LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування основ інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва

рішення аналізованої проблеми, її недостатню розробленість у теорії і породжені цим негативні явища в практиці обумовили вибір теми дослідження.

Важливість формування основ інформаційної культури студентів, з одного боку, і недостатня розробленість методики навчання, особливо такої, що передбачає використання засобів комп’ютеризації (зокрема, нових інформаційних технологій), з іншого боку, визначає актуальну соціальну значиму педагогічну проблему дослідження.

Дисертаційне дослідження пов’язано з планами й темами науково-дослідної роботи Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника та Інституту засобів навчання АПН України “Науково-методичне забезпечен-ня використання у дидактичному процесі засобів навчання нового поколін-ня" (№0100U002034 держреєстру) та “Дидактичні засоби формування комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища" (№0100U002033 держреєстру).

Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні й розробці ефективної методики навчання щодо формування основ інформаційної культури студентів вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва за допомогою комплексного використання НІТ.

В основу дослідження покладено гіпотезу: Шляхом комплексного використання НІТ можна розкрити основні складові інформаційної культури і домогтися формування в студентів її основ, якщо забезпечити ефективне управління навчальною діяльністю, яке спирається на науково-психологічні закономірності розвитку мислення студентів та дотримання адекватних вимог до процесу навчання.

Об'єктом дослідження є процес навчання студентів у вищому навчальному закладі прикладного та декоративного мистецтва.

Предметом дослідження є формування в студентів вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва основ інформаційної культури за допомогою комплексного використання НІТ.

Завдання дослідження:

- з'ясувати психолого-педагогічні засади формування основ інформаційної культури студентів, визначити методичні вимоги до комп'ютерно-орієнтованого забезпечення навчального процесу;

- розробити методику формування основ інформаційної культури студентів вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва за допомогою комплексного використання НІТ;

- експериментально дослідити ефективність створеної методики.

Поставлені завдання обумовили вибір методів проведення дослідження:

- аналіз науково-методичної, психолого-педагогічної літератури стосовно проблеми дослідження, навчальних планів і програм, підручників з інформатики та комп’ютерної графіки;

- аналіз і узагальнення зарубіжного й вітчизняного досвіду використання комп'ютерів у навчальному процесі;

- педагогічний експеримент.

- розробка та педагогічна перевірка експериментального варіанту змісту курсу "Основи інформатики та обчислювальної техніки", що враховує особливості навчання в навчальному закладі прикладного та декоративного мистецтва.

Зокрема, у процесі вивчення стану проблеми в педагогічній науці був використаний метод опрацювання літературних джерел і наступний теоре-тичний аналіз одержаних матеріалів. В якості предметів вивчення й аналізу були використані теоретичні праці з педагогіки, психології, інформатики й обчислювальної техніки, кібернетики й інших галузей наукових і технічних знань. У процесі вивчення стану досліджуваної проблеми в практиці були використані такі методи, як анкетування викладачів і студентів, індивідуальні й групові бесіди з ними, аналіз результатів виконання письмових завдань і усних відповідей з інформатики студентів, що навчаються на відділах “художнє дерево”, “художній метал”, “художня кераміка”, “художня шкіра”, “художній розпис”, “художнє ткацтво”, “художня вишивка та моделювання одягу”, а також вивчення досвіду викладання дисципліни в споріднених навчальних закладах.

Аналіз змісту курсу "Основи інформатики та обчислювальної техніки" здійснювався нами з позицій визначення ступеня реалізації у ньому основних дидактичних принципів і загальних вимог до розробки загальної освіти. У процесі розробки експериментального варіанта курсу дисертантом був використаний метод моделювання, а в ході його практичної апробації - педагогічний експеримент, спостереження, бесіди зі студентами, аналіз результатів виконання ними творчих завдань прикладного характеру й інші. Таким чином, у процесі проведеного дослідження використовувався практично весь комплекс відомих у педагогіці етапів дослідження в їхньому органічному взаємозв'язку, що надало змогу одержати вірогідні результати.

Методологічною основою дослідження є положення С.Л.Рубінштейна, О.М.Леонтьєва про принцип єдності свідомості й діяльності в психології, тлумачення Ю.І.Машбиця про навчання як управління навчальною діяльністю при проектуванні системи навчання, ідеї теорії М.Ф.Тализіної поетапного формування розумових дій при навчанні, роботи В.В.Давидова і Д.Б.Ельконіна про розвиваюче навчання, положення Ю.К.Бабанського, В.В.Краєвського, М.М.Скаткіна про організацію навчального процесу, а також положення А.П.Єршова, М.І.Жалдака, В.М.Монахова про інформаційну культуру як компонент загальної культури.

Наукова новизна дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні і практичній реалізації педагогічних принципів формування основ інформаційної культури студентів вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва за допомогою комплексного використання НІТ.

Теоретичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні дидактично доцільної методики навчання, орієнтованої на формування основ інформаційної культури студентів вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва за допомогою комплексного використання НІТ.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що розроблено навчальне забезпечення курсу інформатики (програма) і окремих розділів (навчальний посібник) для вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва, гімназій та ліцеїв художньо-мистецького профілю, розрахованого на використання на ІВМ-сумісному ПК, показано організаційно-матеріальну основу Центру нових інформаційних технологій.


Апробація й упровадження результатів дослідження здійснювалося:

- у доповідях у період 1993-2000 рр. на семінарах, конференціях, нарадах, зокрема: "Косівське училище прикладного та декоративного мистецтва, його місце й роль у контексті духовної культури України" (Косів, 1995 р.), теоретико-методогічному та методичному семінарі "Гуцульщинознавство як розділ науки та навчальний предмет" (Косів, 1996 р.), міжнародній науково-практичній конференції "Міжнародні аспекти вивчення та охорони біорізноманіття Карпат" (Рахів, 1997 р.), семінарі "Участь громадськості в прийнятті рішень і співробітництво засобів масової інформації з громадськими організаціями для побудови громадянського суспільства" (Київ, 1998 р.), науковій конференції "Мистецька та дизайнерська освіта в Україні та шляхи її інтеграції у європейський простір: