LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування основ інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА
Близнюк Микола Миколайович


УДК 372.8(004):378:6(375)


ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПРИКЛАДНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА


13.00.02 – теорія і методика навчання інформатикиАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наукКиїв, 2001р.

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Прикарпатському університеті

імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, професор,

Грицюк Богдан Антонович,

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки

Офіційні опоненти :

- доктор педагогічних наук,

академік АПН України, професор,

Жалдак Мирослав Іванович,

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри основ інформатики та обчислювальної техніки

- кандидат фізико-математичних наук, доцент,

Сумський Вадим Іванович,

Вінницький державний університет ім.М.Коцюбинського, доцент кафедри фізики


Провідна установа - Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка Міністерства освіти і науки України, кафедра основ інформатики та обчислювальної техніки,


Захист відбудеться “___24__”_квітня__200__р. о ___годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул.Пирогова, 9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.


Автореферат розісланий “_23___”_березня__2001 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Є.В.Коршак


Загальна характеристика роботи


Актуальність дослідження. Впродовж останніх десятиріч відбувається інтенсивна інформатизація суспільства. Ми є очевидцями настання інформаційної епохи, в якій інформація та її вища форма - знання стає вирішальним чинником розвитку суспільства. Сучасні інформаційні технології та системи відіграють вирішальну роль у забезпеченні адміністративного й господарського управління, підготовці й розповсюдженні масової інформації, розширенні інформаційної взаємодії між людьми, розвитку освіти, науки, охорони здоров'я, культури.

Одним із головних завдань, які визначає Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття), є створення умов для формування освіченої, творчої особистості, реалізації та самореалізації її природних задатків і можливостей в освітньому процесі. В аспекті розв'язання даної проблеми назріла необхідність удосконалення системи підготовки фахівців художньо-мистецьких спеціальностей і прикладного та декоративного мистецтва зокрема. Адже навчальні заклади такого типу є осередком української національної культури, творчості й самобутності.

Перспективним шляхом вирішення піднятого питання є впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій, що базуються на системному підході та диференціації навчання. Масштаби та ефективність використання комп’ютерної техніки та нової інформаційної технології зумовлюють високі вимоги до інформаційної культури, від чого залежить науково-технічний і економічний потенціал держави. Саме тому інформаційна культура розглядається зараз як необхідний атрибут освіти спеціаліста будь-якого профілю й основи її необхідно закладати студентам під час навчання в різноманітних навчальних закладах. Значна роль у розв'язанні цього питання належить навчальному курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки”.

На превеликий жаль, стрімкий розвиток обчислювальних засобів як програмних, так і апаратних, не приводить до такого ж стрімкого використання комп'ютерних методів моделювання у вищих навчальних закладах прикладного та декоративного мистецтва І-ІІ рівня акредитації. В наш час розвиток інформатики замикається на саморозвитку, коли більшість програмних продуктів і основні сили програмістів направлені на обслуговування роботи самих персональних комп’ютерів, а не на їх широкомасштабне використання у суміжних областях. Для зміни тенденції потрібна науково обґрунтована методика формування основ інформаційної культури студентів, зокрема, у вищих навчальних закладах прикладного та декоративного мистецтва.

Сьогодні вже накопичено значний досвід використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі, який висвітлено в працях В.Г.Болтянського, В.П.Беспалька, А.Ф.Верланя, М.З.Грузмана, А.П.Єршова, М.І.Жалдака, В.М.Монахова, Н.В.Морзе, Ю.А.Первіна, С.А.Ракова, Ю.С.Рамського, В.Г.Розумовського, І.Ф.Следзинського, С.І.Шварцбурда та ін. Психологічні аспекти з цього питання досліджувались в роботах П.Я.Гальперіна, В.П.Зінченка, Ю.І.Машбиця, В.В.Рубцова, Н.Ф.Тализіної, І.М.Яглома.

Одним із найбільше діючих чинників, що негативно впливають на прак-тичне рішення аналізованої проблеми, є недостатній рівень інформаційної культури студентів – випускників вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва І-ІІ рівня акредитації. Теоретична й практична значимість істотного поліпшення основ інформаційної культури настільки велика, що рішення цієї задачі знаходить статус самостійної науково-педагогічної проблеми. Різноманітні аспекти її рішення знайшли свій відбиток у працях Н.В.Апатової, А.П.Єршова, Б.Г.Житомирського, М.І.Жалдака, В.М.Заварикіна, Е.І.Кузнєцова, М.П.Лапчика, С.І.Машбиця, Ю.С.Рамського, В.В.Щеннікова, М.І.Шкіля та ін. У них, зокрема, висвітле-но питання змісту курсу інформатики й обчислювальної техніки для ВНЗ (А.П.Єршов, А.Г.Есаян, В.Г.Житомирський, М.І.Жалдак, В.М.Заварикін, Е.І.Кузнєцов, Л.П.Лапицька, М.П.Лапчик, А.І.Павловський, Ю.С.Рамський і ін.), методики його викладання (М.І.Жалдак, М.П.Лапчик і ін.).

Проте саме курс основ інформатики й обчислювальної техніки, як основа формування інформаційної культури студентів перетерплює в даний час істотні зміни. Насамперед, змінюється структура навчання інформатики в загальноосвітній школі. Ці питання ще не одержали належного відбитку в навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації, де до навчання є свої вимоги й особливо в організації навчально-виховного процесу.

Попри велике наукове й практичне значення згаданих досліджень ряд аспектів потребують подальшого вивчення. Зокрема, недостатньо розроблені питання методики формування основ інформаційної культури студентів вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва І-ІІ рівня акредитації, невеликий вибір навчальних курсів з основ інформатики для студентів цих навчальних закладів.

Усвідомлення об'єктивної потреби