LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування основ інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва

досвід, проблеми, перспективи" (Івано-Франківськ, 1999 р.), науково-методичній конференції "Вища художня й дизайнерська освіта на порозі ХХІ століття" (Харків, 2000 р.);

- шляхом публікації результатів дисертаційного дослідження, основні положення яких викладено в роботах автора;

- у методичних рекомендаціях, підготовлених дисертантом.

Експериментальна база: Косівський коледж прикладного та декоративного мистецтва ім.В.І.Касіяна Івано-Франківської області, Вижницький коледж прикладного та декоративного мистецтва ім.Ю.Шкрібляка Чернівецької області, Ужгородський коледж мистецтв ім.М.Ерделі Закарпатської області, Косівська гімназія-інтернат та Кутське сільське професійно-технічне училище, Кутська загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступеня та Яворівська загальноосвітня школа I-III cтупеня Косівського району Івано-Франківської області, Івано-Франківський облметодкабінет вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації та Косівський методкабінет відділу освіти райдержадміністрації.

На захист виносяться:

1. Теоретичне психолого-педагогічне обґрунтування методики формування основ інформаційної культури студентів вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва за допомогою комплексного використання НІТ.

2. Удосконалений варіант навчальної програми з курсу "Основи інфор-матики та обчислювальної техніки" для вищих навчальних закладів прик-ладного та декоративного мистецтва І-ІІ рівня акредитації, що відрізняється від типового загальноосвітнього варіанта програми введенням окремих тем та розділу "Комп'ютерна графіка й мистецтво", які включають розроблені автором навчальні проекти побудов інформаційних моделей (творчі роботи) засобами комп'ютерної графіки, а також доцільністю коригування інших розділів програми для підсилення науковості та логіки їх відповідно-сті інформатиці як галузі науково-технологічних знань з одного боку, і пе-дагогічних засад відповідного курсу вищого навчального закладу приклад-ного та декоративного мистецтва - з другого.

3. Навчально-методичні матеріали (експериментальний навчальний посібник, методичні рекомендації до окремих тем, творчі дослідницькі роботи - проекти), що стосуються викладання елементів комп'ютерної графіки у вищих навчальних закладах прикладного та декоративного мистецтва I-II рівня акредитації.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних 205 літературних джерел та 8 додатків. Загальний обсяг тексту 208 сторінок. Дисертація містить 32 ілюстрації і 9 таблиць, які займають 21 сторінку.

Основний зміст роботи

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено наукову проблему, об'єкт і предмет дослідження, сформульовано методологічні основи і мету, гіпотезу, завдання і методи дослідження, розкрито теоретичне і практичне значення роботи, сформульовано основні положення, які виносяться на захист.

У першому розділі "Теоретико-методологічні засади формування основ інформаційної культури студентів за допомогою НІТ" дано аналіз розвитку, проблем і перспектив нових інформаційних технологій на основі історико-філософського підходу. Розглянуто нові інформаційні технології навчання, визначено основні компоненти інформаційної культури як важливої складової інтелекту сучасної людини.

Так, зокрема, відзначено, що приорітетна роль у становленні інформаційного суспільства належить системі освіти. Проте досягнення належної якості освіти в наші дні неможливо без розвитку й упровадження нових інформаційних технологій.

Сучасне розуміння інформатики тісно пов'язане з поняттям інформаційної технології як сукупності методів та технічних засобів, використовуваних для збирання, створення, організації, зберігання, опрацювання, передавання, подання і використання інформації, що розширює знання людей і розвиває їхні можливості в управлінні технічними й соціальними процесами. Удосконалення і розвиток нових інформаційних технологій суттєво впливає на характер виробництва, наукові дослідження, освіту, культуру, побут, соціальні взаємини й структури. Це, у свою чергу, має прямий вплив на зміст освіти, пов'язаний з рівнем науково-технічних досягнень, і опосередкований, пов'язаний з появою нових професійних умінь і навичок.

Згідно з дослідженнями (М.І.Жалдак, Н.В.Морзе, Ю.С.Рамський та ін.) найважливішими компонентами інформаційної культури, які мають бути сформовані в студентів, є:

1. Розуміння сутності інформації та інформаційних процесів, їх ролі в пізнанні навколишньої дійсності та перетворюючої діяльності людини, в управлінні технічними й соціальними процесами.

2. Розуміння проблем подання, оцінки і вимірювання інформації, її сприймання й розуміння, сутності формалізації суджень, зв'язку між змістом та формою, ролі інформаційного моделювання в сучасній інформаційній технології.

3. Розуміння сутності неформалізованих, творчих компонентів мислення.

4. Уміння добирати і формулювати мету, здійснювати постановку задач, висувати гіпотези, будувати інформаційні моделі досліджуваних процесів і явищ, аналізувати їх за допомогою засобів НІТ та інтерпретувати отримані результати, систематизувати факти, осмислювати й формулювати висновки, узагальнювати спостереження, передбачати наслідки прийнятих рішень і дій та вміти їх оцінювати.

5. Вміння добирати послідовність операцій і дій у діяльності, розробляти програму спостереження, досліду, експерименту.

6. Володіння знаряддєвими застосуваннями ЕОМ, системами опрацювання текстової, числової і графічної інформації, баз даних і знань, пред-метно-орієнтованими прикладними системами, системами телекомунікацій.

7. Розуміння сутності штучного інтелекту.

8. Уміння адекватно формалізувати наявні у людини знання і адекватно інтерпретувати формалізовані описи, дотримуватися належної рівноваги між формалізованою й неформалізованою складовими.

Однією з важливих складових інформаційної культури є здатність людини, що володіє необхідним інструментарієм передбачати наслідки власних дій, підпорядковувати свої інтереси нормам поведінки, які необхідно дотримуватись в інтересах суспільства, свідоме прийняття всіх тих обмежень, що вироблені “колективним інтелектом”.

У другому розділі "Психолого-педагогічні основи використання НІТ у вищому навчальному закладі прикладного та декоративного мистецтва" розглядаються дидактичні аспекти застосування НІТ для формування основ інформаційної культури студентів, педагогічні вимоги до організації навчання та методичне забезпечення навчального процесу. Досліджено роль вищого навчального закладу прикладного та декоративного мистецтва як мистецької школи й осередку розвитку культури, обґрунтовано творчість як основу сучасної мистецької школи та показано науково-методичну роботу навчального закладу прикладного та декоративного мистецтва.

Зокрема зазначено, що навчання в вітчизняній та зарубіжній літературі трактується по-різному: як передавання досвіду підростаючому поколінню; групова