змістово-операційного та рефлексивно-оцінного.

  Отримані результати дослідження дають підстави зробити наступні висновки:

  1. Існуючі варіанти навчання інформаційних технологій у педагогічних вищих навчальних закладах не відображають освітні тенденції до підвищення ефективності навчання за рахунок використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях. Аналіз змісту навчальних комп’ютерних курсів показав їх невідповідність вимогам до формування відповідного рівня інформаційної культури учасників навчального процесу. Тож удосконалення навчання інформаційних технологій майбутніх учителів початкової школи є велінням часу, важливим елементом формування основ інформаційної культури студентів.

  2. Організація навчання інформаційних технологій майбутніх учителів початкової школи має здійснюватися з урахуванням специфіки використовуваних концептуальних підходів і дидактичних принципів.

  3. Використання комп’ютерно-орієнтованих засобів вчителями початкової школи потребує детального ознайомлення їх з відповідними психолого-педагогічними та санітарно-гігієнічними умовами організації навчання молодших школярів, з розробленими для цього методичними рекомендаціями.

  4. Зміст навчальних комп’ютерних курсів повинен бути орієнтований на зміст навчання в початковій ланці та структуру діяльності вчителя початкових класів. Пропоновані змістові лінії забезпечують більш адаптовані до життєдіяльності в умовах інформатизації суспільства і освіти теоретичні знання, а практичні навички більш спрямовані на майбутню професію вчителів початкової школи.

  5. Окреслені напрямки практичного використання комп’ютера в навчальному процесі початкової школи передбачають його застосування вчителями в основному для підготовки і демонстрації окремих фрагментів навчального матеріалу як у друкованому вигляді, так і в мультимедійному поданні.

  6 Експериментальна перевірка довела, що в умовах інформатизації освіти підготовка майбутніх учителів початкової школи за пропонованою методикою направлена на формування основ їх інформаційної культури, а також готовності до впровадження комп’ютерно-орієнтованого навчання в початкову школу.

  Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів поставленої проблеми. Перспективними уявляються наукові розвідки в напрямках:

  – ознайомлення майбутніх учителів початкової школи із використанням комп’ютерної техніки для ведення навчальної документації: узагальнення результатів навчальних досягнень учнів за допомогою електронних журналів, організація баз даних особових справ учнів тощо;

  – можливого залучення окремих результатів дисертаційного дослідження у практику підготовки спеціалістів дошкільних закладів освіти, майбутніх вчителів-філологів, фахівців естетичного і музичного виховання.

  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗДОБУВАЧА

  ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Шиман О.І. Місце комп’ютерних технологій у майбутній діяльності вчителів початкової школи // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №6. – Бердянськ: БДПУ, 2002. – С.69-77.

 • Шиман О.І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до створення і використання комп’ютерної наочності // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2002. – Вип. 8. – С.218-224.

 • Шиман О.І. Деякі аспекти формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки).– №1. – Бердянськ: БДПУ, 2003. – С.54-60.

 • Шиман О.І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання комп’ютера як універсального дидактичного засобу навчання // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць.– К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Вип. 7. – 2003. – С.143-150.

 • Шиман О.І. Психолого-педагогічні аспекти використання засобів НІТН майбутніми вчителями початкової школи // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки).– №4. – Бердянськ: БДПУ, 2003. – С.111-120.

 • Шиман О.І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до створення і використання навчальних презентацій // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання: Зб. наук. праць. – К.: НПУ, 2004. – Вип. 1. – С.144-152.

 • Шиман О.І. Аналіз використання існуючих ППЗ майбутніми вчителями початкової школи // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – Видавництво ЛНПУ імені Тараса Шевченка „Альма-матер”, 2005. – Вип.4. – С.284-292.

 • Шиман О.І. Визначення критеріїв сформованості основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць. – К.: Педагогічна думка, 2004. – Вип.5, Ч.ІІ. – С.223-229.

 • Шиман О.І. Комп’ютерна підготовка майбутніх вчителів початкової школи до створення методичного забезпечення уроків // Комп’ютери в навчальному процесі: Матеріали 2-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції 29 30 жовтня 2002 року / Збірник під ред. М.В.Дудика. – Умань: Алмі, 2002. – С.79 80.

 • Шиман О.І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання комп’ютера як універсального дидактичного засобу навчання // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції „Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи” – Херсон, 2003. – С.148-149.

 • Шиман О.І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до створення і використання навчальних презентацій // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції: 1-2 квітня 2004р. / Укл. Л.Л.Макаренко, М.С.Севастюк, О.П.Симоненко. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – С.251-252.

 • Шиман О.І. Визначення критеріїв сформованості основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – Бердянськ, 2004. – С.127-129.

  АНОТАЦІЯ

  Шиман О.І. „Формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи”. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 — теорія і методика навчання інформатики. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ. 2004.

  Дисертацію


 •